ข้อมูลองค์ความรู้โดย
วีรพจน์ สันติวิมานแมน
ตำแหน่ง เว็บดีไซน์

เทคนิคการให้รายละเอียดสินค้าเพื่อปิดการขาย

ประเภททางด้าน IT หลัก :   Development & Integration
ประเภททางด้าน IT ย่อย :   Web Design
  ลงข้อมูลเมื่อ 14:01:54 07/01/2013
  Page View (1532) แบ่งปัน

เพื่อแนะนำวิธีการให้รายละเอียดสินค้าเพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถนำไปใช้ กับการให้รายละเอียดสินค้าในเว็บไซต์ของตนได้ ซึ่งการให้รายละเอียดสินค้าที่ครบถ้วนนั้นจะสามารถปิดการขายผ่านหน้าเว็บได้ ง่ายขึ้น เทคนิคการให้รายละเอียดสินค้าเพื่อปิดการขายนั้น จะต้องมีความสมดุลกันระหว่างการให้ข้อมูลแก่ผู้เข้าชมเว็บไซต์ให้มากที่สุด แต่ในขณะเดียวกันต้องให้ผู้เข้าชมเว็บไซต์เข้าใจได้ในระยะเวลาที่น้อยที่สุด การให้ข้อมูลควรจะประกอบด้วยหัวข้อต่าง ๆ ดังนี้

ชื่อสินค้า รายละเอียดสินค้า
 โดยให้บอกลักษณะเด่นในสินค้านั้น การให้ข้อมูลที่ดีคือการให้ข้อมูลที่เป็นความจริง แต่เน้นที่จุดเด่น และสร้างความแตกต่าง ซึ่งเป็นจุดสำคัญที่ช่วยลูกค้าให้เกิดการตัดสินใจสั่งซื้อ

การให้ข้อมูลด้านราคาก็มีส่วนสำคัญ เราสามารถให้ข้อมูลราคาปกติ และราคาลดพิเศษเพื่อสร้างให้เกิดความน่าสนใจ เทคนิคการตั้งราคาพิเศษ ควรมีการระบุวันที่ เช่น ราคาพิเศษนี้ถึงวันที่ 30 มีนาคม การมีวันที่มาเป็นองค์ประกอบจะทำให้ลูกค้าตัดสินใจได้ง่ายขึ้น เพราะเป็นราคาพิเศษแบบมีช่วงเวลา แต่มีข้อควรระวัง คือ เจ้าของเว็บไซต์จะต้องตามอัพเดทราคา และวันที่ ให้ถูกต้องอยู่เสมอ

นอกจากนี้หากมีค่าใช้จ่ายอื่น เช่นค่าส่งสินค้า ควรระบุให้ชัดเจน พึงระลึกไว้เสมอว่าการให้ข้อมูลสินค้าต้องตรงกับความเป็นจริง แต่แฝงไปด้วยข้อมูลทางการตลาดที่ทำให้สินค้า ราคา มีความโดดเด่นแตกต่างจากคู่แข่งขัน ที่สำคัญควรสร้างให้เกิดความรู้สึกว่าไม่สามารถหาสินค้านี้ได้จากเว็บไซต์อื่นได้ และการตัดสินใจซื้อครั้งนี้เป็นการตัดสินใจที่ดีที่สุด

ภาพนี้ เป็นผลการทดลองทางวิทยาศาสตร์แสดงให้เห็นถึงตำแหน่งต่าง ๆ ที่ผู้ชมเว็บไซต์มองบนหน้าจอ โดยบริเวณที่มองมากที่สุดแสดงด้วยสีแดง เหลือง และน้ำเงิน ตามลำดับ                              ภาพที่ 1                                                                ภาพที่ 2                                                 ภาพที่ 3

ภาพที่ 1 ในกรณีที่หน้าเว็บไซต์ประกอบด้วยข้อมูลทั่วๆไป 
ภาพที่ 2 ในกรณีที่หน้าเว็บไซต์มีรูปภาพประกอบอยู่ด้านบนและมีข้อมูลอยู่ด้านล่าง
ภาพที่ 3 ในกรณีที่เป็นผลการแสดงของ search engine

ตัวอย่างการจัดตำแหน่งของเว็บไซต์ Amazon.com  วงกลมแสดงตำแหน่งที่ผู้ชมเว็บไซต์มองบนหน้าจอเป็นส่วนใหญ่


ผลการทดลองทางวิทยาศาสตร์อีกอันหนึ่ง แสดงให้เห็นถึงการกวาดสายตาของผู้ชมเว็บไซต์เริ่มจากจุดวงกลมไปตามแนวเส้นและจบที่ปลายลูกศร

จากผลการทดลองข้างต้น พอจะสรุปได้ว่า เราสามารถแบ่งตำแหน่งบนหน้าเว็บไซต์ตามความสำคัญได้เป็น 3 กลุ่ม คือ priority1 เป็นตำแหน่งที่ผู้ชมเว็บไซต์มองเห็นมากที่สุด และรองลงมาเป็น priority 2 และ 3 ตามลำดับ

Priority eye -website

ดังนั้น ในตำแหน่ง priority1 เจ้าของเว็บไซต์ต้องใส่ข้อมูลหรือรูปภาพที่สำคัญที่สุด หรือต้องการให้ผู้ชมเว็บไซต์เห็นมากที่สุด ส่วนข้อมูลหรือรูปภาพที่สำคัญรองลงไปให้จัดในตำแหน่งที่ 2 และ 3 ตามลำดับ ในทุก ๆ หน้าของเว็บไซต์

นอกจากการจัดวางเนื้อหาที่น่าสนใจและดึงดูดใจลงในตำแหน่งที่ดีที่สุดตามลำดับของแต่ละหน้าเว็บไซต์แล้ว เนื่องจากข้อจำกัดของพื้นที่หน้าเว็บไซต์ ทำให้ไม่สามารถให้รายละเอียดของสินค้าแต่ละรายการได้ทั้งหมดในหน้าเดียว เพราะจำเป็นต้องจัดสรรพื้นที่ให้กับสินค้าอื่น ๆ ด้วย ดังนั้น จึงต้องแสดงเฉพาะชื่อและรายละเอียดหลักในหน้าแรก และแยกรายละเอียดสินค้าอย่างละเอียดในหน้าในของสินค้าแต่ละตัว ดังตัวอย่าง

แสดงชื่อ และรายละเอียดหลักสินค้าในหน้าแรก

แสดงรายละเอียดอย่างละเอียดในหน้าในของสินค้าแต่ละตัว


ในหน้าในของสินค้าแต่ละตัว เจ้าของเว็บไซต์ ควรให้ความสำคัญกับการให้รายละเอียดสินค้าอย่างเต็มที่ ให้ตะหนักอยู่เสมอว่าการตัดสินใจซื้อของผู้ชมเว็บไซต์นั้น เป็นการตัดสินใจของผู้นั้นเอง ณ จุดที่อ่านรายละเอียดจากเนื้อหาและรูปภาพ เจ้าของเว็บไซต์ไม่มีโอกาสได้อธิบายใด ๆ ทั้งสิ้น

 ดังนั้น จึงต้องให้รายละเอียดให้มาก โดยเฉพาะจุดเด่นที่สำคัญ เหนือกว่า และแตกต่างกว่าคู่แช่งขัน รวมถึงคุณค่าของการตัดสินใจซื้อในครั้งนี้ นอกจากนั้น การให้รายละเอียดต้องอยู่ในรูปแบบที่อ่านง่าย แบ่งเป็นหัวข้อใหญ่ และเล็ก อย่างเหมาะสม ไม่ให้ดูแล้วลายตาไม่น่าอ่าน 


^ ตัวอย่างการให้รายละเอียดสินค้าซึ่งเป็นหนังสือเจ้าของเว็บไซต์นำข้อมูลที่น่าสนใจจากหนังสือนั้นมาแสดงในรายละเอียดสินค้าโดยคัดเลือกจุดที่น่าสนใจ เช่น คำนำจากผู้เขียน หรือ คำนำจากบรรณาธิการมาแสดง การนำข้อมูลเหล่านี้มาแสดงย่อมสร้างความน่าสนใจได้มากกว่ามีเพียงชื่อหนังสือ ราคา ผู้แต่ง แต่เพียงอย่างเดียว


ตัวอย่างการให้รายละเอียดสินค้ากลุ่มอุปกรณ์อิเล็คทรอนิคส์ ตัวอย่างแสดงในกลุ่มกล้องดิจิตอล จะแสดงรายละเอียดทางเทคนิคทุกอย่างของสินค้าแต่ละตัว

    นอกจากนั้น การออกแบบหน้าเว็บไซต์ให้แยกเป็นสินค้ากลุ่มพิเศษต่าง ๆ จะดึงดูดความสนใจของลูกค้าได้มากขึ้น มากกว่าการแยกสินค้าตามหมวดหมู่แต่เพียงอย่างเดียว เช่น สร้างความน่าสนใจให้กับสินค้า ด้วยการแสดงสินค้าในหัวข้อ New Arrival หรือ สินค้ามาใหม่ บนหน้าแรกของเว็บไซต์  หรือแบ่งออกเป็นกลุ่มอื่น ๆ เช่นกลุ่ม สินค้า Hot Hit ที่กำลังเป็นที่นิยมอยู่ในขณะนั้น หรือกลุ่ม สินค้าโปรโมชั่น 

เมื่อจัดกลุ่มสินค้าเป็นกลุ่มพิเศษแล้ว ต้องสร้างให้เกิดความรู้สึกว่าสินค้ากลุ่มพิเศษนี้ น่าสนใจ และหากตัดสินใจซื้อในวันนี้ ลูกค้าจะได้รับความพิเศษอย่างมาก เช่น ราคาพิเศษ หรือ ได้รับสิทธิพิเศษเหนือกว่าลูกค้ารายอื่นในอดีต หรือ หากไม่ซื้อจะหมดในเร็ววันนี้ หรือ ทำให้นำสมัย นำแฟชั่น ฯลฯ 

อย่างไรก็ตามสินค้าที่อยู่ในหมวดหมู่พิเศษนี้ ก็ต้องอยู่ในหมวดหมู่สินค้าตาม Categoryของสินค้าแต่ละรายการด้วย เมื่อลูกค้าเว็บไซต์เลือกสินค้าชิ้นใดจากหน้าเว็บไซต์จากหมวดหมู่พิเศษ หรือ เลือกสินค้าจาก Categoryของสินค้าเอง เมื่อเข้ามาดูในรายละเอียดของสินค้าจะต้องแสดงข้อมูลที่เหมือนกัน


^ การจัดกลุ่มสินค้า กลุ่มพิเศษ เช่น Show Case, Promotion, Hot price ,etc 

แสดงรายละเอียดของสินค้าแต่ละรายการในหน้าในของสินค้าแต่ละตัว

การจัดกลุ่มสินค้า กลุ่มพิเศษ เช่น New Product , Promotion, International  ,etc


สำหรับสินค้าที่แบ่งเป็นรายการย่อยอีก เช่น แบ่งตามสี แบ่งตามของแถม แบ่งตามลักษณะย่อย เป็นต้น นั้น ให้ลูกค้าเลือก sku ที่ต้องการในหน้ารายละเอียดนี้ เนื่องจาก หน้าก่อนมีพื้นที่จำกัด ไม่สามารถแสดงรายการย่อยได้หมด และจะสร้างความยุ่งยากกับการจัดหน้าเว็บไซต์

Sku : stock keeping unit คือรายการสินค้าหน่วยย่อยที่สุด ที่ให้ลูกค้าสั่งซื้อและจัดส่งให้กับลูกค้า เช่น เว็บไซต์ขายเสื้อยืด มีสินค้า 5 แบบ แต่ละแบบมี 5 สี แต่ละสีมี 5 size  แต่ละ size มี 3 ลักษณะย่อย ดังนั้น เว็บไซต์นี้จะมีสินค้า 375 sku (5*5*5*3)‏

ตัวอย่างเว็บไซต์เครื่องประดับ


ในบางกรณี การแบ่งรายการย่อยของสินค้า สามารถทำให้ยืดหยุ่นตามความต้องการของลูกค้าได้อย่างเต็มที่ เช่น ให้ลูกค้าระบุขนาดที่ตนเองต้องการ หรือ ระบุคุณลักษณะพิเศษอื่น เพื่อให้สินค้าแต่ละชิ้นมีเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันจากตัวอย่างสินค้าเครื่องประดับตัวเลือกย่อยของสินค้ากลุ่มแหวน แบ่งออกเป็น ขนาดของแหวน ซึ่งให้ลูกค้าระบุตามที่ต้องการได้ และระบุข้อความต้องการการสลักบนแหวนได้

วิธีนี้จะทำให้สินค้ามีความเป็นเอกลักษณ์ และสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้ามากขึ้น

 

ขอบคุณ : คุณบุรินทร์ เกล็ดมณี www.ReadyPlanet.comองค์ความรู้ที่มีผู้อ่านมากสุด
10 ก้าวสู่ความสำเร็จ ของการทำ Mobile Site
ในยุคที่ Mobile กลายเป็นเครื่องมือสำคัญและช่องทางที่แบรนด์ต่างๆ สามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้โดยตรง และถ้าผลสำรวจของเว็บไซต์ของคุณมีผู้ใช้กว่า 10% มาจากการใช้งานผ่านทางโทรศัพท์แล้วละก็ ถึงเวลาแล้วที่คุณควรให้ความสนใจและจัดการกับช่องทางนี้ให้ดี

โดย... วีรพจน์ สันติวิมานแมน

การสร้างและตกแต่งตัวอักษร
การสร้างและตกแต่งตัวอักษร

โดย... วีรพจน์ สันติวิมานแมน

การตัดต่อ ปรับสี แสงและเงาให้กับภาพ
ได้รู้จักอุปกรณ์และส่วนต่าง ๆ ของโปรแกรมในบทที่ผ่านมาแล้ว และบทนี้นักเรียนจะได้ฝึกทำชิ้นงาน ดูแล้วน่าจะทำอยากแต่ครูขอบอกว่าง่ายเหมือนปลอกกล้วยเข้าปาก เรามาเริ่มกันเลยครับ ก่อนอื่น ต้องเตรียมภาพไว้ก่อนจะกี่ภาพก็ได้แต่งานชิ้นนี้ครูใช้ภาพ 4 ภาพด้วยกัน

โดย... วีรพจน์ สันติวิมานแมน

สวมรอยเป็นไอพีอื่น ด้วย Proxy Switcher
Proxy Switcher เป็นโปรแกรมที่ใช้สำหรับค้นหา Proxy เพื่อนำเอามาใช้ก็คือการสวมรอยเป็นไอพีอื่น ๆ โดยภายนอกจะมองเห็นเราเป็น ไอพีที่เราสวมรอยนั้น

โดย... วีรพจน์ สันติวิมานแมน

ตัวช่วยอัตโนมัิติบน windows
-

โดย... วีรพจน์ สันติวิมานแมน