ข้อมูลองค์ความรู้โดย
นายปิยพงษ์ ไวถนอมทรัพย์
ตำแหน่ง ไอที

โปรแกรมจัดการข้อมูล (Data Management Software)

ประเภททางด้าน IT หลัก :   Data Management & Analysis
ประเภททางด้าน IT ย่อย :   Data Warehouse
  ลงข้อมูลเมื่อ 10:51:13 18/03/2011
  Page View (2156) แบ่งปัน

        การจัดการข้อมูล หมายถึง คุณสมบัติในการกระทำเกี่ยวกับข้อมูลที่อยู่ในเซลล์แต่ละเซลล์เช่น การจัดเรียงข้อมูล การค้นหาข้อมูล การแทนที่ข้อมูล เป็นต้น

        โปรแกรมจัดการข้อมูล(Data Management Software)

        โปรแกรมจัดการข้อมูล คือ โปรแกรมสำหรับการสร้าง จัดการ และรวบรวมข้อมูลจากไฟล์ต่างๆ โดยมีเครื่องมืออำนวยความสะดวกในการสร้างระบบสารสนเทศต่างๆ ได้ เพื่อให้ข้อมูลถูกจัดเก็บในรูปแฟ้มข้อมูล

        ปัจจุบัน ความต้องการใช้ข้อมูลเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว และเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบันมากที่สุด จึงทำให้มีการนำฐานข้อมูลมาประยุกต์ใช้ในส่วนงานต่างๆ เพิ่มมากขึ้น

        ฐานข้อมูล คือ กลุ่มของข้อมูลที่ถูกจัดเก็บเพื่อสนองความต้องการของระบบงานต่างๆ ในเวลาเดียวกัน โดยมีข้อมูลอยู่ที่ศูนย์กลาง

        โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล (DatabaseManagement System) คือโปรแกรมที่ช่วยในการสร้าง หรือ

        ดูแลฐานข้อมูล เพื่อให้สามารถจัดเก็บข้อมูล และเรียกใช้ข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว โดยผู้ใช้ไม่ต้องสร้างแฟ้มข้อมูลที่ซ้ำซ้อนกัน ซึ่งช่วยลดปัญหาความซ้ำซ้อนของการเก็บข้อมูล ลดปัญหาความยุ่งยากในการบำรุงรักษาข้อมูล และสามารถ ใช้ข้อมูลร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

        โปรแกรมจัดการฐานข้อมูลจึงมีหน้าที่ในการควบคุมความคงสภาพของข้อมูล การควบคุม การใช้งานจากผู้ใช้หลายคน การควบคุมความ ปลอดภัยของข้อมูล การสำรองข้อมูลและการฟื้นสภาพข้อมูล

        การควบคุมการคงสภาพของข้อมูล หมายถึง การควบคุมให้ข้อมูลมีความถูกต้องอยู่เสมอ และไม่มีการจัดเก็บข้อมูลที่ซ้ำซ้อนกันการควบคุมการใช้งานจากผู้ใช้หลายคนหมายถึง การควบคุมการใช้ข้อมูลจากผู้ใช้งานหลายคนพร้อมกันในเวลาเดียวกัน ข้อมูลจะต้องมีความทันสมัยอยู่ตลอดเวลา ผู้ใช้งานทุกคนควรจะได้รับข้อมูลที่ตรงกัน รวมถึงควบคุมลำดับการ ทำงานของผู้ใช้แต่ละคนที่ใช้งานฐานข้อมูลด้วย

        การควบคุมความปลอดภัยของข้อมูลหมายถึง การควบคุมการใช้งานข้อมูลที่จัดเก็บในฐานข้อมูล โดยป้องกันไม่ให้ผู้ที่ไม่มีสิทธิในการใช้ข้อมูลเข้ามาเพิ่ม แก้ไข หรือลบข้อมูลได้

        การสำรองข้อมูลและการฟื้นสภาพข้อมูลหมายถึง คุณสมบัติในการจัดเก็บข้อมูลทั้งหมดไว้ในที่หนึ่ง เพื่อเป็นข้อมูลสำรองสำหรับเรียกกลับมาได้ เมื่อข้อมูลปัจจุบันมีปัญหาการใช้งานโปรแกรมจัดการฐานข้อมูล ผู้ใช้งานจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับฐานข้อมูลเบื้องต้นพอสังเขป เพื่อให้ระบบงานที่สร้างโดยใช้โปรแกรมจัดการฐานข้อมูลต่างๆ สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพโปรแกรมจัดการฐานข้อมูลมีจุดเด่นอยู่ที่การค้นหา และจัดทำรายงานต่างๆ ได้อย่างรวดเร็วทั้งการแสดงผลบนจอภาพ และการพิมพ์ออกทางเครื่องพิมพ์

        การแสดงผลทางจอภาพสามารถทำได้โดยใช้ภาษาเรียกค้น หรือที่เรียกกันโดยทั่วไปว่า Query Language ภาษานี้จะใกล้เคียงกับภาษาธรรมชาติมากที่สุด ผู้ใช้จึงสามารถเรียนรู้การสร้างคำสั่ง ได้เร็ว การเรียกค้นทำได้โดยส่งคำสั่งด้วยภาษาเรียกค้นซึ่งมีเงื่อนไขต่างๆ เข้าไป เพื่อให้โปรแกรมจัดการฐานข้อมูลดึงข้อมูลมาแสดงตามเงื่อนไขที่ต้องการ การแสดงผลในรูปรายงานสามารถแสดงได้หลายรูปแบบ เช่น แสดงในรูปของข้อความ ตาราง แผนภูมิ รูปภาพ ซึ่งขึ้นอยู่กับผู้ออกแบบและพัฒนาระบบงาน

ขอขอบคุณข้อมูลจาก : http://guru.sanook.comองค์ความรู้ที่มีผู้อ่านมากสุด
CRM PRM Data Warehouse กับ Data Mining ต่างกันอย่างไร?
CRM PRM Data Warehouse กับ Data Mining ต่างกันอย่างไร? เป็นสิ่งที่น่าจะศึกษาและเรียนรู้เป็นอย่างยิ่ง

โดย... นายปิยพงษ์ ไวถนอมทรัพย์

การพัฒนาระบบคลังข้อมูล (Building a Data Warehouse)
การพัฒนาระบบคลังข้อมูลที่มีความจำเป็นในองค์กร

โดย... นายปิยพงษ์ ไวถนอมทรัพย์

การใช้งานเครื่องมือ กล้องและ Render ภาพจากกล้อง
เรียนรู้เครื่องมือที่สามารถนำไปฝึกทำง่ายๆ

โดย... นายปิยพงษ์ ไวถนอมทรัพย์