ข้อมูลองค์ความรู้โดย
ธนพล ต่อสิทธิเดชกุล
ตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ

การนำ Software CRM มาใช้'งานจริง (8)

ประเภทอุตสาหกรรม :   เครื่องจักรกล, เครื่องหนัง, จิวเวอรี่และเครื่องประดับ, ชิ้นส่วนยานยนต์, ผลิตอาหาร, พลังงาน, พลาสติก, ไฟฟ้า, ไม้และเฟอร์นิเจอร์, โรงแรมและรีสอร์ท, สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม, เหล็ก, อิเล็กโทรนิคส์, อุตสาหกรรมบริการ

ประเภททางด้าน IT หลัก :   Enterprise Back Office
ประเภททางด้าน IT ย่อย :   CRM
  ลงข้อมูลเมื่อ 19:38:08 01/04/2011
  Page View (2670) แบ่งปัน

สิ่งแรกในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าของคุณ คือ การรู้จกันว่าลูกค้าของคุณคือใคร เช่น ลูกค้าของคุณทำธุรกิจอะไร, มีพนักงานกี่คน, มีปัญหาหรือความต้องการอะไร เป็นต้น ซึ่งคำถามเหล่านี้

 

มีจุดประสงเพื่อให้คุณรู้จักลูกค้ามากขึ้น เพื่อให้มีการนำเสนอขายสินค้าหรือบริก ารที่ตรงกับความต้องการของลูกค้าได้ดีขึ้น

 

แต่ถ้าเป็นลูกค้าเดิมของคุณอยู่แล้ว ยังมีสิ่งที่คุณจะต้องรู้อีก เช่น ลูกค้าเคยซื้ออะไรจากคุณไปบ้าง ลูกค้าติดปัญหาในการใช้งานสินค้าอยู่หรือไม่ บริการที่ลูกค้าได้รับเป็นที่พึงพอใจหรือไม่ลูกค้าต้องการอะไรที่พิเศษกว่าลูกค้ารายอื่นๆ หรือไม่ ฯลฯ ซึ่ง ข้อมูลเหล่านี้จะช่วยให้คุณรู้จักลูกค้าของคุณได้

 

มากขึ้นคงไม่ใช่เรื่องยากถ้าลูกค้าของคุณมีเพียงไม่กี่ราย รายละเอียดเหล่านี้คงไม่มากเกินไปสำหรับพนักงานที่พบปะกับลูกค้าเป็นประจำ แต่ถ้าลูกค้าของคุณมีจำนวนมากหรือ เทียบสัดส่วนจำนวน

 

พนักงานขายกับจำนวนลูกค้าแล้วต่างกัน เช่น ถ้าพนักงานคนหนึ่งต้องให้บริการลูกค้ามากกว่า 30 รายต่อเดือน จะเห็นว่าไม่ง่ายเลยสำหรับการที่จะจำข้อมูลเหล่านี้ได้หมด ยิ่งถ้ามีพนักงานคนหนึ่งไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือได้ย้ายงานออกไป จะมีโอกาสสูงที่จะสูญเสียลูกค้าเหล่านี้ตามไปด้วย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จะดีกว่าไหมถ้าคุณสามารถหาข้อมูลลูกค้าได้จาก

 

“ระบบจัดการข้อมูลลูกค้า” (Customer Database Management: CDM)

 

ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลพื้นฐานของลูกค้าแต่ละราย เช่น ข้อมูลการติดต่อ,ประเภทธุรกิจ, ทุนจดทะเบียน, จำนวนพนักงาน, จุดแข็งจุดอ่อนของลูกค้า ฯลฯ นอ ก จากนี้คุณยังสามารถนำข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับลูกค้ามาใช้ได้อย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นประวัติการซือ3 สินค้า, ประวัติการต่อสัญญา, ประวัติการใช้บริการต่างๆสำหรับเรื่องการบริหารข้อมูลลูกค้าที่จะกล่าวถึงในที่นี แบ่งเป็น 2 ส่วนใหญ่ๆ โดยส่วนแรกจะกล่าวถึงการจัดประเภทข้อมูลลูกค้าตามลักษณะการใช้งาน การจัดการลูกค้าที่เราคาดว่ามีโอกาสจะซื้อสินค้า (ยังไม่รู้ว่าจะมีโอกาสซื้อมากหรือน้อยแค่ไหน) ซึ่งจะเรียกว่า

 

“ลีดส์” (Leads)และ การจัดการลูกค้าที่กำลังจะซื้อ (ผ่านการคัดกรองแล้วว่ามีโอกาสซือ3 สินค้าหรือบริการจากเราสูง) หรือซื้อสินค้าของ

 

เราไปแล้ว ซึ่งจะขอเรียกว่า

 

“บริษัท” (Accounts) และผู้ติดต่อของบริษัทลูกค้าจะเรียกว่า

“ผู้ติดต่อ”(Contact)สำหรับส่วนที่สองของบทนี้จะกล่าวถึง

 

เครื่องมือในการจัดการข้อมูลลูกค้าเพื่อ ลดเวลาและปริมาณงานที่ต้องบันทึกข้อมูล

เครื่องมือช่วยในการตรวจสอบและจัดการข้อมูลที่ซ้ำหรือห้ามเป็นค่าว่าง และการตรวจสอบประวัติลูกค้า โดยมีหัวข้อดังนี3

  

การนำเข้าข้อมูล (Import)

 

การคัดลอก (Copy)

 

 

 

การค้นหาข้อมูลที่ซ้ำ(Find Duplicate)

 

การรวมข้อมูลที่ซ้ำ (Merge Duplicate)

 

 

การตรวจสอบข้อมูลก่อนบันทึก (Validation Rules)

 

 

 

การตรวจสอบประวัติการติดต่อลูกค้า (Customer Contact History)

 

 

 

 

 

 

 

 

 องค์ความรู้ที่มีผู้อ่านมากสุด
การนำ Software CRM มาใช้'งานจริง (14)
การบริหารทีมขาย (2)

โดย... ธนพล ต่อสิทธิเดชกุล

การนำ Software CRM มาใช้'งานจริง (19)
การบริหารกระบวนการกระตุ้นการขาย (Campaign Management)

โดย... ธนพล ต่อสิทธิเดชกุล

การนำ Software CRM มาใช้'งานจริง (20)
การบริหารกระบวนการกระตุ้นยอดขาย 2 (Campaign Management 2)

โดย... ธนพล ต่อสิทธิเดชกุล

การนำ Software CRM มาใช้'งานจริง (13)
การบริหารทีมขาย

โดย... ธนพล ต่อสิทธิเดชกุล

การนำ Software CRM มาใช้'งานจริง (17)
การบริหารสัญญาบริการ

โดย... ธนพล ต่อสิทธิเดชกุล

การนำ Software CRM มาใช้'งานจริง (12)
การบริหาร Lead ด้วยSoftware CRM (3)

โดย... ธนพล ต่อสิทธิเดชกุล

การนำ Software CRM มาใช้'งานจริง (18)
การบริหารศูนย์บริการ (1)

โดย... ธนพล ต่อสิทธิเดชกุล

การนำ Software CRM มาใช้'งานจริง (2)
ประโยชน์ของ Software CRM

โดย... ธนพล ต่อสิทธิเดชกุล

การเลือกซื้อซอฟต์แวร์ ERP สำหร้บโรงงานอุตสาหกรรม
ในปัจจุบันซอฟต์แวร์บริหารจัดการองค์กร หรือ Enterprise Resource Planning นั้นขยายขอบเขตไปมาก และมีราคาค่าลิขสิทธิ์ และค่าบริการวางระบบที่ลดลงมามาก ในส่วนของโปรแกรมนั้นจะมีในส่วนของโปรแกรมบริหารลูกค้าสัมพันธ์(CRM) หรือโปรแกรมบริหารการขนส่ง(TMS) เพิ่มเข้ามาให้เห็นในท้องตลาดซึ่งทำให้การรวมศูนย์ของข้อมูลเพื่อนำมาวิเคราะห์เพื่อวางแผนกลยุทธ์องค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น แต่ปัญหาที่มักจะทำให้เกิดอุปสรรคในการวางระบบส่วนใหญ่นั้นมักจะมาจากการวางระบบบริหารการผลิต(Manufacturing Resource Planning-MRP) เพราะลักษณะเฉพาะบางประการของการวางระบบนี้ซึ่งผู้ที่กำลังพิจารณาจัดซื้อโปรแกรมทางด้านนี้ต้องพิจารณาให้ดีก็คือ การบันทึกข้อมูลที่ต้องการความรวดเร็ว การนำข้อมูลมาบันทึกย้อนหลัง หรือบันทึกข้อมูลเข้าสู่โปรแกรมช้ามักไม่เกิดประโยชน์ในการใช้งานโปรแกรม แตกต่างจากโปรแกรมอื่นๆที่แม้บันทึกช้าไปบ้างก็ยังสามารถนำข้อมูลมาใช้ประโยชน์ได้ ในอนาคตองค์กรก็ต้องใช้งานระบบ ERP ทุกๆระบบอย่างสอดคล้องกันเพื่อผลลัพธ์ในการบริหารงานที่ดีที่สุดดังนั้นการเลือกซอฟต์แวร์ระบบก็ควรมองต่อไปข้างหน้าด้วยถึงการเชื่อมโยงกันของระบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นระบบ MRP, บัญชี-การเงิน, CRM, HRM, TMS ที่จะต้องนำมาเชื่อมต่อกันว่าการเลือกซอฟต์แวร์ที่มีความเป็นเนื้อเดียวกัน(คือข้อมูลที่ซ้ำซ้อนกันไม่ต้อง Import-Export files) ยิ่งระบบฐานข้อมูลเป็นเนื้อเดียวกันเท่าไรโอกาสในการทำงานซ้ำซ้อนก็จะลดลงมากเท่านั้น แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อม และงบประมาณขององค์กรนั้นๆด้วยว่าจะจัดซื้อซอฟต์แวร์ได้ในราคาเท่าใด คำถามที่อยากฝากไว้เวลาจะเลือกซื้อโปรแกรม MRP ก็คือ สำหรับโรงงานของเรานั้น หากโปรแกรมที่ซื้อมาบอกแต่ว่าจะต้องใช้วัสดุหรือวัตถุดิบเท่าไร แต่ไม่สามารถบอกได้ว่าเมื่อไรจะนำมาใช้งานจริงในองค์กรได้หรือไม่ และแม้ว่าเราจะทราบปริมาณสินค้าคงเหลือในสต็อกของเราทันตามเวลาที่เรากำหนด แต่ถ้าเราไม่ทราบว่าสินค้าที่เราทราบจำนวนสต็อกที่ถูกต้องแล้วนั้นมีใบสั่งงานหรือแผนการผลิตรอเบิกไปผลิตอีกเท่าไร หรือสินค้าสำเร็จรูปที่มีคำสั่งซื้อแล้วขาดแต่เพียงการจัดของขึ้นรถเพื่อส่งสินค้า เราจะใช้โปรแกรมนั้นๆ บริหารงานภายในโรงงานของเราจริงๆได้หรือไม่ การเลือกขึ้นระบบ หากไม่สามารถขึ้นระบบทุกระบบได้พร้อมๆกัน องค์กรจำเป็นต้องเลือกระบบใดระบบหนึ่งมาทำการวางระบบก่อนนั้นอาจพิจารณาความพร้อมภายในองค์กรได้ดังนี้ 1. ส่วนงานใดวิกฤตที่สุดมีความจำเป็นต้องทำระบบทันทีมิฉะนั้นจะเกิดปัญหาภายในองค์กร เช่นไม่สามารถจัดหาข้อมูลที่ถูกต้องมาจัดทำรายงาน หรือมาอ้างอิงในการทำงานได้เลย และส่งผลกระทบต่อการบริหารองค์กร 2. ศักยภาพการทำงานของหน่วยงานนั้นสู้คู่แข่งไม่ได้ เช่นคู่แข่งใช้โปรแกรม CRM แล้วสามารถรักษาลูกค้าเก่ารวมถึงลูกค้าใหม่ได้ดีกว่า หรือคู่แข่งใช้โปรแกรม MRP แล้วสามารถวางแผนการส่งสินค้าให้กับลูกค้าได้อย่างแม่นยำ รวมถึงสามารถเสนอราคาได้ดีกว่าที่เราทำ 3. มีงานซ้ำซ้อนกันมาก เช่น เอกสาร 1เอกสารต้องใช้คนบันทึก 3-4 คน(ฝ่ายผลิตบันทึก 1 ครั้ง, ฝ่ายสโตรบันทึก 1 ครั้ง, ฝ่ายบัญชีบันทึกอีก 1 ครั้ง) ทั้งๆที่เป็นข้อมูลเดียวกัน เป็นต้น จะยกตัวอย่างให้เห็นภาพชัดขึ้น เช่นหากต้องการวางระบบ ERP ของโรงงานอุตสาหกรรมซึ่งประกอบด้วยโปรแกรมบัญชีการเงิน และโปรแกรม MRP แล้วโดยทั่วไปหากวางระบบบัญชีก่อนมักจะประสบปัญหาไม่สามารถทำสต็อก และต้นทุนของสินค้ากึ่งสำเร็จรูปออกมาได้เพราะขาดการ track ปริมาณสินค้ากึ่งสำเร็จรูปที่เกิดขึ้น และรอนำไปผลิตอยู่ซึ่งทำให้บัญชีต้องตีมูลค่าสินค้ากึ่งสำเร็จรูปทั้งหมดเป็น WIP(Work In Process) ทั้งๆที่จริงๆแล้วไม่ใช่ สินค้ากึ่งสำเร็จรูปที่ผลิตได้ในโรงงานหลายๆส่วนเป็นสินค้าประเภท common parts สามารถไปผลิตสินค้าสำเร็จรูปได้หลายรายการเราจึงผลิตสินค้ากึ่งสำเร็จรูปนี้ขึ้นมาเพื่อเก็บไว้เพื่อรอคำสั่งซื้อจึงผลิตต่อเป็นสินค้าสำเร็จรูปให้เสร็จ แต่เนื่องจากโปรแกรมบัญชีจะไม่ได้เก็บรายละเอียดในส่วนของขั้นตอนการผลิตจึงนำเสนอภาพของปริมาณสินค้าตรงนี้ได้ไม่ชัดเจน ดังนั้นเมื่อวางระบบบัญชีไปก่อนแล้วนั้น และกลับมาวางระบบบริหารการผลิตใหม่มักจะต้องปรับกระบวนการของการใช้งานโปรแกรมบัญชีเพื่อให้เข้ากับระบบบริหารการผลิต การเลือกผู้ให้บริการ ซอฟต์แวร์ระบบ ERP ที่เราเลือกซื้อมานั้นราคาไม่ใช่น้อยๆหากการวางระบบไม่เป็นผลสำเร็จตามที่ตั้งเป้าไว้อาจเป็นการสูญเสียทั้งเงิน และเวลาไปโดยเปล่าประโยชน์ดังนั้น ความสามารถของผู้ให้บริการวางระบบจึงเป็นสิ่งสำคัญมากที่จะนำพาโครงการให้ประสบความสำเร็จตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ ซึ่งการพิจารณาง่ายๆเบื้องต้นมีดังนี้ 1. ความสามารถในการวิเคราะห์ระบบงานตั้งแต่ตอนคัดเลือกโปรแกรม โดยเราเป็นผู้กำหนด requirement ให้กับผู้ให้บริการเพื่อให้ผู้ให้บริการทำ Demo และแสดงความเข้าใจในระบบการทำงานของเราว่ามีมากน้อยเพียงใด 2. รูปแบบการให้บริการของผู้ให้บริการ ผู้ให้บริการบางรายสามารถรับประกันความสำเร็จให้กับลูกค้าได้ และให้คำมั่นสัญญาว่าจะดูแลคุณให้ใช้งานโปรแกรมให้ได้ แต่บางรายบอกดูแลไปเรื่อยๆ นี่ก็เป็นข้อแตกต่าง สุดท้ายนี้ขอให้ผู้ประกอบการทุกท่านสามารถเลือกระบบ ERP ที่เหมาะสมกับองค์กรของท่านเพื่อพัฒนาองค์กรของท่านให้ยั่งยืนและเป็นกำลังให้กับระบบเศรษฐกิจของประเทศต่อไป

โดย... ธนพล ต่อสิทธิเดชกุล

การนำ Software CRM มาใช้'งานจริง (15)
การบริหาร Internal Business Process ในการขาย

โดย... ธนพล ต่อสิทธิเดชกุล