ข้อมูลองค์ความรู้โดย
นายนพพร ศรีสมโภชส์
ตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ

โปรแกรมบริการจัดการงานบำรุงรักษา บทที่ 1

ประเภททางด้าน IT หลัก :   Data Management & Analysis
ประเภททางด้าน IT ย่อย :   Knowledge Management
  ลงข้อมูลเมื่อ 11:28:41 29/03/2011
  Page View (3222) แบ่งปัน

บทที่ 1

แผนภาพแสดงการจัดทำฐานข้อมูลและการไหลของข้อมูล

จากแผนภาพแสดงการจัดทำฐานข้อมูลและการไหลของข้อมูล  แบบเป็น 4 ขั้นตอนคือ

PLAN  :  การวางแผน

เป็นขั้นตอนของการจัดเตรียมข้อมูลและจัดทำรหัสมาตรฐานต่างๆ  ขององค์กร  เพื่อนำไปใช้ในการจัดทำทะเบียนเครื่องจักร  การจัดทำมาตรการบำรุงรักษา  ตลอดจนใช้ในการพยากรณ์แผนกำหนดการบำรุงรักษาเครื่องจักรตลอดปี  และการกำหนดแผนการบำรุงรักษาเครื่องจักร   โดยผู้ใช้ต้องจัดเตรียมข้อมูลต่างๆ ที่จำเป็นอันประกอบด้วย

- ข้อมูลรหัสมาตรฐาน  เช่น 

ข้อมูลหน่วยงาน, ข้อมูลสถานที่ หรือ Line การผลิต, ข้อมูลหน่วยนับ, ข้อมูลเจ้าหน้าที่ / พนักงาน 

ข้อมูลผู้ผลิต/Vendor  เป็นต้น

- ข้อมูลกิจกรรมซ่อม / บำรุงรักษา

- ข้อมูลทะเบียนอะไหล่ / ชิ้นส่วนประกอบ

 

ในการกำหนดแผนการบำรุงรักษา  โปรแกรมได้ออกแบบให้รองรับชนิดและลักษณะเฉพาะของการบำรุงรักษาตามระยะเวลา  (Time Base Maintenance : TBM)  และการบำรุงรักษาตามเงื่อนไขโดยใช้สภาวะเป็นเกณฑ์ (Condition   Base Maintenance : CBM)   สำหรับการบำรุงรักษาตามระยะเวลา (TBM)  โปรแกรมยังออกแบบให้รองรับการวางแผนแบบกำหนดวันบำรุงรักษา Fixed Time (Calendar Basis)  และวางแผนแบบกำหนดรอบเวลาใช้งาน Run Time (Meter Basis)    

 

DO  :  การดำเนินการ

 เป็นขั้นตอนที่โปรแกรมเน้นการประมวลผลข้อมูลจากขั้นตอนการวางแผน  มาใช้ในการติดตามและแจ้งเตือนอัตโนมัติตามแผนการบำรุงรักษาที่กำหนดไว้   เกี่ยวกับการออกใบตรวจสอบบำรุงรักษาประจำเดือน  (AM CHECK LIST)    การออกแผนงานต้องตำเนินการบำรุงรักษาประจำเดือน  (PM SCHEDULE PLAN)  การออกใบสั่งงานการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (PM CHECK LIST)  การออกใบสั่งงานการบำรุงรักษาเชิงป้องกันแบบอัตโนมัติ  (PM WORK ORDER)    รวมถึงการบันทึกแจ้งซ่อม/บำรุงรักษา ในลักษาการบำรุงรักษาเชิงแก้ไข Corrective Maintenance  การบำรุงรักษาหลังเกิดเหตุ  Breakdown Maintenance

 

CHECK  : การตรวจสอบและติดตาม

ในส่วนนี้โปรแกรมจะประมวลผลติดตามรายการ  ที่อยู่ในกระบวนการซ่อม/บำรุงรักษา  เพื่อสรุปข้อมูลสถานะ ดำเนินการในขั้นตอนต่างๆ  ไม่ว่าจะเป็นงานคงค้าง หรืองานที่ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว  และการรายงานผลการตรวจซ่อม/บำรุงรักษา  เก็บเป็นประวัติ  เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ในขั้นตอนต่อไป

 

ACTION  :  ทบทวนแผนงาน

เป็นขั้นตอนของการนำข้อมูลผ่านกระบวนการต่างๆ มาวิเคราะห์  โดยโปรแกรมออกแบบให้ผู้ใช้ประมวลผลข้อมูลต่างๆ ได้จากหน้อจอรายงานของระบบ ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มวางแผนการบำรุงรักษา  กลุ่มควบคุมและติดตามงาน  เพื่อทบทวน/ปรับปรุงการจัดทำมาตรการบำรุงรักษา   ตลอดจนใช้ในการพยากรณ์แผนกำหนดการบำรุงรักษาเครื่องจักรในครั้งถัดไปองค์ความรู้ที่มีผู้อ่านมากสุด
โปรแกรมบริการจัดการงานบำรุงรักษา บทที่ 3 ภาคแรก
โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการ แข่งขันอุตสาหกรรมไทยด้วยเทคโนโลยี สารสนเทศ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

โดย... นายนพพร ศรีสมโภชส์

โปรแกรมบริการจัดการงานบำรุงรักษา บทที่ 2
โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการ แข่งขันอุตสาหกรรมไทยด้วยเทคโนโลยี สารสนเทศ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

โดย... นายนพพร ศรีสมโภชส์

โปรแกรมบริการจัดการงานบำรุงรักษา บทที่ 3 ภาคสอง
โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการ แข่งขันอุตสาหกรรมไทยด้วยเทคโนโลยี สารสนเทศ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

โดย... นายนพพร ศรีสมโภชส์

กลไกรักษาความปลอดภัยในมาตรฐาน IEEE 802.11
มาตรฐาน IEEE 802.11 ได้กำหนดให้มีทางเลือกสำหรับสร้างความปลอดภัยให้กับเครือข่าย LAN แบบไร้สาย

โดย... นายนพพร ศรีสมโภชส์

โปรแกรมบริการจัดการงานบำรุงรักษา บทที่ 5
โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการ แข่งขันอุตสาหกรรมไทยด้วยเทคโนโลยี สารสนเทศ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

โดย... นายนพพร ศรีสมโภชส์