ข้อมูลองค์ความรู้โดย
นายณนภดล ธนารักษ์
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์

วัฒนธรรมในองค์กร กับการพัฒนาสู่ความยั่งยืน

ประเภททางด้าน IT หลัก :   Human Resources
ประเภททางด้าน IT ย่อย :   Employment
  ลงข้อมูลเมื่อ 21:54:45 18/03/2011
  Page View (3510) แบ่งปัน

ปัจจุบันหลายหลายองค์กรประสบปัญหาผลการปฏิบัติงานขององค์กรไม่เป็นไปอย่างที่คาดหวังไว้ อันเนื่องมาจากการทำงานของทุกคนในองค์กรยังไม่ได้สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน ทุกคนในองค์กรยังไม่เข้าใจวิสัยทัศน์ขององค์กรในภาพเดียวกัน คุณเองก็คงประสบกับ critical business issue แบบนี้ใช่หรือไม่

การที่องค์กรจะมุ่งไปสู่การเป็น hi performing organization อย่างสมบูรณ์แบบได้นั้น ก็ต้องมาจากรากฐานวัฒนธรรมองค์กรที่แข็งแกร่ง Denison ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการวัฒนธรรมในองค์กรโดยเฉพาะในเรื่อง "Hi performing culture" ซึ่งเป็นที่ยอมรับกันในระดับสากล ได้ทำการวิจัยติดต่อกันหลายปีจนได้ข้อสรุปว่า หากองค์กรใดองค์กรหนึ่งมีการพัฒนาในเรื่องของ "วัฒนธรรม" ในองค์กรอย่างต่อเนื่องจะทำให้เกิดความ "แข็งแกร่ง" ทำให้องค์กรประสบความสำเร็จและเติบโตอย่างต่อเนื่อง

Denison แบ่งวัฒนธรรมในองค์กร (corporate culture) ออกเป็นสองส่วนใหญ่ๆ นั่นคือ external focus (มองปัจจัยแวดล้อมภายนอก) ซึ่งมี 2แกนหลัก คือ mission กับ adaptability และ internal focus (มองวิธีการทำงานข้างใน) ซึ่งมี 2 แกนหลักคือ involvement กับ consistency จากผลการประเมินของ Denison พบว่า หากองค์กรใดมีองค์ประกอบทั้ง 4 ส่วนอยู่ในระดับสูง องค์กรนั้นก็จะมีข้อได้เปรียบทางด้านการเงินมากกว่าองค์กรที่ไม่ค่อยประสบความสำเร็จในการเสริมสร้างองค์ประกอบดังกล่าว

Mission (ภารกิจ)

หรือการมุ่งเน้นไปสู่ภายนอก สิ่งแรก ที่องค์กรควรมีคือ วิสัยทัศน์ (vision) ขั้นตอนวิธีการและกระบวนการในการมองไปข้างหน้าในอนาคต ไม่ใช่แค่ทำงานถ้าองค์กรไหนยังไม่ได้สร้างวัฒนธรรมที่มองออกไปข้างนอกนั้นหมายความว่า วันนี้อาจจะทำงานอย่างแค่ไปวันๆ แก้ปัญหาไปทีละจุดแต่ยังไม่ได้มีวัฒนธรรมที่ไปถึงจุดที่คอยสนับสนุน วิสัยทัศน์

ทุกๆ องค์กรต้องสร้างวัฒนธรรม ในการที่จะทำอะไรต้องมี เป้าหมายและวัตถุประสงค์ (goal and objective) ที่ชัดเจน และทุกคนในองค์กรก็ต้องรู้ว่าสิ่งที่ทำนั้นทำไปเพื่ออะไรและไปสอดรับกับเป้าหมายขององค์กรอย่างไร และตนเองต้องเพิ่มบทบาทอะไรเพื่อให้สอดรับกับทิศทางขององค์กรที่จะไปในอนาคต (strategic direction & intent)

Adaptability

องค์กรที่จะสามารถเติบโตและอยู่รอดได้จะต้องมีความสามารถในการปรับตัว (adaptability) องค์กรควรจะมีผู้นำที่คอยดูว่าจะต้องสร้างการเปลี่ยนแปลง (creating change) เรื่องใดบ้างที่ปรับแล้วองค์กรดีขึ้นและสอดคล้องไปกับวิสัยทัศน์องค์กร หลายครั้งเราก็อาจจะพบว่าการเปลี่ยนแปลงนั้นมีอิทธิพลมาจากตัวลูกค้าขององค์กรเองด้วย หลายองค์กรมุ่งเน้นที่ลูกค้าเป็นสำคัญ (customers focus) มีการฟังเสียงลูกค้ามากยิ่งขึ้น แล้วนำเอาข้อมูลต่างๆ จากลูกค้ามาปรับใช้ในการทำงาน นอกจากนี้ก็ต้องทำให้องค์กร ไม่หยุดนิ่งต่อการเรียนรู้ (organizational learning) มีการบริหารจัดการความรู้ เพื่อไม่ให้องค์กรหยุดอยู่กับที่

Consistency

เวลามีวัฒนธรรม คำว่า consistency สำคัญมากเพราะหากการผลักดันวัฒนธรรมขาดความสม่ำเสมอ วัฒนธรรมก็จะไม่เกิด หลายคนก็สับสนว่า core value เป็นตัวหลักในเรื่องของการสร้างสรรค์วัฒนธรรมในองค์กร แต่จริงๆ แล้วเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งในการสร้างวัฒนธรรมเท่านั้น แต่เราต้องถอดออกมาเพื่อเป็นพฤติกรรมให้ทุกคนปฏิบัติร่วมกันและสอดคล้องไปในทางเดียวกันหมด และก็ต้องมีข้อตกลงร่วมกัน (agreement) ที่ทุกคนเข้าใจตรงกันและก็ต้องยึดตรงนั้นไว้ในกระบวนการทำงานต่างๆ องค์กรต้องสามารถบรรลุข้อตกลงร่วมกันในประเด็นสำคัญๆ ให้ได้ หากไม่มีข้อตกลงร่วมกันเวลาทำงานก็จะเกิดความวุ่นวายและไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน

ในส่วนของ coordination and integration การทำงานจะเป็นแบบไหนเวลาเราต้องทำงานข้ามหน่วยงานเพื่อให้ทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่นและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน หากองค์กรไม่มีตรงนี้ชัดเจน วัฒนธรรมในองค์กรก็จะมั่ว ทำงานไม่เป็นระเบียบ

Involvement

การให้พนักงานเข้ามามีส่วนร่วมมาก เท่าไหร่ถือเป็นการทำให้พนักงานรู้สึกผูกพันกับองค์กรมากเท่านั้น การที่จะทำให้พนักงานรู้สึกเช่นนั้น ก่อนอื่นก็ต้องมาดูว่าองค์กรได้ส่งเสริมให้พนักงานมีอำนาจในการตัดสินใจ (empowerment) และบริหารงานของตนเองมากน้อยเพียงใด องค์กรต้องแน่ใจว่ามีเครื่องมือที่ทำให้ทุกๆ คนทำงานในทิศทางเดียวกัน เป็นภาพของทีม (team orientation) สมมติองค์กรจะทำการเปลี่ยนแปลง องค์กรมีเครื่องมือหรือยังที่ทำให้คนทุกคนในองค์กรมีส่วนร่วม

สุดท้าย การพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากร (capability development) อย่ามุ่งเน้นการอบรมเพื่อปัจจุบัน แต่เน้นพัฒนาเพื่อตอบโจทย์ในอนาคต เสมือนกับการให้อาวุธแก่พนักงานไว้เตรียมพร้อมรับในทุกสถานการณ์ของวันข้างหน้า

หากเราไม่แก้ไขวัฒนธรรมองค์กรให้ถูกจุดคือองค์กรอ่อนในองค์ประกอบใดก็แก้ไขตรงนั้น องค์กรก็จะเติบโตไปได้ช้า ไปคนละทิศคนละทาง องค์กรไม่มีกลไกมา สร้างวัฒนธรรมไม่ว่าจะไปทางไหนก็ลำบากแน่นอน องค์กรที่ทำ culture management ได้เปรียบกว่าองค์กรที่ไม่ทำแน่นอน

ในวันนี้ทุกองค์กรมีองค์ประกอบทั้ง 4 ประการอยู่แล้ว แต่ต่างระดับกันไป หากองค์กรใดสร้างให้องค์ประกอบทั้ง 4 นี้ แข็งแกร่งมากเท่าไหร่ องค์กรนั้นๆ ก็จะใกล้เคียงความเป็น hi performing organization มากขึ้นเท่านั้น

ที่มา classifiedthai.comองค์ความรู้ที่มีผู้อ่านมากสุด
Data Center พื้นฐานสำคัญของงานไอทียุคใหม่
ระบบไอทีในปัจจุบันที่มีบทบาทเกี่ยวข้องกับธุรกิจขององค์กร ตั้งแต่งานระดับบุคคลไปจนถึงการเพิ่มประสิทธิภาพให้กับธุรกิจ ทำให้งานไอทีเริ่มถูกมองเป็นระบบที่ใช้ลดต้นทุนและเพิ่มกำไรมากกว่าเป็นเพียงค่าใช้จ่ายธรรมดาเหมือนอย่างในอดีต

โดย... นายณนภดล ธนารักษ์

ความสำคัญของการพัฒนาองค์กรด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว และมีราคาลดลงอย่างมากเมื่อเทียบกับในอดีตเมื่อประมาณ 10 ปีที่ผ่านมา ได้ทำให้จำนวนผู้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมีเพิ่มขึ้นทุกวัน และได้กลายมาเป็นส่วนหนึ่งที่จำเป็น ต่อการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจในปัจจุบัน เทคโนโลยีเหล่านี้ได้แก่ อินเทอร์เน็ต การประชุมวิดีโอทางไกล ระบบเครือข่าย และระบบสารสนเทศเพื่อการวิเคราะห์และตัดสินใจ เป็นต้น

โดย... นายณนภดล ธนารักษ์

เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาความสามารถของบุคลากรในองค์การ(Human Performance Technology in Organization)
ในทศวรรษที่ผ่านมา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication Technology) ได้ก่อให้เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างกว้างขวาง ประเทศที่พัฒนาหลายประเทศประสบความสำเร็จในการรักษาอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจบนพื้นฐานของ “เศรษฐกิจแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้” (Knowledge-based economy)

โดย... นายณนภดล ธนารักษ์

อุปกรณ์เครือข่ายไร้สาย(Wireless LAN)
การใช้งานเครือข่ายไร้สายมีอัตราการเติบโตเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วนับตั้งแต่มาตรฐาน IEEE 802.11 เกิดขึ้น เครือข่ายไร้สายก็ได้รับการปรับปรุงและพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง จนกระทั่งปัจจุบันเครือข่ายไร้สายสามารถใช้งานได้ด้วยความสะดวก และมีความปลอดภัยสูงขึ้นมาก นอกจากนั้นก็ยังให้อัตราความเร็วของการสื่อสารที่เพิ่มสูงขึ้นจนสามารถตอบรับกับการใช้งานในด้านต่างๆ ได้อย่างดี ไม่ว่าจะเป็นการใช้งานอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง การใช้งานวิดีโอสตรีมมิงมัลติเมียและการใช้งานด้านความบันเทิงต่างๆ สำหรับการประยุกต์ใช้งานเครือข่ายไร้สายนับว่ามีอย่างหลากหลาย ซึ่งพอจะยกตัวอย่างได้ต่อไปนี้

โดย... นายณนภดล ธนารักษ์

เรียนรู้คำศัพท์ IT ตอนที่ 3 ศัพท์ K-O
จากตอนที่ 2 ก็ได้เรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับ IT ต่อมาก็มาเรียนรู้คำศัพท์ IT ตอนที่ 3 กันต่อเลย

โดย... นายณนภดล ธนารักษ์

เรียนรู้คำศัพท์ IT ตอนที่ 4 ศัพท์ P-T
มาต่อกันด้วยศัพท์ไอที หมวด P-T กันต่อเลยครับ

โดย... นายณนภดล ธนารักษ์

เรียนรู้คำศัพท์ IT ตอนที่ 2 ศัพท์ F-J
จากตอนที่แล้ว มีคำศัพท์ให้เรียนรู้มากมาย ซึ่งช่วยให้ได้รู้ถึงความหมายของคำศัพท์ที่ยังไม่เคยรู้จัก มาดูต่อกันกับตอนที่สองเลย

โดย... นายณนภดล ธนารักษ์

เรียนรู้คำศัพท์ IT ตอนที่ 5 ศัพท์ U-Z
ตอนสุดท้ายแล้วครับ สำหรับหมวด U-Z ที่เหลือครับ

โดย... นายณนภดล ธนารักษ์

ระวัง W32.Netsky@MM หนอนอินเตอร์เน็ตตัวใหม่
ปัจจุบันมีหนอนอินเตอร์เน็ตมากมาย และมาทำความรู้จักกับหนอนอินเตอร์เน็ตตัวใหม่ ควรระวังและป้องกันไว้

โดย... นายณนภดล ธนารักษ์

ทำความสะอาดพีซีของคุณทั้งภายในและภายนอก
ไม่ใช่แค่บ้านของคุณเท่านั้นที่จำเป็นจะต้องทำความสะอาด คอมพิวเตอร์ของคุณก็สะสมฝุ่นละออง สิ่งสกปรกเอาไว้มากมายและต้องการการดูแลเอาใจใส่เหมือนๆกับเครื่องมือเครื่องใช้อื่นๆ เป็นประจำเช่นเดียวกัน

โดย... นายณนภดล ธนารักษ์