ข้อมูลองค์ความรู้โดย
รศ.ดร.ธีระพล เมธีกุล
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักวิจัย มจพ.

CAM คือ

ประเภททางด้าน IT หลัก :   Graphics
ประเภททางด้าน IT ย่อย :   CAD & CAM
  ลงข้อมูลเมื่อ 15:22:07 25/05/2010
  Page View (2540) แบ่งปัน

               CAM เป็นคำย่อมาจากคำว่า Computer Aided Manufacturing ซึ่งแปลตามศัพท์ได้ความว่า การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการผลิต ซึ่งจะใช้ซอฟต์แวร์เพื่อควบคุมเครื่องจักร ให้สามารถสร้างชิ้นงานได้ตามที่ได้ออกแบบไว้แล้ว ระบบการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการผลิตนี้ มีองค์ประกอบหลักๆ คือ

  1. เครื่องจักรซีเอ็นซี(CNC:Computer Numerical Controlled) คือ เครื่องจักรที่ใช้สำหรับกัด ก้อนวัตถุดิบ(โลหะ, ไม้ ,พลาสติกสังเคราะห์) ให้ได้รูปร่าง ตามแบบชิ้นงานที่ได้ออกแบบไว้แล้ว
  2. ซอฟต์แวร์สำหรับงาน CAM ซึ่งมีมากมายหลายยี่ห้อให้เลือกใช้ ซึ่งควรมีคุณสมบัติ ดังนี้
  • รับข้อมูล 3 มิติจากซอฟต์แวร์ CAD ได้ในรูปแบบมาตรฐาน (IGES, STEP, STL)
  • เลือก Tool หรือ หัวกัดชิ้นงาน ตามขนาดที่ต้องการ กำหนด การกัดงานด้วยรูปแบบต่างๆ ได้แก่ การกัดหยาบ, กัดละเอียด
  • ทดสอบการกัดชิ้นงาน บนจอภาพเพื่อตรวจสอบก่อนการกัดงานจริง (ส่วนนี้ซอฟต์แวร์บางตัวอาจยังไม่มีให้ใช้งาน)
  • สร้าง G-code ซึ่งเป็นรหัสเพื่อบอกให้เครื่องจักรทำงานตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ได้ถูกต้อง ซึ่งซอฟต์แวร์ CAM นั้นจะต้องสร้าง G-code ให้มีรูปแบบตรงกับ รูปแบบที่เครื่องจักรรุ่นนั้น ๆ รู้จัก

 องค์ความรู้ที่มีผู้อ่านมากสุด
หลักการเขียนแบบภาพฉาย
เป้าหมายของวิชาเขียนแบบ คือ การศึกษาหลักการและฝึกการใช้มาตรฐานเขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น มาตราส่วนที่ใช้ในการเขียนแบบและมาตรฐานของเส้น ตัวอักษร ตัวเลขที่ใช้ในภาษาไทยและภาษาอังกฤษ การกำหนดขนาด การอ่านภาพจากภาพมิติต่างๆ และการสเก๊ตซ์ภาพในเชิงภาพฉายสามด้านจากของจริง การวางรูปแบบ วิธีบอกขนาด การเขียนภาพพิคทอเรียล (PICTORIAL) ภาพฉายและภาพช่วย ตลอดจนการอ่านแบบ และออกแบบเขียนแบบด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยีด้วยคอมพิวเตอร์ใช้โปรแกรมเครื่อง มือ Pro/DESKTOP 2003

โดย... รศ.ดร.ธีระพล เมธีกุล

CAD คือ
CAD คือ การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบและ เขียนแบบ

โดย... รศ.ดร.ธีระพล เมธีกุล

วิศวกรรมเครื่องกล
วิศวกรรมเครื่องกล เป็นวิชาเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้คณิตศาสตร์และกฎทางฟิสิกส์เพื่อการประดิษฐ์ การผลิต และการดูแลรักษาระบบเชิงกล

โดย... รศ.ดร.ธีระพล เมธีกุล

การเรนเดอร์ภาพด้วยคอมพิวเตอร์
การเรนเดอร์ภาพด้วยคอมพิวเตอร์ คือกระบวน การสร้างภาพสองมิติจากแบบจำลอง กราฟิกในระบบ

โดย... รศ.ดร.ธีระพล เมธีกุล

VisioCloudTM แอพลิเคชันสโตร์วีดีโอรายแรกของโลก
Netvizio เปิดตัว VisioCloudTM แอพลิเคชันสโตร์วีดีโอรายแรกของโลก ที่ทุ่มเทเพื่อผู้ประกอบการโทรคมนาคม กลุ่มสื่อสาร บริษัท และภาครัฐ

โดย... รศ.ดร.ธีระพล เมธีกุล