ข้อมูลองค์ความรู้โดย
anusara iamchim
ตำแหน่ง นักศึกษาฝึกงาน

The Standard 216 Colors

ประเภททางด้าน IT หลัก :   Graphics
ประเภททางด้าน IT ย่อย :   Color
  ลงข้อมูลเมื่อ 13:10:14 04/04/2011
  Page View (2279) แบ่งปัน

#FFFFFF #FFFFCC #FFFF99 #FFFF66 #FFFF33 #FFFF00
#FFCCFF #FFCCCC #FFCC99 #FFCC66 #FFCC33 #FFCC00
#FF99FF #FF99CC #FF9999 #FF9966 #FF9933 #FF9900
#FF66FF #FF66CC #FF6699 #FF6666 #FF6633 #FF6600
#FF33FF #FF33CC #FF3399 #FF3366 #FF3333 #FF3300
#FF00FF #FF00CC #FF0099 #FF0066 #FF0033 #FF0000

#CCFFFF #CCFFCC #CCFF99 #CCFF66 #CCFF33 #CCFF00
#CCCCFF #CCCCCC #CCCC99 #CCCC66 #CCCC33 #CCCC00
#CC99FF #CC99CC #CC9999 #CC9966 #CC9933 #CC9900
#CC66FF #CC66CC #CC6699 #CC6666 #CC6633 #CC6600
#CC33FF #CC33CC #CC3399 #CC3366 #CC3333 #CC3300
#CC00FF #CC00CC #CC0099 #CC0066 #CC0033 #CC0000

#99FFFF #99FFCC #99FF99 #99FF66 #99FF33 #99FF00
#99CCFF #99CCCC #99CC99 #99CC66 #99CC33 #99CC00
#9999FF #9999CC #999999 #999966 #999933 #999900
#9966FF #9966CC #996699 #996666 #996633 #996600
#9933FF #9933CC #993399 #993366 #993333 #993300
#9900FF #9900CC #990099 #990066 #990033 #990000

#66FFFF #66FFCC #66FF99 #66FF66 #66FF33 #66FF00
#66CCFF #66CCCC #66CC99 #66CC66 #66CC33 #66CC00
#6699FF #6699CC #669999 #669966 #669933 #669900
#6666FF #6666CC #666699 #666666 #666633 #666600
#6633FF #6633CC #663399 #663366 #663333 #663300
#6600FF #6600CC #660099 #660066 #660033 #660000

#33FFFF #33FFCC #33FF99 #33FF66 #33FF33 #33FF00
#33CCFF #33CCCC #33CC99 #33CC66 #33CC33 #33CC00
#3399FF #3399CC #339999 #339966 #339933 #339900
#3366FF #3366CC #336699 #336666 #336633 #336600
#3333FF #3333CC #333399 #333366 #333333 #333300
#3300FF #3300CC #330099 #330066 #330033 #330000

#00FFFF #00FFCC #00FF99 #00FF66 #00FF33 #00FF00
#00CCFF #00CCCC #00CC99 #00CC66 #00CC33 #00CC00
#0099FF #0099CC #009999 #009966 #009933 #009900
#0066FF #0066CC #006699 #006666 #006633 #006600
#0033FF #0033CC #003399 #003366 #003333 #003300
#0000FF #0000CC #000099 #000066 #000033 #000000

ชื่อสีมาตรฐานมี 16 สี โดยปัจจุบันชื่อสีที่เป็นทางการมีมากกว่า 100 สี
HTML Code : <FONT COLOR=
blue>ข้อความที่ต้องการให้เป็นสี</FONT>

Snow
FFFAFA
GhostWhite
F8F8FF
WhiteSmoke
F5F5F5
Gainsboro
DCDCDC
FloralWhite
FFFAF0
OldLace
FDF5E6
Linen
FAF0E6
AntiqueWhite
FAEBD7
PapayaWhip
FFEFD5
BlanchedAlmond
FFEBCD
Bisque
FFFAF0
PeachPuff
FFDAB9
NavajoWhite
FFDEAD
Moccasin
FFE4B5
Cornsilk
FFF8DC
Ivory
FFFFF0
LemonChiffon
FFFACD
Seashell
FFF5EE
Honeydew
F0FFF0
MintCream
F5FFFA
Azure
F0FFFF
AliceBlue
F0F8FF
lavender
E6E6FA
Lavender Blush
FFF0F5
MistyRose
FFE4E1
White
FFFFFF
Black
000000
DarkSlateGray
2F4F4F
LightSlateGray
778899
Gray
BEBEBE
LightGray
D3D3D3
MidnightBlue
191970
CornflowerBlue
6495ED
DarkSlateBlue
483D8B
SlateBlue
6A5ACD
MediumSlateBlue
7B68EE
LightSlateBlue
8470FF
NavyBlue
000080
DimGrey
696969
SlateGrey
708090
MediumBlue
0000CD
RoyalBlue
4169E1
Blue
0000FF
DodgerBlue
1E90FF
DeepSkyBlue
00BFFF
SkyBlue
87CEEB
LightSkyBlue
87CEFA
SteelBlue
4682B4
LightSteelBlue
B0C4DE
LightBlue
ADD8E6
PowderBlue
B0E0E6
PaleTurquoise
AFEEEE
DarkTurquoise
00CED1
MediumTurquoise
48D1CC
Turquoise
40E0D0
Cyan
00FFFF
LightCyan
E0FFFF
CadetBlue
5F9EA0
MediumAquamarine
66CDAA
Aquamarine
7FFFD4
DarkGreen
006400
DarkOliveGreen
556B2F
DarkSeaGreen
8FBC8F
SeaGreen
2E8B57
MediumSeaGreen
3CB371
LightSeaGreen
20B2AA
PaleGreen
98FB98
SpringGreen
00FF7F
LawnGreen
7CFC00
Green
00FF00
Chartreuse
7FFF00
MedSpringGreen
00FA9A
GreenYellow
ADFF2F
LimeGreen
32CD32
YellowGreen
9ACD32
ForestGreen
228B22
OliveDrab
6B8E23
DarkKhaki
BDB76B
PaleGoldenrod
EEE8AA
LtGoldenrodYello
FAFAD2
LightYellow
FFFFE0
Yellow
FFFF00
Gold
FFD700
LightGoldenrod
EEDD82
Goldenrod
DAA520
DarkGoldenrod
B8860B
RosyBrown
BC8F8F
IndianRed
CD5C5C
SaddleBrown
8B4513
Sienna
A0522D
Peru
CD853F
Burlywood
DEB887
Beige
F5F5DC
Wheat
F5DEB3
SandyBrown
F4A460
Tan
D2B48C
Chocolate
D2691E
Firebrick
B22222
Brown
A52A2A
DarkSalmon
E9967A
Salmon
FA8072
LightSalmon
FFA07A
Orange
FFA500
DarkOrange
FF8C00
Coral
FF7F50
LightCoral
F08080
Tomato
FF6347
OrangeRed
FF4500
Red
FF0000
HotPink
FF69B4
DeepPink
FF1493
Pink
FFC0CB
MediumVioletRed
C71585
VioletRed
D02090
Magenta
FF00FF
Violet
EE82EE
Plum
DDA0DD
LightPink
FFB6C1
PaleVioletRed
DB7093
Maroon
B03060
Orchid
DA70D6
MediumOrchid
BA55D3
DarkOrchid
9932CC
DarkViolet
9400D3
BlueViolet
8A2BE2
Purple
A020F0
MediumPurple
9370DB
Thistle
D8BFD8
ห้องรับแขก
  ห้องพระ
  มุมหนังสือ
  จับกระแส
  คำให้การของคนน่ารัก
  ร่มไม้ริมระเบียง
  รวม Links
  |
 
 
<<-->>


องค์ความรู้ที่มีผู้อ่านมากสุด
ความแตกต่างระหว่างกราฟิกแบบ Raster และ Vector
ข้อดีของภาพกราฟิก2มิติ ข้อดีของภาพกราฟิกแบบ Raster คือ สามารถแก้ไขปรับแต่งสีตกแต่งภาพ ได้ง่ายและสวยงาม โปรแกรมที่นิยมใช้ คือ Paint, Adobe ข้อดีของภาพกราฟิกแบบ Vector คือ เมื่อทำการขยายภาพที่วาดแล้ว ภาพจะยังคงความละเอียดเสมอ

โดย... anusara iamchim

ภาพกราฟิกส์เวกเตอร์
ภาพกราฟิกส์เวกเตอร์ (อังกฤษ: vector graphics) โดยทั่วไปคือคอมพิวเตอร์กราฟิกส์ที่เกิดจากการกำหนดพิกัดและการคำนวณค่าบนระนาบสองมิติ

โดย... anusara iamchim

ความหมายแอนิเมชัน (Animation)
คำว่า แอนิเมชั่น (animation) รวมทั้งคำว่า animate และ animator มากจากรากศัพท์ละติน "animare" ซึ่งมีความมหมายว่าทำให้มีชีวิต ภาพยนตร์แอนิเมชั่นจึงหมายถึงการสร้างสรรค์ลายเส้นและ รูปทรงที่ไม่มีชีวิต ให้เคลื่อนไหวเกิดมีชีวิตขึ้นมาได้

โดย... anusara iamchim

Ethernet Technology
Ethernet TechnologyIEEE 802.3 ได้พัฒนาให้ Ethernet ทำงานได้เร็วขึ้นโดยการลด delay ในการส่งข้อมูลลง 10 เท่า .... 10 Gigabit Ethernet สนับสนุนการทำงานตามมาตรฐานต่างๆ มากมาย เช่น ...

โดย... anusara iamchim

DSL Technology
เทคโนโลยี DSL นั้น นับเป็นเทคโนโลยีที่พยายามเพิ่มประสิทธิภาพของการรับ ... นำมา ใช้ประโยชน์และคำตอบคือ DSL นี่เอง และด้วยลักษณะการใช้งานบนสายสัญญาณ เดียวกัน ...

โดย... anusara iamchim

แอนิเมชัน
แอนิเมชัน (อังกฤษ: animation) หมายถึง การสร้างภาพเคลื่อนไหวโดยการฉายภาพนิ่งหลายๆ ภาพต่อเนื่องกันด้วยความเร็วสูง

โดย... anusara iamchim

ระบบการติดต่อสื่อสารผ่าน IP Network
โดยเทคโนโลยีดังกล่าวได้ถูกนำมาให้บริการสื่อสาร ผ่านระบบ Internet ซึ่งเป็นที่รู้จักในชื่อที่แตกต่างกันออกไป ไม่ว่าจะเป็น VoIP หรือ Voice over IP, Voice over Internet Protocol, Net Phone, Web Phone หรือ IP Telephony

โดย... anusara iamchim

วิธีการติดตั้ง DRU Wireless LAN
ตรวจสอบว่า Wireless Network Connection ของ notebook ของท่านปิดการใช้งานอยู่หรือไม่ โดยให้เข้าไปที่Start > Control Panel > Network Connections

โดย... anusara iamchim

TCP/IP
TCP/IP Protocol Suit เป็นชุดของ Protocol ที่ทำงานพื้นฐาน มี 5 Layer โดยมีสิ่งที่สำคัญคือ ความสามารถในการสื่อสาร และเรียงลำดับข้อมูล ระหว่างระบบคอมพิวเตอร์ หลายๆ ระบบ

โดย... anusara iamchim

ระบบโทรศัพท์ผ่านไอพี (IP Telephony)
หลายคนคงเคยได้ยิน VoIP (Voice over Internet Protocol) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่นำเสียงเข้ามาวิ่งอยู่บนเครือข่ายไอพีหรือเครือข่ายคอมพิวเตอร์นั่นเอง แต่ในส่วนของ IP Telephony

โดย... anusara iamchim