ข้อมูลองค์ความรู้โดย
นางสาวพัชรียา โรจน์ทวีรุ่ง
ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายการตลาด

การจัดทำรายงานเกี่ยวกับ CSR

ประเภททางด้าน IT หลัก :   Human Resources
ประเภททางด้าน IT ย่อย :   Keeping
  ลงข้อมูลเมื่อ 13:44:45 10/08/2010
  Page View (3425) แบ่งปัน

ลักษณะของรายงานที่เกี่ยวกับ CSR

         หลักในการดำเนินธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ นอกเหนือจากการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพแล้ว สิ่งสำคัญที่ขาดไม่ได้คือ การติดต่อสื่อสารกับผู้เกี่ยวข้องสื่อกลางที่ธุรกิจใช้ในการติดต่อกับผู้เกี่ยวข้องทั่วไปคือ รายงานประจำปี และ การจัดทำรายงานการเงินหรือที่เรียกกันง่ายๆว่างบการเงิน ซึ่งโดยปกติ มักจะถือเป็นสื่อกลางในการติดต่อระหว่างธุรกิจและนักลงทุน แต่เมื่อสังคมตื่นตัวและให้ความสำคัญกับแนวคิดการดำเนินธุรกิจที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility) ผู้สีส่วนได้ส่วนเสียอื่นเริ่มให้ความสนใจกับข้อมูลของกิจการมากขึ้น รายงานการเงินทีจัดทำขึ้นตามปกติไม่สามารถตอบสนองผู้ต้องการข้อมูลได้ครบถ้วน ทำให้มีการจัดทำรายงานในรูปแบบต่างๆหลากหลายมากขึ้น51396ลักษณะของรายงานที่เกี่ยวกับ CSR 

ในระยะแรกๆ การจัดทำรายงานอื่นที่นอกเหนือจากรายงานการเงินนั้น มักจะเป็นความคิดริเริ่มของกิจการเองในอันที่จะสื่อข้อมูลที่คิดว่าผู้ใช้ต้องการ รายงานที่จัดทำในระยะแรกๆ มักจะออกมาในรูปแบบของการประชาสัมพันธ์ที่เน้นการนำเสนอเชิงคุณภาพ ซึ่งต่อมาเมื่อผู้คนได้รับข่าวสารข้อมูลมากขึ้น มีความรู้มากขึ้น มีการตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาอย่างยั่งยืน ทำให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกิดความคาดหวังและตั้งข้อเรียกร้องจากธุรกิจให้มีความรับผิดชอบ ต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง เพื่อความยั่งยืนของสังคม แนวคิดเกี่ยวกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจึงถูกหยิบยกขึ้นมาพิจารณาในการจัดทำรายงานเพื่อให้สังคมเกิดความชัดเจนและมั่นใจในภารกิจต่างๆของธุรกิจ 


ในปี ค.ศ. 2002 The Global Reporting Initiative (GRI) ได้จัดพิมพ์แนวทางในการจัดจำหน่ยรายงานเกี่ยวกับ CSR ขึ้น และได้มีการปรับปรุงล่าสุดในปี ค.ศ. 2006 เพิ่มแนวทางในการนำเสนอหรือเปิดเผยข้อมูล โดยเน้นการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน การจัดทำรายงานเกี่ยวกับ CSR จึงได้พัฒนามาเป็นลำดับ โดยคำนึงถึงกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลายกลุ่ม และขยายขอบเขตครอบคลุมหลายเรื่อง มีการนำข้อมูลเชิงคุณภาพมาประกอบกับข้อมูลเชิงปริมาณ โดยเฉพาะข้อมูลทางการเงิน เนื่องจากเศรษฐกิจเป็นตัวขับเคลื่อนที่สำคัญของธุรกิจและสังคมโดยรวม จากการเน้นเพียงตัวเลขกำไรในงบการเงิน ที่เรียกกันว่า “บรรทัดสุดท้าย” (Triple Bottom Line) หรือการแสดงผลการดำเนินงานสามมิติ คือ ด้านเศรษฐกิจ (เน้นกาทำกำไร) สังคม (เน้นประชากร โดยเฉพาะพนักงาน) และสิ่งแวดล้อม (เน้นการใช้ทรัพยากร) มีการรายงานตั้งแต่สิ่งใกล้ตัว คือ การจ้างแรงงานที่เป็นธรรม ตลอดจนสวัสดิการและสภาวะแวดล้อม ที่มีสุขภาวะในที่ทำงาน รวมถึงสุขภาวะและการขจัดหรือลดความเสียงต่อชีวิต และทรัพย์สินของสังคมแวดล้อมที่อยู่ใกล้ๆ ไปจนถึงสิ่งที่อยู่ไกลตัวออกไป เช่น การใช้ทรัพยากรธรรมชาติ อย่างทะนุถนอมและมีการเสริมสร้างทดแทนเท่าที่กระทำได้


นโยบาย

1. รักษาสภาพแวดล้อม
1.1 ออกแบบกระบวนการผลิต เครื่องจักร อุปกรณ์ และ ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
1.2 ควบคุมและลดมลพิษต่างๆ รวมทั้งสิ่งปนเปื้อนที่จะออกสู่สภาพแวดล้อมภายนอก
1.3 ลดการเกิดของเสียทั้งจากกระบวนการผลิต และ การใช้งานทั่วไปโดยของเสียที่ต้องกำจัด ให้ดำเนินการด้วยวิธีที่ถูกต้อง สำหรับการฝังกลบให้ใช้เป็นทางเลือกสุดท้าย รวมทั้งหาแนวทางเพื่อลดการส่งของเสียออกไปกำจัดภายนอก SCG ให้ได้มากที่สุด

2. อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
2.1 ปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการผลิต เครื่องจักร และ เทคโนโลยี เพื่อลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
2.2 หาแนวทางนำของเสียต่างๆกลับมาใช้ประโยชน์ โดยการ Reuse/Recycle หรือเป็นพลังงานและวัตถุดิบทดแทน
2.3 ฟื้นฟู และ ปรับปรุงทรัพยากรธรรมชาติเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศ เมื่อมีการนำทรัพยกรธรรมชาติมาใช้ในการผลิตโดยตรง

3. พัฒนาความปลอดภัยและสุขอนามัย 
3.1 ออกแบบผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อผู้ใช้
3.2 ปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยและเป็นไปตามหลักการยศาสตร์ (การปรับปรุงสภาพการทำงานให้เหมาะกับคน)
3.3 กำหนดแนวทางในการป้องกันและควบคุมไม่ให้เกิดอุบัติเหตุจากการดำเนินงาน ทั้งพนักงาน ผู้รับเหมา และ บุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง
3.4 ส่งเสริมและสร้างจิตสำนึกในการดูแลสุขภาพ ของพนักงานและครอบครัว

4. รับผิดชอบต่อสังคม
4.1 ให้ความร่วมมือในการดำเนินการตามมาตรฐาน หรือ ข้อตกลงในระดับสากลที่จัดทำขึ้นเพื่อช่วยป้องกันหรือผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
4.2 ให้การสนับสนุนสังคมและชุมชมโดยเฉพาะที่อยู่รอบโรงงาน โดยผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อนให้มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน
4.3 จัดให้มีระบบที่เปิดโอกาสให้ชุมชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการให้ข้อคิดเห็นสำหรับโครงการต่างๆที่อาจส่งผลกระทบต่อชุมชน รวมทั้งการเสนอความเห็นหรือ ข้อร้องเรียนต่างๆที่เป็นผลมาจากการดำเนินงานของโรงงาน
4.4 เผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร ด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย รวมทั้งผลการดำเนินงานในเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องต่อสาธารณะอย่างสม่ำเสมอ

ประโยชน์ของรายงานเกี่ยวกับ CSR 

การรายงานเกี่ยวกับ CSR ในปัจจุบัน ได้กลายเป็นเรื่องที่ธุรกิจให้ความสำคัญ เพราะธุรกิจได้นำ CSR มาใช้ในการจัดทำแผนกลยุทธ์ด้วย
ในรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม ประจำปี 2548/2549 ของเมอร์ค ประเทศไทย ได้ระบุถึงผลของการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมไว้ เรื่องของความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นเรื่องที่ขาดไม่ได้ในการดำเนินธุรกิจของเมอร์ค ประเทศไทย เพราะเมื่อพนักงานมีความสุขและมีแรงบันดาลใจแล้ว สิ่งเหล่านี้จะสามารถสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า และ กระตุ้นการซื้อซ้ำในคราวต่อๆไป ซึ่งสิ่งนี้จะส่งผลให้เราสามารถสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้ถึงหุ้นของเราและบริษัทฯ จะสามารถจัดสรรสิ่งดีๆตอบแทนคืนสู่สังคมได้ในที่สุด ดังนั้นความสัมพันธ์ระหว่างเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมกับผลประกอบการของบริษัทนั้นเป็นไปในเชิงบวกอย่างแน่นอน


การจัดทำรายงาน นอกจากจะเป็นสื่อระหว่างกิจการและผู้เกี่ยวข้องตามจุดประสงค์ดั้งเดิมแล้ว ยังสามารถใช้เป็นข้อมูลในการวางแผน ลงทุน ฯลฯ ในอนาคตได้อีกด้วย เพราะในการจัดทำรายงานนั้น จะต้องมีการเก็บรวบรวมข้อมูลที่จำเป็นเพิ่มขึ้นและในอนาคต ถ้ามีการเก็บรวบรวมข้อมูลที่จำเป็นเพิ่มขึ้นและในอนาคต ถ้ามีการออกกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับใหม่ๆกิจการก็จะสามารถปรับตัวได้รวดเร็วขึ้น เพราะมีข้อมูลเป็นฐานอยู่แล้ว

บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ได้เริ่มจัดทำรายงานสิ่งแวดล้อมขึ้นในปี พ.ศ. 2545 และได้ปรับเปลี่ยนเป็นรายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนในปี พ.ศ. 2549 โดยสามารถนำข้อมูลเกี่ยวกับการดูแลสิ่งแวดล้อมที่ผ่านมาในอดีตซึ่งได้รวบรวมและรายงานไว้ในรายงานสิ่งแวดล้อม มานำเสนอเปรียบเทียบกับข้อมูลปัจจุบัน ทำให้เห็นความต่อเนื่องในการพัฒนสู่ความยั่งยืนได้ชัดเจน 


51405


การจัดทำรายงานเกี่ยวกับ CSR แสดงความโปร่งใส ในการดำเนินงานของธุรกิจ เป็นสื่อกลางที่สะท้อนให้เห็นถึงการปฏิบัติตามพันธสัญญาของกิจการต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆและในบางกรณียังอาจะเป็นตัวชี้นำผู้เกี่ยวข้องทั้งหลายให้กระทำหน้าที่ของตนอย่างมีความรับผิดชอบมากขึ้นด้วย

ในปัจจุบัน ด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้า การจัดทำรายงานผ่านเว็บไซต์เป็นอีกทางเลือกหนึ่งซึ่งช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในแง่ของกระดาษและงานพิมพ์ลงไปได้มาก มีความสะดวก รวดเร็ว สามารถ update ข้อมูลให้ทันสมัยตลอดเวลา และยังสามารถเผยแพร่ได้ในวงกว้าง ตรงตามแนวคิดของ “ความรับผิดชอบต่อสังคม” ขององค์กร เช่น บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) ได้ระบุถึงพันธสัญญาของกิจการที่มีส่วนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้สามารถพึ่งพาตนเองทั้งในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และ สิ่งแวดล้อมในเว็บไซด์ 

รายงานเกี่ยวกับ CSR มิได้มีประโยชน์เฉพาะกิจการขนาดใหญ่เท่านั้น แม้กิจการขนาดย่อม รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ ต่างก้อสามารถได้ประโยชน์จากการจัดทำรายงานด้วยเช่นกัน เพราะนักลงทุนหรือผู้ที่ต้องการร่วมทุนด้วยเริ่มให้ความใส่ใจกับการทำธุรกิจแบบยั่งยืน โดยไม่หวังผลกำไรที่เป็นตัวเลขเท่านั้น แต่ยังยอมรับผลตอบแทนจากการลงทุนในรูปอื่นๆ เช่นชื่อเสียงที่ดีจากการเป็นประชากรที่มีคุณค่าของสังคม ความน่าเชื่อถือจากการเป็นคู่ค้าที่ไม่เอารัดเอาเปรียบและความเป็นผู้มีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อผู้อื่น ซึ่งทั้งหมดนี้ มาจากการดำเนินธุรกิจแบบมีความรับผิดชอบต่อสังคม และ สังคมสามารถรับรู้ได้จากรายงานเกี่ยวกับ CSR นั่นเอง

ที่มาจาก  www.vcharkarn.com/varticle/32398องค์ความรู้ที่มีผู้อ่านมากสุด
ตลาดในวิชาเศรษฐศาสตร์คืออะไร
มนุษย์เราไม่สามารถผลิตสินค้และบริการทุกอย่างมาตอบสนองความต้องการของตนได้ จึเกิดการแลกเปลี่ยนสินค้า และเกิดตลาด ที่มีการพัฒนามาจนถึงปัจจุบัน

โดย... นางสาวพัชรียา โรจน์ทวีรุ่ง

EAI วิเคราะห์ทางเทคนิค
ด้วยสังคมข้อมูลเพื่อต่อความเร็วในการประมวลผลและความก้าวหน้าเทคโนโลยีสารสนเทศหลาย บริษัท เริ่มเห็นการแนะนำโปรแกรมใหม่และระบบในเวลาเดียวกันได้อย่างไรเพื่อให้มั่นใจว่าโปรแกรมเก่าและการลงทุนของ บริษัท ระบบไม่อาจทั้งหมดถูกยกเลิกหรือ แทนเพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายการดำเนินงานและมีประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรของ บริษัท หมายถึงสำคัญ แต่เป็นโปรแกรมเก่าและสถาปัตยกรรมระบบที่ใช้กับระบบใหม่และแตกต่างใหญ่มีเพื่อให้โปรแกรมเหล่านี้มักจะถูกรวมเข้ากับระบบใหม่ไม่ง่ายนี้เป็นเป้าหมายที่ความต้องการของโปรแกรมนี้รวมองค์กรภายใต้ต่างๆ เทคโนโลยีมีการวิเคราะห์และข้อเสนอแนะ

โดย... นางสาวพัชรียา โรจน์ทวีรุ่ง

เรียนรู้เรื่อง Inflation
หลายคนเมื่อได้ยินคำว่าเงินเฟ้อ อาจจะสงสัยว่าเงินเฟ้อคืออะไร แล้วเมื่อไรถึงจะเรียกว่าเกิดภาวะเงินเฟ้อ คำว่าภาวะเงินเฟ้อ หมายถึง ภาวะที่ราคาสินค้าและบริการโดยทั่วไปในระบบเศรษฐกิจสูงขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งก็จะมีผลทำให้ค่าของเงินที่เราถืออยู่ลดลง

โดย... นางสาวพัชรียา โรจน์ทวีรุ่ง

Global Slumpometer
มาตรฐานการวัดความถดถอยของเศรษฐกิจโลก (Global Slumpometer) เพราะว่าเรื่องเศรษฐกิจโลกถดถอย (Global Economics Recession) เป็นเรื่องยอดฮิต

โดย... นางสาวพัชรียา โรจน์ทวีรุ่ง