ข้อมูลองค์ความรู้โดย
รองศาสตราจารย์อนุชา หิรัญวัฒน์
ตำแหน่ง หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมขนถ่ายวัสดุ

ความสำคัญของ การขนถ่ายวัสดุ

ประเภทอุตสาหกรรม :   เครื่องจักรกล

ประเภททางด้าน IT หลัก :   Data Management & Analysis
ประเภททางด้าน IT ย่อย :   Knowledge Management
  ลงข้อมูลเมื่อ 12:45:47 21/03/2011
  Page View (2860) แบ่งปัน

การดำเนินการของ กิจการอุตสาหกรรม หากมองไปถึงระบบการผลิตจะพบว่ามีหน้าที่ของ กิจกรรมการผลิตที่สำคัญอยู่ 3 ประการคือ

1. หน้าที่ ด้านการทำงานที่พยายามคิดหาวิธีการต่างๆ เพื่อให้ได้มาซึ่ง กระบวนการผลิตที่มีประสิทธิภาพ

2. หน้าที่ด้านการขนถ่ายวัสดุเพื่อ ทำการเคลื่อนย้ายวัสดุใน กระบวนการผลิต หรือ ระหว่างเครื่องจักรหรือระหว่างกิจกรรมต่างๆ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

3. หน้าที่ ด้านการควบคุม เพื่อเป็นการควบคุมการดำเนินการในหน้าที่ของ ข้อ 1 และ 2 ทำงานอย่างสอดคล้องกัน ซึ่งอาจให้ดำเนินกันอย่างอิสระต่อกัน หรือร่วมกัน อย่างเป็นวัฏจักร

รูปนี้ แสดงสมการการขนถ่ายวัสดุและองค์ประกอบการพิจารณา เพื่อวิเคราะห์ปัญหาการขนถ่ายวัสดุ ในที่นี้มุ่งเน้นเฉพาะหน้าที่ด้านการขนถ่ายวัสดุเท่านั้น ดังได้กล่าวแล้วว่า การขนถ่ายวัสดุเป็นส่วนสำคัญของอุตสาหกรรมการผลิต อุตสาหกรรมบางประเภท มีระบบการขนถ่ายวัสดุมากกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ จะเห็นว่าค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่จะอยู่ในหน้าที่นี้ที่สำคัญก็ คือ หน้าที่ด้านการขนถ่ายวัสดุก็จะมีความสัมพันธ์ โดยตรงกับผลผลิตที่ออกมา จึงทำให้การขนถ่ายมีบทบาทไม่น้อยต่อหนทางการเพิ่มผล ผลิตและการลดต้นทุนองค์ความรู้ที่มีผู้อ่านมากสุด
ความหมายและองค์ประกอบสำคัญของการขนถ่ายวัสดุ
การที่จะให้ได้มาซึ่งผลผลิตที่อยู่ในรูปของสินค้าและ บริการนั้น จะเห็นว่า ในระบบการผลิตต้องมีการเคลื่อนที่ ด้วยเหตุนี้จึงมีระบบการขนถ่ายวัสดุเกิดขึ้น คำว่า

โดย... รองศาสตราจารย์อนุชา หิรัญวัฒน์