Knowledge ของ Jatupong Arun

Cloud ใกล้ตัวขึ้นทุกวัน
หลายคนได้ยินคำว่าคลาวด์ในช่วง 1 ถึง 2 ปีที่ผ่านมา และเริ่มบ่อยขึ้นทุกวันในปัจจุบันนี้ หลายคนมีโอกาสได้ใช้ระบบ Cloud โดยไม่รู้ตัวว่านันคือบริการบนระบบ Cloud นั่นเอง

โดย... Jatupong Arun