ข้อมูลองค์ความรู้โดย
กัณฑิมา ชุมแก้ว
ตำแหน่ง IT

การบำรุงรักษาทรัพยากรมนุษย์ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในองค์การ

ประเภททางด้าน IT หลัก :   Human Resources
ประเภททางด้าน IT ย่อย :   Keeping
  ลงข้อมูลเมื่อ 12:04:55 19/03/2011
  Page View (5991) แบ่งปัน

การบำรุงรักษาทรัพยากรมนุษย์ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในองค์การ

ความสำคัญของการบำรุงรักษาทรัพยากรมนุษย์ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในองค์การ ว่าแม้การบริหารงานเพื่อให้ความสนใจกับทรัพยากรมนุษย์ ปัจจัยที่สำคัญที่สุดที่สามารถทำให้องค์การอยู่รอด อยู่ได้นานก็คือ มนุษย์ในองค์การ ดังเช่น ผู้เขียนได้ให้ความสำคัญของคนในองค์การไว้ว่า ความมีค่าของคนนั้นสามารถก่อให้เกิดผลผลิตต่อองค์การได้และเป็นหลักประกันที่จะทำให้องค์การอยู่รอด ปลอดภัย และเจริญก้าวหน้า ด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้

1. ไม่มีองค์การใดที่ตั้งขึ้นมาเพื่อล้มเลิก

2. องค์การเป็นส่วนหนึ่งของประเทศ

3. องค์การเป็นสิ่งมีชีวิต

4. องค์การจำเป็นต้องเผชิญกับสภาพแวดล้อมต่าง ๆ

ความหมาย ค่าของคน ดังคำกล่าวที่ว่า ?ค่าของคนอยู่ที่ผลของงาน? ว่าค่าของคนจะคงทนถาวรต้องประกอบด้วยปัจจัย 7 ประการ ดังต่อไปนี้

1. มีความขยันหมั่นเพียร

2. มีความรู้ความสามารถเฉพาะตัว

3. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

4. มีความพึงพอใจในนโยบายการบริหารหารขององค์การ

5. มีอนาคตในสายงานอาชีพ

6. มีระบบค่าตอบแทนที่ดีและมีเหตุผลเหมาะสม

7. มีบรรยากาศในการทำงานที่ดี

นอกจากนี้ควรให้ความสำคัญกับเรื่องคุณภาพชีวิตของการทำงานให้มากขึ้น เพราะจะช่วยส่งเสริมให้เกิดคุณภาพชีวิต (Quality of life) ของคนในองค์การให้ดีขึ้นได้ โดยสามารถดูได้จากตัวบ่งชี้ ซึ่งแสดงถึงประสิทธิภาพของการบริหารองค์การ คือ ?ความสามารถในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ให้เกิดผลอย่างเต็มที่ขององค์การ? เพราะมนุษย์มีความสำคัญที่สุดของทุกองค์การ ซึ่งต้องมีการบริหารคุณภาพชีวิตของผู้ปฏิบัติงานทุกคน

ภาพรวมของบทบาทฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ ซึ่งในองค์การหนึ่ง ๆ ประกอบด้วยทรัพยากรมนุษย์หลายกลุ่มด้วยกัน แต่ละกลุ่มมีบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบแตกต่างกัน โดยมีจุดมุ่งหมายที่กระตุ้นให้เกิดการแสวงหาหนทางที่จะทำนุบำรุงรักษาทรัพยากรมนุษย์ในองค์การต่อไป ดังนี้

1. บทบาทของฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ตามสถานภาพ

ทุกคนในองค์การควรแสดงโอกาสของตนเองได้ทราบสถานภาพ คือ เป็นผู้ใช้แรงงาน ผู้ผลิตและผู้ใช้บริการ ซึ่งสามบทบาทนี้ถ้าองค์การได้พัฒนาให้สมาชิกของตนเองเป็นผู้ใช้แรงงานและเป็นผู้ผลิตงานให้มากกว่าผู้ใช้บริการ องค์การนั้นจะมีโอกาสอยู่รอดได้มาก โอกาสและความสามารถเฉพาะตัวของแต่ละบุคคลเป็นสิ่งสำคัญ นอกจากนี้ยังขึ้นอยู่กับปัจจัยอื่น ๆ อีกเช่น อายุ เพศ เชื้อชาติ การศึกษา ฯลฯ

2. บทบาทในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

มีการเสนอเค้าโครง กระบวนการและการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ให้พิจารณาเป็น 2 นัยด้วยกัน ดังนี้ 1) ตามนัยที่เป็นเหตุผลส่วนบุคคล คนเมื่อทำงานต้องการความก้าวหน้า จึงเป็นหน้าที่ขององค์การที่ต้องพยายามหาทางทำให้สมาชิกทุกคนมีความก้าวหน้าให้ได้ ดังนั้นจึงต้องร่วมมือกันทั้งสองฝ่าย โดยฝ่ายองค์การเป็นผู้จัดหา ริเริ่มและส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมการพัฒนาขึ้น 2) ตามนัยที่เป็นเหตุผลต่อองค์การ องค์การต้องจัดหา ส่งเสริมให้สมาชิกเกิดความรู้ ทักษะและความสามารถเพิ่มพูนผลผลิตให้องค์การได้ ในกรณีที่พัฒนาหน่วยงานให้มีทรัพยากรในการทำงานเป็นเลิศ ซึ่งส่งผลทางอ้อมให้สมาชิกในองค์การเกิดความพึงพอใจและอยากทำงาน หน้าที่ของผู้บริหารองค์การระดับสูง ต้องเป็นบุคคลรู้จักมององค์การในภาพรวมให้ทะลุปรุโปร่ง สามารถจัดคนกับงานอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง คือ ทำเค้าโครง กระบวนการและการวางแผนทรัพยากรมนุษย์

3. บทบาทของผู้บริหารงานในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

สรุป Human Resource Development ไว้ว่า ผู้บริหารงานทรัพยากรมนุษย์ ต้องทำหน้าที่กำกับดูแลสมาชิกในองค์การและต้องเตรียมทรัพยากรมนุษย์ สำหรับอนาคตระยะยาวอีกด้วย ดังนั้นผู้รับผิดชอบต้องกล้าเผชิญงานที่จะเปลี่ยนแปลงไปตามวาระและต้องพร้อมในการพัฒนาสมาชิกให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ผู้บริหารจะต้องเป็นบุคคลที่มีคุณลักษณะพิเศษบางประการ ดังนี้

1) ต้องเป็นผู้ที่มีความสนใจในเรื่องของทรัพยากรมนุษย์เป็นพิเศษ

2) ต้องเป็นผู้ที่เข้าใจในหน้าที่หลักของงานอย่างแท้จริง

3) ต้องเป็นผู้ที่มีความพร้อมที่จะเผชิญกับปัญหา

4) ต้องเป็นผู้ที่รู้จักพัฒนาวิธีการและจัดหากลยุทธ์ต่าง ๆ

เหตุผลในการบำรุงรักษาทรัพยากรมนุษย์ในองค์การไว้ดังนี้

1. เหตุผลที่ต้องมีการบำรุงรักษาทรัพยากรมนุษย์ กล่าวคือ มนุษย์เป็นสิ่งที่มีคุณค่า ดังนั้นในทุกองค์การย่อมต้องรักกำลังแรงงานที่มีส่วนสำคัญในการผลิตผลงานให้มีคุณภาพสูงในระดับพึงปรารถนาอยู่เสมอ และมนุษย์มีชีวิตจิตใจ จึงจำเป็นต้องดูแลเอาใจใส่ ขวัญกำลังใจเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยส่งเสริมให้เกิดพลังในการทำงาน มนุษย์มีพลังความสามารถทางกายที่จำกัด คือ ถ้าร่างกายอ่อนแอ เกิดการเจ็บป่วยก็คงจะหากำลังใจกำลังสติปัญญาที่จะทำให้เกิดผลได้ยาก ดังนั้น ต้องรักษาร่างกายให้แข็งแรงและพร้อมที่จะทำงานได้อยู่เสมอและมนุษย์เป็นผู้ที่มีสติปัญญาและความสามารถ คือ ส่วนหนึ่งได้ติดตัวมากับอีกส่วนหนึ่งเป็นการพัฒนาให้เกิดขึ้นได้

2. เหตุผลที่ต้องแสวงหากลยุทธ์เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คือ สมาชิกทุกคนต้องการความก้าวหน้าในอาชีพ หน้าที่ผู้บริหารต้องทำนุบำรุง ปรับปรุง ส่งเสริมให้สมาชิกได้รับการพัฒนาตามความเหมาะสมกับงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ สมาชิกแต่ละคนต้องการความเสมอภาคตามฐานะและตำแหน่ง องค์การต้องวางหลักเกณฑ์ จัดระบบงาน โดยยึดหลัก

ความเสมอภาคและหลักความสามารถ และในปัจจุบันผู้บริหารนิยมใช้ปรัชญาการมีส่วนร่วมมาใช้

ขอขอบคุณ http://gotoknow.org/องค์ความรู้ที่มีผู้อ่านมากสุด
Visual Basic Tutorial -- การฝึกอบรม VB Online -- เรียนรู้ Visual Basic

Visual Basic (VB) เป็นโปรแกรมภาษาที่เหมาะสำหรับการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ที่ทันสมัยระดับมืออาชีพสำหรับ Microsoft Windows มันทำให้การใช้อินเตอร์เฟซผู้ใช้แบบกราฟิกสำหรับการสร้างและการใช้งานที่มีประสิทธิภาพแข็งแกร่ง Graphical User Interface


โดย... กัณฑิมา ชุมแก้ว

ประวัติความเป็นมาของ Keyboard
หากพูดถึงแป้นพิมพ์ หรือ คีย์บอร์ด ทุกวันนี้คงไม่มีใครไม่รู้จัก เพราะมันเป็นอุปกรณ์พื้นฐานที่ติดมากับคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องเลยก็ว่าได้ และแน่นอนว่า ทุกคนคงคุ้นชินกับเจ้าอุปกรณ์ตัวนี้ดี จนอาจมองข้ามไปด้วยซ้ำ วันนี้ ITeXcite.com จึงขอมาเล่าสู่กันฟัง เกี่ยวกับความหมาย ประวัติความเป็นมา และรุ่นต่างๆ ของแป้นพิมพ์อักขระนี้กันครับ

โดย... กัณฑิมา ชุมแก้ว

ความต้องการและความจำเป็นในการฝึกอบรม

ภารกิจ ที่สำคัญยิ่งประการหนึ่ง ของนักบริหารทรัพยากรบุคคล ก็คือการพัฒนาพนักงาน ไม่ว่าจะ เป็นพนักงานใหม่ พนักงานเก่า ก็ต้องมีการพัฒนากัน อย่างสม่ำเสมอ ซึ่งเครื่องมือหนึ่งในการพัฒนา พนักงานก็ คือ การฝึกอบรมนั่นเอง


โดย... กัณฑิมา ชุมแก้ว

กลวิธีจัดการพนักงาน 4 ประเภทในองค์กร
กลวิธีจัดการพนักงาน 4 ประเภทในองค์กร บริษัทที่มีการปฏิบัติงานมานานๆ ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงานมาสักระยะหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็น การใช้เครื่องมือ competency และ BSC มาพอสมควร ซึ่งเครื่องมือต่างๆเหล่านี้ สามารถนำมาแปลผล เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารคนได้ว่า คนในองค์การของเรา มีศักยภาพและสามารถเติบโตได้ในอนาคตหรือไม่ และยังเป็นการสร้างแรงจูงใจให้กับพนักงานที่มีความรู้และความสามารถได้มีโอกาสได้เติบโตเร็วกว่าพนักงานที่มีศักยภาพต่ำกว่า นอกจากนั้นแล้วยังมีส่วนกระตุ้นให้กับพนักงานที่มีผลการปฏิบัติงานระดับปานกลางให้เกิดความพยายามที่จะพัฒนาตนเองให้มีความรู้ ความสามารถ ทัดเทียมเหมือนกับพนักงานที่มีศักยภาพสูงอีกด้วย ซึ่งผู้เขียนอยากจะนำเสนอการใช้เครื่องมือดังกล่าว มาทำให้เกิดผลดีต่อองค์การอย่างไร และสามารถแยกพนักงานที่มีศักยภาพสูง และพนักงานที่มีศักยภาพต่ำ เพื่อจะได้วิเคราะห์คนในองค์การได้ถูกต้องว่า คนที่มีอยู่ ณ ปัจจุบัน สามารถที่จะสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันของธุรกิจได้หรือไม่

โดย... กัณฑิมา ชุมแก้ว

ทำไมต้อง Social CRM

สำหรับนักการตลาดสื่อออนไลน์ โดยเฉพาะสื่อสังคมออนไลน์ อย่าง Social Media คงจะต้องได้ยินคำว่า Social CRM เป็นแน่ และก็เชื่อว่าครั้งแรกที่ได้ยินคำนี้ คุณจะต้องนึกว่ามันต่างอย่างไรกับ CRM หรือการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า ที่เคยรู้จัก หรือมันเป็นการเล่นคำของสื่อ Social Media หรือ CRM เป็นแน่


โดย... กัณฑิมา ชุมแก้ว

เร่งสปีดให้ Windows 7 boot เร็วยิ่งขึ้น
แม้ว่า Windows 7 ที่เราใช้กันจะสามารถบูตเครื่องได้อย่างรวดเร็วอยู่แล้ว แต่ท่านผู้อ่านเชื่อหรือไม่ว่า หากเราใช้โพรเซสเซอร์ที่มีหลายคอร์ (multi-core) เรายังสามารถเพิ่มความเร็วให้กับการบูตได้อีก ทั้งนี้ เนื่องจากค่าต้นนั้น Windows 7 จะใช้คอร์เพียง 1 คอร์ในการบูต แต่เราสามารถปรับจำนวนคอร์ที่ใช้

โดย... กัณฑิมา ชุมแก้ว

เทคโนโลยีสารสนเทศ คืออะไร
เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology, IT) หมายถึงเทคโนโลยีในการประมวลผลสารสนเทศ (คำว่า สารสนเทศ หมายถึง ข้อมูลที่ผ่านการประมวลผลแล้ว) ซึ่งก็คือเทคนิควิธีการต่างๆ ที่ถูกนำมาใช้ในการจัดการข้อมูล (ข้อมูล หมายถึง ข้อเท็จจริงที่ยังไม่ผ่านการประมวลผล) เช่น การจัดเก็บข้อมูล การสื่อสารข้อมูล การสืบค้นข้อมูล การแสดงผลข้อมูล เป็นต้น โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้การจัดการข้อมูล เป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็ว และง่ายดายยิ่งขึ้น ส่งผลต่อการพัฒนาและความก้าวหน้าต่างๆ ในชีวิตประจำวันของเรา

โดย... กัณฑิมา ชุมแก้ว

เทคนิคการวาง ตัวเมื่อเริ่มเข้าทำงานใหม่
ความสำเร็จในการทำงานนั้น นอกจากความสามารถในหน้าที่ความรับผิดชอบของตนแล้ว การอยู่ร่วมกับผู้อื่นก็เป็นอีก ประเด็นหนึ่งที่ไม่อาจละเลย แม้เราจะทำงานเก่งเพียงใด แต่ถ้าเราเข้ากับเพื่อนร่วมงานไม่ได้ เกิดความขัดแย้งกันตลอด งานที่ทำร่วมกันก็ไม่อาจบรรลุเป้าหมายด้วยดี เราจึงมีเทคนิคดี ๆ ในการวางตัวเพื่อลดความขัดแย้งกับเพื่อนร่วมงานมาฝากกันค่ะ

โดย... กัณฑิมา ชุมแก้ว

การเตรียมความพร้อมในการสมัครงาน
การสมัครงานเหมือนกับการไปเสนอขายสินค้าซึ่งจำเป็นจะต้องเตรียมตัวให้ดี และการเตรียมตัวก่อนสมัครงานเป็นสิ่งจำเป็น จะต้องเริ่มตั้งแต่ก่อนจบ การศึกษา ซึ่งในแต่ละปี แต่ละสถาบันจะมีผู้จบการศึกษาทั่วประเทศ รวมกันแล้วประมาณแสน ๆ คน และรวมกับผู้ที่ตกค้างจากปีก่อน ๆ ที่ยังไม่ได้งานทำมี อีกมาก และความเชื่อที่ว่าเรียนเก่งหรือเรียนดีแล้วจะหางานง่ายนั้นอาจจะไม่เป็นจริงเสมอไป

โดย... กัณฑิมา ชุมแก้ว

CRM กลยุทธ์การตลาด

ในการแข่งขันเชิงการตลาดสมัยใหม่จำเป็นต้องนำเอากลยุทธ์ทั้งหลายทั้งปวงมาใช้ในการแข่งขัน


โดย... กัณฑิมา ชุมแก้ว