ข้อมูลองค์ความรู้โดย
จุฬารัตน์ ดำอุไร
ตำแหน่ง ไอที

การบริหารจัดการแคมเปญ (Campaign Management)

ประเภททางด้าน IT หลัก :   Enterprise Back Office
ประเภททางด้าน IT ย่อย :   CRM
  ลงข้อมูลเมื่อ 09:58:57 04/04/2011
  Page View (3529) แบ่งปัน

การบริหารจัดการแคมเปญที่ดีจะช่วยให้สามารถจัดการแคมเปญที่เหมาะสมกับกลุ่มลูกค้าทำให้ได้ผลตอบแทนจากการลงทุนกลับมาอย่างคุ้มค่า โดยที่สามารถใช้ข้อมูลด้านการขายและการตลาดมาช่วยวิเคราะห์ไม่ว่าจะเป็นแหล่งที่มาของลูกค้าที่ได้ลูกค้ากลับมามากที่สุดหรือการวิเคราะห์เกี่ยวกับแคมเปญที่เคยจัดขึ้นมาแล้วว่าประสบความสำเร็จมากน้อยเพียงใด สมควรนำแคมเปญเดิมไปใช้หรือไม่หรือต้องปรับปรุงแคมเปญให้ตรงความต้องการลูกค้ามากขึ้นอย่างไรบ้าง ซึ่งขั้นตอนในการจัดการแคมเปญเพื่อให้มีประสิทธิผลสูงสุดมีกระบวนการ ดังต่อไปนี้

1. Planning
เป็นการวางแผนก่อนที่จะจัดแคมเปญซึ่งจะกำหนดเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ในการจัดแคมเปญเพื่อทำให้ทราบถึงเป้าหมายได้อย่างชัดเจนรวมทั้งต้องกำหนดจำนวนงบประมาณที่จะใช้เพื่อจะนำไปใช้ในการหาผลตอบแทนการลงทุน ที่สำคัญคือต้องระบุเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการที่จะนำมาใช้ในการจัดแคมเปญเพื่อที่จะระบุกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้ทำให้แคมเปญเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

2. Action
เมื่อจัดการในส่วนของการวางแผนเรียบร้อยแล้วก็จะทำการบันทึกเกี่ยวกับกิจกรรมที่ได้ทำตลอดการจัดแคมเปญ เพื่อใช้ในการติดตามได้ว่ามีการทำกิจกรรมอะไรไปบ้างสามารถบันทึกการทำกิจกรรมต่างๆได้ ซึ่งข้อมูลกิจกรรมเหล่านี้ยังนำมาใช้เป็นแนวทางในการจัดแคมเปญครั้งต่อไปได้เมื่อเสร็จสิ้นการจัดแคมเปญแล้วก็เข้าสู่ขั้นตอนของการติดตามผลแคมเปญว่ามีลูกค้าเข้ามามากน้อยแค่ไหนและยังสามารถดูแคมเปญต่างๆ ที่ได้จัดขึ้นผ่านทาง Campaign Calendar ได้

3. Tracking
หลังจากเสร็จสิ้นการจัดแคมเปญและมีลูกค้าสนใจเข้ามาจนกระทั่งซื้อสินค้าแล้ว ก็จะเข้าสู่ขั้นตอนการวิเคราะห์ถึงค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นว่ามีรายจ่ายเท่าไหร่ในการจัดแคมเปญข้อมูลในส่วนนี้สามารถนำมาวิเคราะห์รายได้ที่ได้รับจากแคมเปญว่าคุ้มหรือถ้าหากแคมเปญมีประสิทธิผลที่ดีก็นำมาใช้จัดแคมเปญครั้งต่อไปได้ สำหรับแคมเปญที่ไม่ประสบความสำเร็จ หรือ มีการยกเลิกก่อนกำหนด ก็ควรมีการระบุถึงสาเหตุเอาไว้เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการจัดแคมเปญในครั้งต่อๆไปได้

Tools

การจัดแคมเปญที่มีประสิทธิภาพนั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเครื่องมือมาช่วยในการจัดการแคมเปญเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดซึ่ง Prosoft CRM มีเครื่องมือที่สามารถนำมาใช้ในการจัดการแคมเปญเพื่อให้เกิดประสิทธิผลสูงสุดได้

Expected Revenue >> เป็นการคำนวณรายได้ที่คาดหวังจากการทำแคมเปญซึ่งโปรแกรมจะทำการคำนวณให้จากสินค้าที่เข้าร่วมรายการในการจัดแคมเปญนั้นๆ
Expected ROI >> เป็นการประมาณการผลตอบแทนการลงทุนที่คาดว่าจะได้รับว่าแคมเปญที่ได้จัดนั้นมีผลตอบแทนกลับมากี่เท่า 
Campaign Activity >> ใช้ในการบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับการทำกิจกรรมตลอดทั้งการจัดแคมเปญเพื่อสามารถใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนเกี่ยวกระบวนการทำงานในแคมเปญนั้นและใช้เป็นข้อมูลในการจัดแคมเปญครั้งต่อไปได้ซึ่งสามารถดูได้ว่าแต่ละกิจกรรมอยู่ในสถานะใด เช่น Wait, In process ทำให้ดำเนินการในการทำกิจกรรมนั้นๆ ได้อย่างเป็นระบบและรวดเร็ว
Campaign Response >> เป็นการบันทึกข้อมูลการตอบรับแคมเปญจากลูกค้าว่ามาจากลูกค้ากลุ่มเดิมหรือลูกค้าใหม่ที่มีความสนใจในแคมเปญที่จัดขึ้นซึ่งทำให้ทราบได้ว่าแคมเปญที่จัดนั้นมีจำนวนลูกค้าที่สนใจมากน้อยเพียงใด
Send E-mail To Target Marketing >> สามารถแจ้งการจัดแคมเปญไปยังกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้เลยจากฟังก์ชัน More Action โดยระบบจะทำการส่งอีเมล์ไปยังลูกค้าใน Mailing List ที่เลือกไว้ทำให้ลูกค้าเป้าหมายทราบข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว 
Copy Campaign >> สามารถทำการคัดลอกแคมเปญเดิมมาทำรายการใหม่ได้เพราะแคมเปญที่จัดนั้นทำรายได้ที่สูงซึ่งนำมาจัดแคมเปญใหม่ได้อีก ทำให้ไม่ต้องเสียเวลาในการคีย์ข้อมูลใหม่ 
Close Campaign >> เป็นการปิดแคมเปญซึ่งมี 2 ลักษณะ คือ Complete หรือ Cancel ซึ่งต้องระบุเหตุผลของการปิดแคมเปญด้วยว่าเพราะสาเหตุใดซึ่งข้อมูลในส่วนนี้สามารถนำมาเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวิเคราะห์เกี่ยวกับการจัดแคมเปญครั้งต่อไปได้


Analysis

Prosoft CRM นอกจากจะช่วยในการจัดการเกี่ยวกับแคมเปญเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดแล้ว ยังสามารถนำข้อมูลต่างๆ ที่ได้จากการจัดแคมเปญมาใช้ในในการวิเคราะห์เพื่อใช้ในการวางแผนด้านการตลาดได้ ดังนี้ 
Campaigns Response >> แต่ละแคมเปญที่จัดขึ้นสามารถนำมาวิเคราะห์ถึงการตอบรับแคมเปญของลูกค้าว่าแต่ละแคมเปญมีลูกค้าสนใจมากน้อยแค่ไหน ซึ่งช่วยให้สามารถจัดเตรียมแนวทางในการจัดการลูกค้าที่ตอบรับเข้ามาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
Campaigns Revenue >> สามารถใช้วิเคราะห์เกี่ยวกับรายได้ที่คาดหวังของแคมเปญทั้งหมดซึ่งจะเปรียบเทียบได้ถึงรายได้ที่คาดหวังกับรายได้ที่ได้รับจริงเมื่อทำการปิดแคมเปญแล้ว ทั้งนี้ยังสามารถนำแต่ละแคมเปญมาวิเคราะห์เพื่อหาแคมเปญที่ดีที่สุดมาใช้ในทำการตลาดได้
Campaign Close >> สามารถวิเคราะห์ได้ถึงแคมเปญทั้งหมดที่ได้ทำการปิดแคมเปญไปแล้วซึ่งสามารถทราบได้ว่ามีแคมเปญไหนบ้างที่ทำสำเร็จหรือไม่สำเร็จและยังเปรียบเทียบเกี่ยวกับรายได้ที่คาดหวังกับรายได้ที่เกิดขึ้นจริงได้ว่ามีความสมดุลกันหรือไม่ซึ่งนำไปใช้เป็นแนวทางในการจัดแคมเปญครั้งต่อไปได้
Cost >> เป็นการวิเคราะห์เกี่ยวกับต้นทุนที่ใช้ในการจัดแคมเปญแต่ละกลุ่มว่ามีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่บ้างและสามารถนำผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนนี้มาใช้เพื่อนำมาใช้ในการทำการตลาดต่อได้
ROI >> เป็นการวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบผลตอบแทนการลงทุนการจัดแคมเปญแต่ละแคมเปญว่ามีแคมเปญใดที่ได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนมากที่สุดซึ่งสามารถนำแคมเปญที่ได้รับผลตอบแทนสูงสุดนั้นมาใช้ทำตลาดในคราวถัดไปได้
Acquisition Cost >> สามารถวิเคราะห์ได้ถึงต้นทุนที่ใช้ในการจัดแคมเปญเพื่อให้ได้มาซึ่งลูกค้า 1 ราย ซึ่งสามารถนำมาคิดซึ่งสามารถนำมาคิดมูลค่าที่ใช้ในการลงทุนของแต่ละแคมเปญได้

ที่มา : http://www.prosoftcrm.in.th/ArticleInfo.aspx?ArticleTypeID=1528&ArticleID=4259&d=1

 องค์ความรู้ที่มีผู้อ่านมากสุด
วิธีการกำจัดไวรัสจากThumb Driveที่ง่ายที่สุด
เทคนิคง่ายๆการป้องกันไวรัสจาก humb Drive

โดย... จุฬารัตน์ ดำอุไร

สี สื่อ อารมณ์
อารมณ์กับสี???

โดย... จุฬารัตน์ ดำอุไร

คอมพิวเตอร์ส่วนพระองค์ เครื่องแรก
คอมพิวเตอร์ส่วนพระองค์ เครื่องแรก

โดย... จุฬารัตน์ ดำอุไร

เปิดประเด็นด้านการบริหารคนเก่ง (Talent Management) ในมุมมองของนักพัฒนาบุคลากรมืออาชีพ
เปิดประเด็นด้านการบริหารคนเก่ง (Talent Management) ในมุมมองของนักพัฒนาบุคลากรมืออาชีพ

โดย... จุฬารัตน์ ดำอุไร

Web กำลังจะตาย แต่ Internet ยั่งยืน
Web กำลังจะตาย แต่ Internet ยั่งยืน

โดย... จุฬารัตน์ ดำอุไร

ทำปฏิทินแบบน่ารักไว้แจกเพื่อน ด้วย Excel
ทำปฏิทินแบบน่ารักไว้แจกเพื่อน ด้วย Excel สนุกๆ

โดย... จุฬารัตน์ ดำอุไร

แชร์ประสบการณ์ในการวางกล้องวงจรปิดกันขโมยไร้สาย
แชร์ประสบการณ์ในการวางกล้องวงจรปิดกันขโมยไร้สาย

โดย... จุฬารัตน์ ดำอุไร

มารู้จักกับ HTML5
มาเรียนรู้ HTML5 ผ่านบทความนี้

โดย... จุฬารัตน์ ดำอุไร

HTML5 player ที่รองรับการใส่ Subtitle เข้าไปในวีดีโอได้
HTML5 player ที่รองรับการใส่ Subtitle เข้าไปในวีดีโอได้ลองศึกษาดูน่ะจ๊ะ

โดย... จุฬารัตน์ ดำอุไร

Winamp Lyrics ร้องคาราโอเกะไม่เสียตังค์
ตอนนี้ธุรกิจตู้คาราโอเกะกำลังได้รับความนิยมอย่างสูง แล้วก็เป็นธุรกิจที่ดูดเงินในกระเป๋าเราไปไม่รู้เท่าไหร่ต่อเท่าไหร่แล้ว ถ้าเป็นอย่างนี้ต่อไปคนรักการร้องเพลงคาราโอเกะอย่างเรามีหวังจนแน่นอน แต่ผมก็มีวิธีที่ทำให้คุณร้องคาราโอเกะได้โดยไม่เสียเงินซักกะแดงเดียว

โดย... จุฬารัตน์ ดำอุไร