ข้อมูลองค์ความรู้โดย
นายนพพร ศรีสมโภชส์
ตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ

โปรแกรมบริการจัดการงานบำรุงรักษา บทที่ 2

ประเภททางด้าน IT หลัก :   Data Management & Analysis
ประเภททางด้าน IT ย่อย :   Knowledge Management
  ลงข้อมูลเมื่อ 11:47:31 29/03/2011
  Page View (2929) แบ่งปัน

บทที่  2

เริ่มต้นใช้งานโปรแกรม e-Maintenance lite

 

การเข้าสู่ระบบ

เมื่อเรียกใช้โปรแกรม  e-Maintenance lite โปรแกรมจะแสดงหน้าจอ “Registration”  เพื่อให้ผู้ใช้ระบุข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าสู่ระบบ  ดังภาพที่ 2/1

การบันทึกชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านในการเข้าสู่ระบบดังนี้

1. User name ใส่ชื่อเข้าสู่ระบบ

2. Password  ใส่รหัสผ่าน

3. กด  OK เมื่อใส่รหัสผ่านแล้ว เพื่อยืนยันการเข้าสู่ระบบ

4. กด Cancel เพื่อยกเลิกการเข้าสู่ระบบ

หากชื่อเข้าสู่ระบบหรือรหัสผ่านผิดพลาดจะปรากฏข้อความ “ไม่พบรหัสผู้ใช้ดังกล่าว โปรดติดต่อผู้ดูและระบบ” ให้กดปุ่ม OK เพื่อใส่รหัสผ่านใหม่ตามภาพที่ 2/1  กดปุ่ม OK ก็จะเข้าหน้าจอโปรแกรมบริหารจัดการงานบำรุงรักษาเครื่องจักร e-Maintenance lite

 

! หมายเหตุ

- การใส่ข้อมูลของผู้ใช้เพื่อเข้าสู่โปรแกรม สามารถผิดพลาดได้ไม่เกิน 3 ครั้ง

- กรณีผู้ใช้ไม่มีสิทธิเข้าสู่โปรแกรม ให้ติดต่อผู้ดูแลระบบ

- ผู้ใช้โปรแกรมจะมีระดับการเข้าถึงข้อมูลที่แตกต่างๆ กันออกไป  ตามระดับของผู้ใช้แต่ละคน  ตามที่ผู้ดูแล

ระบบกำหนดให้ (จะกล่าวถึงในหัวข้อกำหนดสิทธิ์ผู้ใช้ระบบ)

 

หน้าจอหลัก และกลุ่มเมนูฟังก์ชันการใช้งานโปรแกรม

หน้าจอหลัก

โปรแกรมได้ออกแบบเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้เกี่ยวข้องทุกๆ ส่วนของงานซ่อม/บำรุงรักษา   ในการใช้งานหรือแสดงผลข้อมูลต่างๆ  สถานะการดำเนินงานซ่อม/บำรุงรักษา  งานที่ต้องดำเนินการในแต่ละวัน  ตลอดจนการแจ้งเตือนเพื่อเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ  เพื่อดำเนินการบำรุงรักษาตามแผนที่กำหนดไว้  ผ่านหน้าจอหลักของโปรแกรมโดยแบ่งเป็น  5 ส่วนดังภาพ

เครื่องมือมาตรฐาน  สำหรับการใช้งานโปรแกรม

        การใช้งานหน้าจอต่างๆ  ของโปรแกรม  จะมีเครื่องมือช่วยในการบันทึกแก้ไขข้อมูลที่เป็นมาตรฐานเดียวกันทุกหน้าจอ  โดยมีรายละเอียดดังนี้องค์ความรู้ที่มีผู้อ่านมากสุด
โปรแกรมบริการจัดการงานบำรุงรักษา บทที่ 1
โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการ แข่งขันอุตสาหกรรมไทยด้วยเทคโนโลยี สารสนเทศ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

โดย... นายนพพร ศรีสมโภชส์

โปรแกรมบริการจัดการงานบำรุงรักษา บทที่ 3 ภาคแรก
โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการ แข่งขันอุตสาหกรรมไทยด้วยเทคโนโลยี สารสนเทศ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

โดย... นายนพพร ศรีสมโภชส์

โปรแกรมบริการจัดการงานบำรุงรักษา บทที่ 3 ภาคสอง
โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการ แข่งขันอุตสาหกรรมไทยด้วยเทคโนโลยี สารสนเทศ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

โดย... นายนพพร ศรีสมโภชส์

กลไกรักษาความปลอดภัยในมาตรฐาน IEEE 802.11
มาตรฐาน IEEE 802.11 ได้กำหนดให้มีทางเลือกสำหรับสร้างความปลอดภัยให้กับเครือข่าย LAN แบบไร้สาย

โดย... นายนพพร ศรีสมโภชส์

โปรแกรมบริการจัดการงานบำรุงรักษา บทที่ 5
โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการ แข่งขันอุตสาหกรรมไทยด้วยเทคโนโลยี สารสนเทศ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

โดย... นายนพพร ศรีสมโภชส์