ข้อมูลองค์ความรู้โดย
ธีรวีร์ เพิ่มพัฒน์เดชากุล
ตำแหน่ง การตลาด

อาหาร กับ ไอที

ประเภททางด้าน IT หลัก :   IT Management & Trends
ประเภททางด้าน IT ย่อย :   Project Management
  ลงข้อมูลเมื่อ 15:30:18 05/07/2010
  Page View (3266) แบ่งปัน

 สัมมนา
                                                                      การจัดการอุตสาหกรรมอาหารยุคใหม่ด้วยไอที
                                                     โดย สามาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย ร่วมกับ เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย
                                       ----------------------------------------------------------------------------------------

หลักการและเหตุผล
                       
                         อุตสาหกรรมอาหารเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมหลักที่สำคัญของประเทศ โดยรัฐบาลได้ส่งเสริมให้มีการปรับโครงการผลิตทางการเกษตรให้สอบคล้องกับโอกาสทางการตลาดและการเปลี่ยนแปลงรสนิยมของผู้บริโภค ทั้งที่เป็นตลาดเดิมและตลาดใหม่ โดยกำหนดยุทธสาสตร์ให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตอาหารของโลก เน้นการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของการทำประมงประศุสัตว์ และพืชเศรษฐกิจหลักของประเทศให้ครบวงจร การบริหารจัดการในการบริหารการผลิต ต้องมีการพัฒนา ปรับปรุงให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้นตามไปด้วย

                          เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่หลักในการสนับสนุนและส่งเสริมผู้ประกอบการอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทยให้เติบโตเข็มแข็งและผลักดันให้เกิดการใช้ซอฟต์แวร์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข็งขันให้เศรษฐกิจไทย มีโครงการจัดการสัมมนา "การจัดการอุตสาหกรรมอาหารยุคใหม่ด้วยไอที" แก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหาร เพื่อกระตุ้นในการนำไอทีไปใช้ประยุกต์ในธุรกิจ เพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานในอุตสาหกรรม เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และลดต้นทุนการดำเนินการ

วัตถุประสงค์
                       
                 1. เพื่อให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหารได้ตระหนักถึงความสำคัญในการใช้ไอที การประยุกต์ใช้ไอทีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ลดต้นทุนการดำเนินการ และการบริหารจัดการขององค์กรเพื่มมากขึ้น
                 2. พัฒนาศักยภาพและสงเสริมผู้ประกอบการธุรกิจผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอาหาร

กลุ่มเป้าหมาย

                 ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอาหาร และอาหารทะเลแปรรูปเยือกแข็ง จำนวน 100-200 คน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

                 ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอาหารเข้าใจและสามารถนำไอทีไปใช้ประยุกต์ในธุรกิจ เพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงาน เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ลดต้นทุนการดำเนินการ และเพิ่มช่องทางดำเนินการได้

หน่วยงานพันธมิตรประกอบด้วย

                 ๐ สมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย
                 ๐ เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย
                 ๐ บริษัท จาสุมีเดีย จำกัด ผู้เชี่ยวชาญด้านไอทีสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร

กิจกรรม : งานสมัมนา "การจัดการอุตสาหกรรมอาหารยุคใหม่ด้วยไอที" ครึ่งวัน ในวันที่ 31 มีนาคม 2553 เวลา 13.00-16.30 น.องค์ความรู้ที่มีผู้อ่านมากสุด
โปรแกรมบริหารการผลิต ที่สมบูรณ์แบบ สำหรับอุตสาหกรรมอาหารทะเล แปรรูป-เยือกแข็งและซูริมิ โดยเฉพาะ
ถูกวิจัยออกแบบขึ้นมาอย่างชาญฉลาด รองรับโครงสร้างคุณสมบัติสินค้าอาหารทะเลแช่แข็งได้ทุกรูปแบบ

โดย... ธีรวีร์ เพิ่มพัฒน์เดชากุล

ระบบวางแผนทรัพยากรองค์กรอัจฉริยะ
VANA คือระบบวางแผนทรัพยากรองค์กรอัจฉริยะ ที่ช่วยเพิ่มความคล่องตัวในกระบวนการทางธุรกิจ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเชื่อมโยงข้อมูลการใช้ทรัพยากรของแต่ละส่วนงานภายใน องค์กรเข้าด้วยกัน และสร้างกระบวนการไหลของข้อมูลให้เป็นระบบ เพื่อให้งานทุกส่วนในองค์กรใช้ข้อมูลจากแหล่งเดียวกันในการบริหารจัดการ ช่วยลดความซ้ำซ้อนและความผิดพลาดในการวางแผนได้เป็นอย่างดี VANA จึงเป็นระบบที่ผสมผสานการบริหารทรัพยากรข้อมูลและทรัพยากรบุคคลเข้าด้วยกัน เพื่อผลักดันให้แรงขับเคลื่อนของธุรกิจสูงขึ้น

โดย... ธีรวีร์ เพิ่มพัฒน์เดชากุล