ข้อมูลองค์ความรู้โดย
anusara iamchim
ตำแหน่ง นักศึกษาฝึกงาน

open source

ประเภททางด้าน IT หลัก :   Hardware
ประเภททางด้าน IT ย่อย :   Open Source
  ลงข้อมูลเมื่อ 15:38:04 04/04/2011
  Page View (2216) แบ่งปัน

 
Open Source คือ ?
วิถีทางใหม่แห่งการพัฒนาซอฟต์แวร์ โดยวางอยู่บนแนวคิด ที่อาศัยความร่วมมือของนักพัฒนาทั่วโลก เพื่อสร้างซอฟต์แวร์ที่ดีกว่า และเป็นสิทธิของทุกๆ คนร่วมกันอย่างแท้จริง โดยมีจุดประสงค์คือ ทุกคนจะได้มีโอกาสที่จะสามารถแก้ไขโปรแกรมได้ตามความต้องการ จึงทำให้โปรแกรมนั้นๆมีโอกาสได้วิวัฒนาการไปได้ด้วยตัวเอง ผู้ใช้งานจึงเกิดการรวมตัวกันเป็นกลุ่มหรือชุมชนเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และคอยช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เพราะยิ่งมีคนใช้งานมากเท่าไหร่ความผิดพลาดก็ยิ่งสามารถตรวจพบได้ง่ายขึ้นเท่านั้น

คุณสมบัติของ Open Source
? ยืดหยุ่นสูงกว่า จึงได้รับความนิยมอย่างรวดเร็ว จากคุณสมบัติที่มีความอ่อนตัวสามารถดัดแปลงให้เป็นไปตามความต้องการได้ ด้วยโครงสร้างที่กระจายส่วนประกอบออกเป็นโมดูลย่อย ๆ ทำให้ง่ายต่อการเข้าถึง และควบคุม
? ความเชื่อถือได้สูงเพราะ Open Source มีศักยภาพในการทำงานที่สูง และเชื่อถือได้ ซึ่งได้พิสูจน์มาแล้วหลายสถานการณ์ ตั้งแต่เรื่องง่าย ๆ อย่างเช่น เป็นเซิร์ฟเวอร์ทำงานอย่างต่อเนื่องโดยไม่ปิดเครื่อง ไปจนถึงสถานการณ์วิกฤติอย่างเช่น การรักษาสถานะของระบบไว้ในขณะที่ทรัพยากรของระบบลดลงต่ำที่สุด
? เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน บางองค์กรที่เคยใช้ระบบเครือข่ายในองค์กรอยู่แล้ว มีระบบปฏิบัติการเครือข่ายที่เสียงบประมาณสั่งซื้อมาใช้และนำคุณสมบัติด้านต่าง ๆ ของ Open Source เข้าไปใช้ในองค์กร ทั้งด้านการเพิ่มประสิทธิภาพ และ ด้านการรักษาความปลอดภัย

นิยามของซอฟต์แวร์ Open Source มีอะไรบ้าง?

องค์กรอิสระ Open Source Initiative (OSI) ได้นิยามซอฟต์แวร์โอเพ่นซอร์สไว้ดังนี้
-อนุญาตให้นำไปเผยแพร่ได้อย่างเสรี (Free Redistribution)
ไลเซนต์จะต้องไม่จำกัดในการขาย หรือแจกจ่ายให้กับผู้อื่น โดยไม่มีการบังคับว่าต้องจ่ายค่าธรรมเนียม (Royalty Fee) ให้กับเจ้าของซอฟต์แวร์ต้นฉบับ
-ให้มาพร้อมกับซอฟต์แวร์ต้นฉบับ (Source Code)
โปรแกรมต้องให้มาพร้อมกับ Source Code หรือถ้าไม่ได้ให้มาพร้อมโปรแกรมจะต้องมีช่องทางที่จะทำให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึง Source Code ได้โดยไม่มีการคิดค่่าใช้จ่ายเพิ่มเติม และ Source Code ที่ให้มาจะต้องอยู่ในรูปแบบที่นำไปปรับปรุงแก้ไขได้
-อนุญาตให้สร้างซอฟต์แวร์ใหม่โดยต่อยอดจากซอฟต์แวร์ต้นฉบับ (Derived Works)
ไลเซนต์ของซอฟต์แวร์ต้องอนุญาตให้สามารถนำไปปรับปรุงแก้ไข และสร้างซอฟต์แวร์ใหม่ โดยซอฟต์แวร์ตัวใหม่จะต้องมีไลเซนต์เช่นเดียวกับซอฟต์แวร์ต้นฉบับ
-ต้องไม่แบ่งแยกผู้พัฒนาออกจากซอฟต์แวร์ต้นฉบับ (Integrity of the Author's Source Code)
ไลเซนต์อาจจะไม่ได้ให้ไปพร้อมซอสโค้ดในรูปแบบที่สามารถแก้ไขได้ ในกรณีที่มีการกำหนดว่าจะให้ซอร์สโค้ดเฉพาะส่วนที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม (patch files) เพื่อใช้ในการคอมไพล์โปรแกรมเท่านั้น ไลเซนต์ใหม่จะต้องกำหนดให้ชัดว่าสามารถแจกจ่ายได้หลังจากแก้ไขซอร์สโค้ดแล้ว โดยไลเซนต์ใหม่อาจจะต้องทำการเปลี่ยนชื่อ หรือเวอร์ชั่นให้แตกต่างจากซอฟต์แวร์ต้นฉบับ
-จะต้องไม่เลือกปฏิบัติเพื่อกีดกันบุคคล หรือกลุ่มบุคคล (No Discrimination Against Persons or Groups)
ไลเซนต์จะต้องไม่เลือกปฏิบัตเพื่อกีดกันการเข้าถึงซอฟต์แวร์ของบุคคล หรือกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะ
-จะต้องไม่จำกัดการใช้เฉพาะกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเท่านั้น (No Discrimination Against Field of Endeavor)
ไลเซนต์จะต้องไม่จำกัดการใช้สำหรับกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง เช่น จะต้องไม่จำกัดการใช้งานเฉพาะในเชิงธุรกิจ หรือในการทำวิจัยเท่านั้น
-การเผยแพร่ไลเซนต์ (Distribution of License)
สิทธิ์ที่ให้ไปกับโปรแกรมจะต้องถูกบังคับใช้กับทุกคนที่ได้รับโปรแกรมเท่าเทียมกัน โดยไม่จำเป็นต้องใช้ไลเซนต์อื่นๆ ประกอบ
-ไลเซนต์ของซอฟต์แวร์จะต้องไม่ขึ้นกับไลเซนต์ของผลิตภัณฑ์ (License Must Not be Specific to a Product)
หมายความว่า ถ้าซอฟต์แวร์โอเพ่นซอร์สถูกนำไปพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ ไลเซนต์ของซอฟต์แวร์โอเพ่นซอร์สจะต้องไม่ต้องไม่ขึ้นอยู่กับซอฟต์แวร์ใดซอฟต์แวร์หนึ่งในผลิตภัณฑ์ตัวนั้น
-ไลเซนต์ของซอฟต์แวร์จะต้องไม่จำกัดไลเซนต์ของซอฟต์แวร์อื่น (License Must Not Restrict Other Software)
ไลเซนต์ของซอฟต์แวร์ที่รวมในมีเดียเดียวกันจะต้องไม่ถูกบังคับให้เป็นโอเพ่นซอร์สซอฟต์แวร์ด้วย
-ไลเซนต์จะต้องไม่ผูกติดกับเทคโนโลยี (License Must Be Technology-Neatral)


องค์ความรู้ที่มีผู้อ่านมากสุด
ความแตกต่างระหว่างกราฟิกแบบ Raster และ Vector
ข้อดีของภาพกราฟิก2มิติ ข้อดีของภาพกราฟิกแบบ Raster คือ สามารถแก้ไขปรับแต่งสีตกแต่งภาพ ได้ง่ายและสวยงาม โปรแกรมที่นิยมใช้ คือ Paint, Adobe ข้อดีของภาพกราฟิกแบบ Vector คือ เมื่อทำการขยายภาพที่วาดแล้ว ภาพจะยังคงความละเอียดเสมอ

โดย... anusara iamchim

ภาพกราฟิกส์เวกเตอร์
ภาพกราฟิกส์เวกเตอร์ (อังกฤษ: vector graphics) โดยทั่วไปคือคอมพิวเตอร์กราฟิกส์ที่เกิดจากการกำหนดพิกัดและการคำนวณค่าบนระนาบสองมิติ

โดย... anusara iamchim

ความหมายแอนิเมชัน (Animation)
คำว่า แอนิเมชั่น (animation) รวมทั้งคำว่า animate และ animator มากจากรากศัพท์ละติน "animare" ซึ่งมีความมหมายว่าทำให้มีชีวิต ภาพยนตร์แอนิเมชั่นจึงหมายถึงการสร้างสรรค์ลายเส้นและ รูปทรงที่ไม่มีชีวิต ให้เคลื่อนไหวเกิดมีชีวิตขึ้นมาได้

โดย... anusara iamchim

Ethernet Technology
Ethernet TechnologyIEEE 802.3 ได้พัฒนาให้ Ethernet ทำงานได้เร็วขึ้นโดยการลด delay ในการส่งข้อมูลลง 10 เท่า .... 10 Gigabit Ethernet สนับสนุนการทำงานตามมาตรฐานต่างๆ มากมาย เช่น ...

โดย... anusara iamchim

DSL Technology
เทคโนโลยี DSL นั้น นับเป็นเทคโนโลยีที่พยายามเพิ่มประสิทธิภาพของการรับ ... นำมา ใช้ประโยชน์และคำตอบคือ DSL นี่เอง และด้วยลักษณะการใช้งานบนสายสัญญาณ เดียวกัน ...

โดย... anusara iamchim

แอนิเมชัน
แอนิเมชัน (อังกฤษ: animation) หมายถึง การสร้างภาพเคลื่อนไหวโดยการฉายภาพนิ่งหลายๆ ภาพต่อเนื่องกันด้วยความเร็วสูง

โดย... anusara iamchim

ระบบการติดต่อสื่อสารผ่าน IP Network
โดยเทคโนโลยีดังกล่าวได้ถูกนำมาให้บริการสื่อสาร ผ่านระบบ Internet ซึ่งเป็นที่รู้จักในชื่อที่แตกต่างกันออกไป ไม่ว่าจะเป็น VoIP หรือ Voice over IP, Voice over Internet Protocol, Net Phone, Web Phone หรือ IP Telephony

โดย... anusara iamchim

วิธีการติดตั้ง DRU Wireless LAN
ตรวจสอบว่า Wireless Network Connection ของ notebook ของท่านปิดการใช้งานอยู่หรือไม่ โดยให้เข้าไปที่Start > Control Panel > Network Connections

โดย... anusara iamchim

TCP/IP
TCP/IP Protocol Suit เป็นชุดของ Protocol ที่ทำงานพื้นฐาน มี 5 Layer โดยมีสิ่งที่สำคัญคือ ความสามารถในการสื่อสาร และเรียงลำดับข้อมูล ระหว่างระบบคอมพิวเตอร์ หลายๆ ระบบ

โดย... anusara iamchim

ระบบโทรศัพท์ผ่านไอพี (IP Telephony)
หลายคนคงเคยได้ยิน VoIP (Voice over Internet Protocol) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่นำเสียงเข้ามาวิ่งอยู่บนเครือข่ายไอพีหรือเครือข่ายคอมพิวเตอร์นั่นเอง แต่ในส่วนของ IP Telephony

โดย... anusara iamchim