ข้อมูลองค์ความรู้โดย
ธนพล ต่อสิทธิเดชกุล
ตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ

การนำ Software CRM มาใช้'งานจริง (19)

ประเภทอุตสาหกรรม :   เครื่องจักรกล, เครื่องหนัง, จิวเวอรี่และเครื่องประดับ, ชิ้นส่วนยานยนต์, ผลิตอาหาร, พลังงาน, พลาสติก, ไฟฟ้า, ไม้และเฟอร์นิเจอร์, โรงแรมและรีสอร์ท, สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม, เหล็ก, อิเล็กโทรนิคส์, อุตสาหกรรมบริการ

ประเภททางด้าน IT หลัก :   Enterprise Back Office
ประเภททางด้าน IT ย่อย :   CRM
  ลงข้อมูลเมื่อ 10:15:00 26/05/2011
  Page View (3793) แบ่งปัน

การบริหารแคมเปญที่ดีจะช่วยให้คุณสามารถจัด แคมเปญที่เหมาะสมกับกลุ่มลูกค้าของคุณและได้ผลตอบแทนจากการลงทุน (Return on Investment: ROI) กลับมาอย่างคุ้มค่า โดยช้ข้อมูล

ทางด้านการขายและการตลาดมาช่วยวิเคราะห์ ไม่ว่าจะเป็นการวิเคราะห์แหล่งที่มาของลูกค้า (Lead Source) ใดที่ได้ลูกค้ากลับมามากที่สุด หรือการวิเคราะห์แคมเปญที่เคย จัดขึ้น มาแล้วว่าประสบ

ความสำเร็จมากน้อยเพียงใด สมควรที่จะนำแคมเปญเดิมมาใช้ใหม่ หรือต้องปรับปรุงแคมเปญให้ตรงกับความต้องการของลูกค้ามากขึ้น อย่างไรบ้าง

เพิ่ม รายได้

_ มีโอกาสปิดการขายได้มากขึ้น จากการออกแคมเปญที่ตรงกับความต้องการของลูกค้า

_ มีเครื่องมือช่วยในการมอบหมายงานและติดตามลูกค้าที่ติดต่อ เข้ามา (Campaign Response) ให้ผู้เกี่ยวข้อง ช่วยลดปัญหาพลาดโอกาสในการขาย

 

ลดค่าใช้จ่าย

_ การจัด กลุ่มลูกค้าที่มีพฤติกรรมคล้ายๆกันไว้ด้วยกัน แทนการเจาะจงกับลูกค้าทีละรายช่วยลดเวลาและความยุ่งยากในการจัดแคมเปญลงได้

_ การจัดแคมเปญที่เหมาะสมกับลูกค้าแต่ละกลุ่ม และส่งข่าวสารแคมเปญให้ เฉพาะกลุ่มเป้าหมายแทนการส่งให้ลูกค้าทุกราย จงึ ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการจัด แคมเปญได้

_ การมอบหมายลูกค้าที่ติดต่อเข้ามาให้พนักงานขาย โดยใช้ระบบแจ้งเตือนผ่านทางอีเมล์ช่วยลดค่าโทรศัพท์หรือแฟ็กซ์ ในการมอบหมายงาน

_ การวิเคราะห์ผลตอบแทนจากการลงทุน (Return on Investment: ROI) จะช่วยให้เลือกลงโฆษณาหรือจัด สรรงบกิจกรรมทางการตลาดได้อย่างคุ้มค่า

เครื่องมือในการจัดแคมเปญ

การจัดกลุ่มลูกค้า (Marketing List)

การจัด Marketing List จะช่วยให้การออกแบบแคมเปญทำได้สะดวกและตรงความต้องก ารของลูกค้าแต่ละรายได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว

คุณสามารถนำรายชื่อ ลูกค้าที่มีพฤติกรรมการซื้อ สินค้าคล้ายๆ กันมาไ ว้ ใน Marketing List เดียวกัน และใช้เป็นตัวแทนของลูกค้ากลุ่มต่างๆ เช่น การจัด กลุ่มลูกค้าที่ซื้อ รถเมื่อ 2-3 ปีที่แล้ว เพื่อจัดแคมเปญเปิดตัวรถยนต์รุ่นใหม่ เป็นต้น

นอกจากการจัด Marketing List โดยดูจากประวัติการซื้อ ที่ผ่านมา แล้วนำ มาจัดกลุ่มตามลักษณะของลูกค้า เช่น ประเภทธุรกิจ, ประเภทอุตสาหกรรม, จำนวนพนักงาน, รายได้ต่อปี ก็ได้ ทั้งนี้ขึ้น อยู่กับสินค้าหรือวิธีในการออกแคมเปญของคุณ เช่น กลุ่มตัวแทนจำหน่าย , กลุ่มบริก าร, กลุ่มออกแบบ, กลุ่มบริษัทขนาดเล็กที่มีพนักงานไม่เกิน 50 คน เป็นต้น

การออกแบบแคมเปญ (Campaign Design)

การจัด โปรแกรมทางการตลาดเพื่อบรรลุผลสำเร็จอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น การแนะนำสินค้าใหม่ (Introducing a new product) หรือ เพื่อเพิ่มส่วนแบง่ทางการตลาด (Increasing market share) งานหลักที่จะต้องทำเพื่อให้ได้ผลลัพธ์นีคF ือการสื่อสารให้กับคนหรือธุรกิจได้รับรู้ถึงประโยชน์ของสินค้า

หรือบริการนัFน ปรกติแล้ว Campaign จะมีวิธีสื่อสารได้หลาย วิธี เช่น ก ารแจก ใบปลิว (Print Advertisements) การจัด โปรโมชั่น ของแถมหรือ ให้ ส่วนลด (Promotional discounts) หรือ ก ารส่งเอกสารทางการตลาดไปให้ลูกค้าเป็นต้น

กิจกรรมแคมเปญ (Campaign Activity)

การกำหนดกิจกรรมแคมเปญโดยจัด ลำดับงานเป็นขั้นตอนว่าต้องทำอะไรบ้างเพื่อที่เกิดแคมเปญตามที่ได้ออกแบบไว้ เช่น การติดต่อสื่อโฆษณา การสั่งพิมพ์แผ่นพับ จัดเตรียมสถานที่การโทรนัดผู้เข้าร่วมสัมมนา การส่งการ์ดขอบคุณลูกค้าที่เข้าร่วมแคมเปญ เป็นต้นซึ่งช่วยให้คุณสามารถ

ควบคุมแคมเปญสามารถเริ่มใช้จริงได้ทันที่ได้วางแผนไว้ ว่าต้องให้ใครรับผิดชอบอะไรบ้าง มีระยะเวลาเริ่มต้น-สิ้น สุดเมื่อไหร่ และมีงบประมาณที่ต้องใช้เท่าไหร่

นอกจากนี้เมื่อมีการทำกิจกรรมต่างๆ และมีการบนั ทึกต้นทุนที่ใช้ไปในแต่ละกิจกรรมไว้ จะช่วยให้คุณสามารถนำมาวิเคราะห์งบประมาณที่ใช้ไป โดยอาจจะเปรียบเทียบต้ นทุนที่ใช้จริงกับ

งบประมาณที่ตั้ง ไว้ว่าใกล้เคียงกันหรือไม่ หรือจะใช้เปรียบเทียบกับยอดขายที่ได้ เพื่อหาอัตราส่วนผลตอบแทนจากลงทุน (ROI) ได้ด้วยองค์ความรู้ที่มีผู้อ่านมากสุด
การนำ Software CRM มาใช้'งานจริง (14)
การบริหารทีมขาย (2)

โดย... ธนพล ต่อสิทธิเดชกุล

การนำ Software CRM มาใช้'งานจริง (20)
การบริหารกระบวนการกระตุ้นยอดขาย 2 (Campaign Management 2)

โดย... ธนพล ต่อสิทธิเดชกุล

การนำ Software CRM มาใช้'งานจริง (13)
การบริหารทีมขาย

โดย... ธนพล ต่อสิทธิเดชกุล

การนำ Software CRM มาใช้'งานจริง (17)
การบริหารสัญญาบริการ

โดย... ธนพล ต่อสิทธิเดชกุล

การนำ Software CRM มาใช้'งานจริง (12)
การบริหาร Lead ด้วยSoftware CRM (3)

โดย... ธนพล ต่อสิทธิเดชกุล

การนำ Software CRM มาใช้'งานจริง (18)
การบริหารศูนย์บริการ (1)

โดย... ธนพล ต่อสิทธิเดชกุล

การนำ Software CRM มาใช้'งานจริง (2)
ประโยชน์ของ Software CRM

โดย... ธนพล ต่อสิทธิเดชกุล

การเลือกซื้อซอฟต์แวร์ ERP สำหร้บโรงงานอุตสาหกรรม
ในปัจจุบันซอฟต์แวร์บริหารจัดการองค์กร หรือ Enterprise Resource Planning นั้นขยายขอบเขตไปมาก และมีราคาค่าลิขสิทธิ์ และค่าบริการวางระบบที่ลดลงมามาก ในส่วนของโปรแกรมนั้นจะมีในส่วนของโปรแกรมบริหารลูกค้าสัมพันธ์(CRM) หรือโปรแกรมบริหารการขนส่ง(TMS) เพิ่มเข้ามาให้เห็นในท้องตลาดซึ่งทำให้การรวมศูนย์ของข้อมูลเพื่อนำมาวิเคราะห์เพื่อวางแผนกลยุทธ์องค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น แต่ปัญหาที่มักจะทำให้เกิดอุปสรรคในการวางระบบส่วนใหญ่นั้นมักจะมาจากการวางระบบบริหารการผลิต(Manufacturing Resource Planning-MRP) เพราะลักษณะเฉพาะบางประการของการวางระบบนี้ซึ่งผู้ที่กำลังพิจารณาจัดซื้อโปรแกรมทางด้านนี้ต้องพิจารณาให้ดีก็คือ การบันทึกข้อมูลที่ต้องการความรวดเร็ว การนำข้อมูลมาบันทึกย้อนหลัง หรือบันทึกข้อมูลเข้าสู่โปรแกรมช้ามักไม่เกิดประโยชน์ในการใช้งานโปรแกรม แตกต่างจากโปรแกรมอื่นๆที่แม้บันทึกช้าไปบ้างก็ยังสามารถนำข้อมูลมาใช้ประโยชน์ได้ ในอนาคตองค์กรก็ต้องใช้งานระบบ ERP ทุกๆระบบอย่างสอดคล้องกันเพื่อผลลัพธ์ในการบริหารงานที่ดีที่สุดดังนั้นการเลือกซอฟต์แวร์ระบบก็ควรมองต่อไปข้างหน้าด้วยถึงการเชื่อมโยงกันของระบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นระบบ MRP, บัญชี-การเงิน, CRM, HRM, TMS ที่จะต้องนำมาเชื่อมต่อกันว่าการเลือกซอฟต์แวร์ที่มีความเป็นเนื้อเดียวกัน(คือข้อมูลที่ซ้ำซ้อนกันไม่ต้อง Import-Export files) ยิ่งระบบฐานข้อมูลเป็นเนื้อเดียวกันเท่าไรโอกาสในการทำงานซ้ำซ้อนก็จะลดลงมากเท่านั้น แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อม และงบประมาณขององค์กรนั้นๆด้วยว่าจะจัดซื้อซอฟต์แวร์ได้ในราคาเท่าใด คำถามที่อยากฝากไว้เวลาจะเลือกซื้อโปรแกรม MRP ก็คือ สำหรับโรงงานของเรานั้น หากโปรแกรมที่ซื้อมาบอกแต่ว่าจะต้องใช้วัสดุหรือวัตถุดิบเท่าไร แต่ไม่สามารถบอกได้ว่าเมื่อไรจะนำมาใช้งานจริงในองค์กรได้หรือไม่ และแม้ว่าเราจะทราบปริมาณสินค้าคงเหลือในสต็อกของเราทันตามเวลาที่เรากำหนด แต่ถ้าเราไม่ทราบว่าสินค้าที่เราทราบจำนวนสต็อกที่ถูกต้องแล้วนั้นมีใบสั่งงานหรือแผนการผลิตรอเบิกไปผลิตอีกเท่าไร หรือสินค้าสำเร็จรูปที่มีคำสั่งซื้อแล้วขาดแต่เพียงการจัดของขึ้นรถเพื่อส่งสินค้า เราจะใช้โปรแกรมนั้นๆ บริหารงานภายในโรงงานของเราจริงๆได้หรือไม่ การเลือกขึ้นระบบ หากไม่สามารถขึ้นระบบทุกระบบได้พร้อมๆกัน องค์กรจำเป็นต้องเลือกระบบใดระบบหนึ่งมาทำการวางระบบก่อนนั้นอาจพิจารณาความพร้อมภายในองค์กรได้ดังนี้ 1. ส่วนงานใดวิกฤตที่สุดมีความจำเป็นต้องทำระบบทันทีมิฉะนั้นจะเกิดปัญหาภายในองค์กร เช่นไม่สามารถจัดหาข้อมูลที่ถูกต้องมาจัดทำรายงาน หรือมาอ้างอิงในการทำงานได้เลย และส่งผลกระทบต่อการบริหารองค์กร 2. ศักยภาพการทำงานของหน่วยงานนั้นสู้คู่แข่งไม่ได้ เช่นคู่แข่งใช้โปรแกรม CRM แล้วสามารถรักษาลูกค้าเก่ารวมถึงลูกค้าใหม่ได้ดีกว่า หรือคู่แข่งใช้โปรแกรม MRP แล้วสามารถวางแผนการส่งสินค้าให้กับลูกค้าได้อย่างแม่นยำ รวมถึงสามารถเสนอราคาได้ดีกว่าที่เราทำ 3. มีงานซ้ำซ้อนกันมาก เช่น เอกสาร 1เอกสารต้องใช้คนบันทึก 3-4 คน(ฝ่ายผลิตบันทึก 1 ครั้ง, ฝ่ายสโตรบันทึก 1 ครั้ง, ฝ่ายบัญชีบันทึกอีก 1 ครั้ง) ทั้งๆที่เป็นข้อมูลเดียวกัน เป็นต้น จะยกตัวอย่างให้เห็นภาพชัดขึ้น เช่นหากต้องการวางระบบ ERP ของโรงงานอุตสาหกรรมซึ่งประกอบด้วยโปรแกรมบัญชีการเงิน และโปรแกรม MRP แล้วโดยทั่วไปหากวางระบบบัญชีก่อนมักจะประสบปัญหาไม่สามารถทำสต็อก และต้นทุนของสินค้ากึ่งสำเร็จรูปออกมาได้เพราะขาดการ track ปริมาณสินค้ากึ่งสำเร็จรูปที่เกิดขึ้น และรอนำไปผลิตอยู่ซึ่งทำให้บัญชีต้องตีมูลค่าสินค้ากึ่งสำเร็จรูปทั้งหมดเป็น WIP(Work In Process) ทั้งๆที่จริงๆแล้วไม่ใช่ สินค้ากึ่งสำเร็จรูปที่ผลิตได้ในโรงงานหลายๆส่วนเป็นสินค้าประเภท common parts สามารถไปผลิตสินค้าสำเร็จรูปได้หลายรายการเราจึงผลิตสินค้ากึ่งสำเร็จรูปนี้ขึ้นมาเพื่อเก็บไว้เพื่อรอคำสั่งซื้อจึงผลิตต่อเป็นสินค้าสำเร็จรูปให้เสร็จ แต่เนื่องจากโปรแกรมบัญชีจะไม่ได้เก็บรายละเอียดในส่วนของขั้นตอนการผลิตจึงนำเสนอภาพของปริมาณสินค้าตรงนี้ได้ไม่ชัดเจน ดังนั้นเมื่อวางระบบบัญชีไปก่อนแล้วนั้น และกลับมาวางระบบบริหารการผลิตใหม่มักจะต้องปรับกระบวนการของการใช้งานโปรแกรมบัญชีเพื่อให้เข้ากับระบบบริหารการผลิต การเลือกผู้ให้บริการ ซอฟต์แวร์ระบบ ERP ที่เราเลือกซื้อมานั้นราคาไม่ใช่น้อยๆหากการวางระบบไม่เป็นผลสำเร็จตามที่ตั้งเป้าไว้อาจเป็นการสูญเสียทั้งเงิน และเวลาไปโดยเปล่าประโยชน์ดังนั้น ความสามารถของผู้ให้บริการวางระบบจึงเป็นสิ่งสำคัญมากที่จะนำพาโครงการให้ประสบความสำเร็จตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ ซึ่งการพิจารณาง่ายๆเบื้องต้นมีดังนี้ 1. ความสามารถในการวิเคราะห์ระบบงานตั้งแต่ตอนคัดเลือกโปรแกรม โดยเราเป็นผู้กำหนด requirement ให้กับผู้ให้บริการเพื่อให้ผู้ให้บริการทำ Demo และแสดงความเข้าใจในระบบการทำงานของเราว่ามีมากน้อยเพียงใด 2. รูปแบบการให้บริการของผู้ให้บริการ ผู้ให้บริการบางรายสามารถรับประกันความสำเร็จให้กับลูกค้าได้ และให้คำมั่นสัญญาว่าจะดูแลคุณให้ใช้งานโปรแกรมให้ได้ แต่บางรายบอกดูแลไปเรื่อยๆ นี่ก็เป็นข้อแตกต่าง สุดท้ายนี้ขอให้ผู้ประกอบการทุกท่านสามารถเลือกระบบ ERP ที่เหมาะสมกับองค์กรของท่านเพื่อพัฒนาองค์กรของท่านให้ยั่งยืนและเป็นกำลังให้กับระบบเศรษฐกิจของประเทศต่อไป

โดย... ธนพล ต่อสิทธิเดชกุล

การนำ Software CRM มาใช้'งานจริง (15)
การบริหาร Internal Business Process ในการขาย

โดย... ธนพล ต่อสิทธิเดชกุล

การนำ Software CRM มาใช้'งานจริง (16)
การบริหาร Internal Business Process ในการขาย(2)

โดย... ธนพล ต่อสิทธิเดชกุล