ข้อมูลองค์ความรู้โดย
หิัรัญพัฒน์ เรืองไชย
ตำแหน่ง marketing manager

การจำแนกความรู้ออกเป็น 5 กลุ่ม ASHEN

ประเภทอุตสาหกรรม :   อิเล็กโทรนิคส์, เหล็ก, สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม, โรงแรมและรีสอร์ท, ไม้และเฟอร์นิเจอร์, ไฟฟ้า, พลาสติก, พลังงาน, ผลิตอาหาร, ชิ้นส่วนยานยนต์, จิวเวอรี่และเครื่องประดับ, เครื่องหนัง, เครื่องจักรกล, ค้าปลีก / ค้าส่ง

ประเภททางด้าน IT หลัก :   Data Management & Analysis
ประเภททางด้าน IT ย่อย :   Knowledge Management
  ลงข้อมูลเมื่อ 14:28:01 12/01/2011
  Page View (2530) แบ่งปัน

  • Artifact หมายถึง วัตถุที่ห่อหุ้มความรู้หรือเทคโนโลยีไว้ หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือมี ความรู้บรรจุอยู่ภายใน หมายถึง ความรู้ที่อยู่ในเอกสาร มีการทำเป็นลายลักษณ์อักษร
  • Skills หมายถึง ทักษะในการปฏิบัติงานหรือกระทำกิจกรรมต่าง ๆ อันเป็นผลจากการได้ฝึกทำหรือทำงานจนเกิดเป็นทักษะ
  • Heuristics หมายถึง กฏแห่งสามัญสำนึก หรือเหตุผลพื้น ๆ ทั่ว ๆ ไป
  • Experistics หมายถึง ประสบการณ์จากการได้ผ่านงานหรือกิจการเช่นนั้นมาก่อน
  • Natural Talent หมายถึง พรสวรรค์อันเป็นความสามารถพิเศษเฉพาะตัวที่มีมาแต่กำเนิด เป็นความรู้ที่ยากที่จะถ่ายทอดมากที่สุด


    องค์ความรู้ที่มีผู้อ่านมากสุด