Knowledge : Enterprise Back Office

ง่ายๆ กับการแบ็คอัพ และกู้ข้อมูลคืน Backup & Restore Windows
สิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่า คุณผู้อ่านหลายคนมองข้ามไปนั่นก็คือ “การทำแบ็คอัพ” การสำรองข้อมูลเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง ต่อการทำงานบนเครื่องคอมพิวเตอร์ ไม่ว่าจะเป็นแบบเดสก์ท้อป หรือโน้ตบุ๊กก็ตาม การทำแบ็คอัพอาจจะช่วยคุณกู้ข้อมูลสำคัญกลับคืนมา เมื่อระบบเกิดความเสียหาย รวมไปถึงระบบปฏิบัติการล้มเหลวก็สามารถที่จะกู้กลับคืนมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ติดไวรัส คุณสามารถแก้ปัญหาเบื้องต้นด้วยตัวคุณเองได้ และที่สำคัญโปรแกรมที่สามารถจะทำการแบ็คอัพ และกู้ข้อมูลคืน มีอยู่บนระบบปฏิบัติการวินโดว์อยู่แล้วด้วยครับ แต่ผมคิดว่าหลายคนได้มองข้ามไป สามารถปฏิบัติได้อย่างง่ายดายเมื่อต้องการ

โดย... กิตติรัตน์ แสงกำจร

โปรแกรมกู้ข้อมูล EasyRecovery Professional
โปรแกรมกู้ข้อมูล EasyRecovery Professional

โดย... นิชากร คุณาบุตร

ข่าว SAP
SAP มีการเปิดเผยความคิดใหม่มาสองประการสำหรับลูกค้าคือการเพิ่มความปลอดภัยในกระบวนการทางธุรกิจและข้อมูล ดังนั้น SAP จึงริเริ่มการให้มีการรับรองกับที่ปรึกษาในด้านระบบความปลอดภัย นอกจากนั้น SAP ก็เพิ่มรายชื่อบริษัทที่ขายระบบตรวจสอบไวรัสและซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องกับระบบความปลอดภัย

โดย... Web Master (IT)

ILM และ SAP
ในช่วงสอง-สามเดือนที่ผ่านมาเราจะได้ยินเกี่ยวกับ ILM เยอะมากขึ้นรวมทั้งอาจจะได้ยินใน SAP SummIT ในปีนี้ด้วย จริงๆแล้ว ILM (Information Lifecycle Management) ไม่ใช่เป็นสิ่งที่แปลกใหม่หรือแนวความคิดใหม่เลย ที่จริงแล้วก็เหมือนกับ SRM (Storage Resource Management) นั่นเอง แนวความคิดหลักของ ILM คือการโยกย้ายข้อมูลที่มีค่าน้อยลงหรือความถี่ในการเข้าถึงข้อมูลน้อยลงเมื่อเวลาผ่านไป ไปจัดเก็บไว้ที่ที่ Storage ที่มีราคาถูกกว่า อย่างไรก็ตาม ILM มีจุดที่ดีกว่าในแนวคิดเดิมของ HSM (Hierarchical Storage management) ในด้านความปลอดภัยของข้อมูล เพราะข้อมูลที่มีการเข้าถึงที่น้อยลงอาจจะมีความสำคัญมากและมีมูลค่ามากก็ได้ เช่น ข้อมูลการทำรายการของธนาคารเมื่อสิบปีหรือยีสิบปีที่ผ่านมา ข้อมูลทางบัญชีย้อนหลังสิบปี ภาพยนตร์ที่มีคุณค่าในอดีต ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ ฟิล์มที่เกี่ยวกับการวิจัย เป็นต้น

โดย... Web Master (IT)

SAP และ ไมโครซอฟต์ใช้ Web services ในการพัฒนาซอฟต์แวร์ร่วมกัน
จากความสัมพันธ์ที่มีมายาวนาน SAP และ ไมโครซอฟต์ประกาศร่วมมือกันในการพัฒนา Web services เพื่อใช้เป็นรากฐานของซอฟต์แวร์ Enterprise รุ่นต่อไป โดยประกาศความร่วมมือเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม ที่ผ่านมา

โดย... Web Master (IT)

SAP กับ Client/Server
ตอนที่เรมิ่ ทำ SAP ใหมๆ่ ในปีพ .ศ.2540 ฝรงั่ ทจี่ ะมาทาํ การ Implement SAP ให้ทบี่ รษิ ัทกพ็ ดูหลายๆเรื่องที่ทำให้ SAP เหมือนสิ่งที่วิเศษที่สามารแก้ไขปัญหาในบรษิ ทั ได้ รวมทงั้ SAP สามารถทจี่ ะทาํ อไรได้ทุกอยา่ งทบี่ รษิ ทั ตอ้ งการ มกี ารพดู ในหลายๆเรอื่ งใชถ้ อ้ ยคาํ แปลกๆทเี่ ป็นภาษาองั กฤษทพี่ อจะเขา้ ใจภาษาองั กฤษแต่ไมเ่ ขา้ ใจวา่ มนั จะเกยี่ วขอ้ งกบั การ Implement ได้อย่างไร อาทิเช่น Big bang, Methodology,Dialog, Three tier เป็นต้น

โดย... Web Master (IT)

อินเดียคู่แข่งที่ไม่สามารถแข่งขันได้
ประเทศทางยุโรปหรือทางอเมริกาได้มาลงทุนในประเทศทางแถบเอเชียกันมากในช่วง 20-30 ปีที่ผ่านมาทำให้เรารุ่งโรจน์โชติช่วงชัชวาล ผันตัวเองจากสังคมเกษตรกรรมมาเป็นสังคมอุตสาหกรรม ด้วยเหตุผลเดียวครับแรงงานถูกไม่ใช่เพราะเค้ารักเราหรือเราเก่งกาจมาจากไหน ผมรู้สึกยอมรับได้กับเหตุการณ์นี้ และการเปลี่ยนแปลงลักษณะนี้ แม้ว่าเราไม่ได้ฉวยโอกาสที่จะเรียนรู้จากผู้ที่มาลงทุนในด้านการจัดการ หรือการผลิตก็ตาม (บางกรณีเค้าก็ปกปิด เป็นความลับ) แต่ที่เห็นๆคือพวกเรามีงานทำเรามีอำนาจซื้อมากขึ้นเพื่อ ไปซื้อของต่างชาติทั้งทางตรงและทางอ้อม เช่น มอเตอร์ไชต์ รถยนต์ มือถือ เป็นต้น ล้วนเป็นสิ่งที่ไม่ได้ ทำให้ประเทืองปัญญา รังแต่มีแต่ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น และเศษของอุปกรณ์เหล่านี้ที่ทิ้งอยู่ในเมืองไทย แถมยังไม่รู้จักวิธีการแยกของดีของเสียออกจากกัน เพื่อที่จะเอาของดีมาใช้ได้อีก ให้คนที่เค้าเป็นนักเศรษฐศาสตร์ นักบริหาร นักการอุตสาหกรรม และนักการเมือง เค้าแก่ปัญหาดีกว่า ผมขอกลับมาที่เรื่องของเราต่อครับ

โดย... Web Master (IT)

R/3 Enterprise
R/3 Enterprise คือเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุดของ SAP ต่อจากเวอร์ชั่น 4.6C บางคนจึงเรียกว่าเวอร์ชั่น 4.7 ในเวอร์ชั่น Enterprise มีการปรับปรุง R/3 Core functionality สามารถใช้งานกับ Internet และการเพิ่มเติม ฟังค์ชั่นใหม่ๆในโมดุล FI และ HR

โดย... Web Master (IT)

Microsoft กับเป้าหมายต่อไปใน Enterprise software
ไมโครซอฟท์ได้แสดงความชัดเจนมากยิ่งขึ้นที่ไม่ต้องการที่อยู่ในธุรกิจเดสท๊อป (Desktop) เพียงอย่างเดียว ไมโครซอฟท์มีทั้งเงินและความตั้งใจที่จะเข้าไปในตลาดซอฟต์แวร์ที่ต้องการ เรื่องนี้คงจะ เห็นได้ไม่ยากจากกรณีของ Netscape และ SQL Server ซึ่งในอดีตผู้นำตลอดการคือ IBM และ Oracle แต่บัดนี้ SQL Server ก็ได้ขึ้นมาเคียงบ่าเคียงไหล่กับซอฟต์แวร์จัดการฐานข้อมูล (RDBMS) เหล่านี้

โดย... Web Master (IT)

Extended ERP
เมื่อมีการพูดถึง ERP มาในครั้งที่แล้วคราวนี้ลองมาดู Extended ERP บ้างว่าคืออะไรและหมายความว่า อย่างไร ในท้องตลาดปัจจุบันมีบริษัทขาย Software ERP อยู่หลายเจ้าอาทิเช่น SAP, Oracle, J.D. Edwards, Peoplesoft, Baan, Intentia เป็นต้นที่ขาย Software ที่บริหารธุรกิจทั่วไปเป็นหลัก

โดย... Web Master (IT)

SAP Implementer
การคัดเลือกบริษัทที่จะมา Implement SAP มันเป็นอะไรที่ตัดสินใจได้ยากพอสมควร ผมอยากให้ข้อคิดที่สามารถใช้ในการพิจารณาดังต่อไปนี้

โดย... Web Master (IT)

SAP กับคน
ดังที่เคยกล่าวไว้ในบทความที่ผ่านมาว่าการนำ SAP มาใช้ต้องพิจารณาหลายตลบส่วนหนึ่งที่ต้องคิดหนักคือบุคคลากร

โดย... Web Master (IT)

SAP คืออะไร
SAP (Systems, Applications, Products in Data Processing) เป็นซอฟต์แวร์เยอรมัน และเป็นซอฟต์แวร์ที่เรียกว่า ERP (Enterprise Resource Planning) คือใน SAP เองจะประกอบไปด้วยหลายๆโมดุล ที่มันสามารถส่งข้อมูลถึงกัน (Integrated software) โดยไม่ต้องทำการป้ อนข้อมูลเข้าไปซ้ำซ้อนกันในแต่ละโมดุลโมดุลที่ว่าเหล่านี้

โดย... Web Master (IT)

SAP คำตอบพื้นฐานของระบบ ERP
SAP ชื่อนี้ คงไม่ใช่สิ่งแปลกใหม่สำหรับคนในวงการไอทีรวมทั้งผู้ที่ทำงานอยู่ในองค์กร ไม่ว่าจะขนาดใดก็ตาม เพราะผมเชื่อว่าหลายๆ ท่านคงได้สัมผัสกับระบบ SAP กันมาบ้างแล้ว

โดย... Web Master (IT)

ทำไมต้อง ซีอาร์เอ็ม CRM การเพิ่มยอดขายจากฐานลูกค้าเดิม
ซีอาร์เอ็ม (Customer Relationship Management) เป็นกลยุทธ์ทางธุรกิจที่ว่าด้วยขบวนการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าและต้องสร้างรายได้และกำไรสูงสุดให้กับ องค์กรด้วย กลยุทธ์การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้านั้นมีมานานแล้ว เพียงแต่ว่าด้วยเทคโนโลยีปัจจุบันจึงทำให้บทบาทของกลยุทธ์การบริหารความ สัมพันธ์กับลูกค้ามีความสำคัญมากขึ้นและกลายเป็นสิ่งที่จำเป็นต่อการดำเนิน ธุรกิจ

โดย... Web Master (IT)

องค์ประกอบในการสร้างการบริหารลูกค้าสัมพันธ์(CRM)
นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าซึ่ง ถือเป็นผู้ที่มีความสำคัญที่สุดในการสร้างผลกำไรระยะยาวให้กับองค์การ มีองค์ประกอบในการบริหารความสัมพันธ์ 8 ประการ ดังนี้ คือ

โดย... Web Master (IT)

CRM M Marketing
CRM ที่ต้องการ M อีกตัว Marketing

โดย... Web Master (IT)

ต้องเชื่อม ระบบ CRM กับ ERP และ Website ขององค์กร
Customer Relationship Management (CRM) เป็นการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า โดยการใช้เทคโนโลยีและการใช้บุคลากรอย่างมีหลักการ จะช่วยให้เกิด การบริการลูกค้าที่ดีขึ้น การเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมในการใช้จ่าย และความต้องการของลูกค้า ทำให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือการบริการ รวมไปถึงนโยบายในด้านการจัดการ ซึ่งมีเป้าหมายสุดท้าย ในการเปลี่ยนจากผู้บริโภค ไปสู่การเป็นลูกค้าตลอดไป

โดย... Web Master (IT)

CRM กับ ระบบห่วงโซ่อุปทาน CRM เป็นแนวทางการเข้าถึงที่สามารถกำหนด บ่งบอก ดึงดูด และรักษาลูกค้าได้ดีที
เทคโนโลยีทุกวันนี้ ได้สามารถ ทำให้องค์กรบริษัทต่างๆ ขยายขีด ความสามารถในการบริการจัดการห่วงโซ่อุปทาน (supply chain) และสามารถดำเนินกิจการในลักษณะของความร่วมมือกับทุกฝ่าย ตั้งแต่การจัดซื้อวัตถุดิบไปจน ถึงผู้บริโภคและผู้ใช้สินค้าในที่สุด บริษัทชั้นนำทั้งหลายต่างเริ่มสร้าง "ระบบโซ่อุปทานเดียวกัน"

โดย... Web Master (IT)

ศิลปะการขาย ขายอย่างไร ให้มีคนซื้อ
ศิลปะการขาย? ขายอย่างไร ให้มีคนซื้อ ศิลปะการขาย ก่อนการขายสินค้าใดๆ ก็ตาม ผู้ขายจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับตัวสินค้าหรือบริการมากพอที่จะให้ข้อมูลแก่ ลูกค้าได้อย่างครบถ้วน ทั้งในเรื่องราคา ส่วนลด หรือเงื่อนไขต่างๆ ผู้ขายจะต้องแสดงออกผ่านคำพูดด้วยความมั่นใจ เพื่อให้ลูกค้าเกิดความเชื่อมั่นต่อสินค้า หรือบริการที่นำเสนอขาย

โดย... Web Master (IT)