ข้อมูลองค์ความรู้โดย
นางสาวสุภาวดี เหมือนนาค
ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ

vector graphics

ประเภททางด้าน IT หลัก :   Graphics
ประเภททางด้าน IT ย่อย :   Vector
  ลงข้อมูลเมื่อ 15:05:54 16/07/2010
  Page View (19872) แบ่งปัน

vector graphics

vector graphics เป็นการสร้างภาพดิจิตอล ผ่านชุดของประโยคคำสั่ง ทางคณิตศาสตร์ที่วางเส้น และรูปร่างเป็นภาพ 2 มิติ หรือ 3 มิติ ในทางฟิสิกส์ vector เป็นการแสดงปริมาณ และทิศทางในเวลาเดียวกัน ใน vector graphics ไฟล์ที่เป็นผลลัพธ์จากงานศิลป์กราฟฟิก ที่สร้างขึ้นและบันทึกเป็นชุดลำดับ ของประโยคคำสั่ง vector ตัวอย่าง เช่น แทนที่การเก็บบิตในไฟล์ สำหรับแต่ละบิตของการเขียนเส้น ไฟล์ vector graphics อธิบายจุดที่ต่อเชื่อมกันผลที่ได้ประการหนึ่ง คือ เป็นไฟล์ขนาดเล็กมาก ในบางจุด ภาพ Vector ที่แปลงเป็นภาพ raster graphics ที่จับคู่โดยตรงระหว่างบิตกับพื้นที่ ภาพ raster สามารถแปลงเป็นไฟล์ ภาพ raster ก่อนที่จะแสดงออก ดังนั้น จึงสามารถแปลงระหว่างระบบ 

ไฟล์ raster บางครั้งเรียกว่าไฟล์ geometric ภาพจำนวนมากสร้างด้วยเครื่องมือเช่น Adobe Illustrator และ Corel Draw ในรูปแบบ vector ไฟล์ภาพ vector ง่ายในการปรับปรุงมากว่า ภาพ raster (ซึ่งบางครั้งสามารถแปลงกลับเป็นไฟล์ vector สำหรับการปรับปรุง)

ภาพเคลื่อนไหว สามารถสร้างด้วยไฟล์ vector ผลิตภัณฑ์ Shockwave Flash ให้สร้างภาพเคลื่อนไหว 2 มิติ และ 3 มิติ ที่ส่งไปยังผู้ขอ เป็นไฟล์ Vector และแสดงภาพ raster แบบ "on the fly" เมื่อส่งไปถึง

 

Raster Graphics

 
ภาพกราฟิกส์แบบราสเตอร์หรือที่รู้จักในอีกคำหนึ่งว่า Bipmapped Graphics สร้างขึ้นโดย การวางจุดสีลงไปบนภาพตรงๆ โดยแต่ละจุด ไม่มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์ใดใด ยกเว้นในเรื่องของลำดับเท่านั้น (เลยเรียกว่าบิตแมพ หรือแผนที่บิต) ภาพที่สร้างขึ้นมา โดยวิธีการแบบบิตแมพ จะมีรายละเอียดที่เปลี่ยนแปลง ขึ้นกับความสามารถของ Graphics Display หากมีการย่อหรือขยาย ซึ่งจะมีการเพิ่มหรือลดจำนวนจุด ก็จะทำให้คุณภาพของภาพนั้นสูญเสียไป ทั้งนี้เพราะจุดต่างๆ ที่ประกอบเป็นภาพ ไม่ได้มีส่วนรับรู้ถึงความหมายของภาพ ต่างจากภาพแบบเวกเตอร์ ที่องค์ประกอบคือ เส้นตรงและเส้นโค้ง มีความหมายเป็นล้อ หรือ ถังน้ำมัน ดังปรากฎในรูปภาพรถมอเตอร์ไซค์ ข้างบน ฟอร์แมทของภาพแบบบิตแมพได้แก่ PCX JPEG (.JPG) TIFF GIF Windows Bitmap (BMP)

ในระหว่างฟอร์แมทของภาพบิทแมพที่เอ่ยมานี้ Windows Bitmap (BMP) ดูเหมือนจะเป็นฟอร์แมท ที่เก็บภาพแบบตรงไปตรงมาที่สุด คือเก็บจุดสีลงไปตามขนาดของ Color Depth เช่นภาพแบบ True Color ขนาด 100x100 จุด ก็จะใช้เนื้อที่ประมาณ 24x100x100 บิต หรือ 300,000 ไบต์ สำหรับฟอร์แมทแบบอื่นๆ ก็จะมี ความแตกต่างกัน ในรายละเอียดเช่น TIFF เก็บภาพแบบแยกสีได้ (color separation) จึงเป็นที่นิยมใน วงการพิมพ์ และจะมีการบีบอัดข้อมูลให้เล็กลง (โดยไม่ได้ทำให้คุณภาพของภาพลดลงไป) ฟอร์แมทแบบ GIF ก็ใช้วิธีบีบอัดข้อมูลได้เหมือน TIFF แต่ ภาพแบบ GIF แสดงสีได้เพียง 256 สี เท่านั้น ซึ่งจะมีตารางสี ที่ดึงเอาเฉพาะ 256 สีออกมาจาก True Color RGB เท่านั้น (ตารางสีนี้เรียกว่า palette)

ภาพแบบบิตแมพที่ได้รับความนิยมมากที่สุดคือ JPEG เนื่องจากประสิทธิภาพ ในการบีบอัดข้อมูล เช่น ภาพแบบ BMP ที่มีขนาด 1 เมกกาไบต์ อาจมีขนาดเพียง 40 กิโลไบต์ ในฟอร์แมทของ JPEG วิธีการบีบอัดข้อมูลแบบ JPEG ไม่ได้ใช้ความสัมพันธ์ของเลขฐานสอง ที่เป็นบิตของข้อมูลมาบีบอัดข้อมูล ซึ่งเป็นวิธีการของ TIFF และ GIF แต่ อาศัยความสัมพันธ์เชิงกายภาพของสี (Physical Meaning) ในภาพโดยตรง ซึ่งเป็นวิธีการที่ฉลาดกว่า ซึ่งในภาพทั่วไป บางส่วนของภาพไม่จำเป็นต้องเก็บลงไปทั้งหมด แต่สามารถใช้ข้อมูลตัวแทนขนาดเล็กๆ ได้ ด้วยเหตุนี้การเก็บภาพแบบ JPEG จึงได้ภาพที่คุณภาพไม่คงเดิม อันเนื่องมาจากการบีบอัดข้อมูล

ที่มา : http://nanotech.sc.mahidol.ac.th/comlab/image/type.htmองค์ความรู้ที่มีผู้อ่านมากสุด
CIO กลยุทธ์ในการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
การจัดซื้อจัดจ้างระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ จำเป็นต้องใช้งบประมาณค่อนข้างสูง การตัดสินใจเลือกใช้เทคโนโลยีใหม่จึงเป็นความท้าทายของ CIO เพราะหากตัดสินใจผิดก็อาจส่งผลเสียในระยะยาวให้แก่องค์กร

โดย... นางสาวสุภาวดี เหมือนนาค

Business Intelligence มีประโยชน์ต่อธุรกิจอย่างไร
ในยุคปัจจุบันที่เทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และตลอดเวลา เช่นเดียวกัน ระบบธุรกิจก็มีการแข่งขันกันค่อนข้างรุนแรง และมากขึ้นด้วย จึงเป็นสิ่งที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้ เลยว่าการที่องค์กรจะอยู่รอดได้นั้นจะต้องมีการใช้ข้อมูลสารสนเทศที่ทันสมัยและทันท่วงที เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจอย่างรวดเร็วและสามารถนำไปวางแผน หรือ โต้ตอบปัญหา เชิงธุรกิจได้ทันต่อเหตุการณ์ ให้กับผู้บริหารระดับสูงขององค์กรการที่จะได้มาซึ่งข้อมูล สารสนเทศ

โดย... นางสาวสุภาวดี เหมือนนาค

การเขียนโปรแกรมภาษา C เบื้องต้น
การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ บางคนก็ว่ายาก บางคนก็ว่าเป็นเรื่องสนุก หลายคนบอกว่า ขอเป็นแค่ผู้ใช้สนุกที่สุด แต่จะมีซักกี่คนที่จะมีใจรักที่จะก้าวไปบนถนนแห่งการพัฒนาฝีมือและฝึกฝนการเขียนโปรแกรมด้วยตัวเอง เพื่อให้มีผู้ที่สนใจนำไปใช้งาน และเพิ่มประสิทธิ์ภาพในการทำงาน และ ความสะดวกสบายๆ ต่างๆมากขึ้น

โดย... นางสาวสุภาวดี เหมือนนาค

ดุลการค้า ดุลบริการ ดุลการชำระเงิน และความสัมพันธ์กับอัตราแลกเปลี่ยน
ดุลการชำระเงิน หรือภาษาอังกฤษเรียกว่า Balance of Payments คือ บัญชีที่จัดทำขึ้นเพื่อดูการไหลเข้าและออกของเงินตราต่างประเทศ จากการทำธุรกรรมทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ

โดย... นางสาวสุภาวดี เหมือนนาค

โปรแกรม Knowledge Management
ระบบที่ช่วยในการบริหารองค์ความรู้ขององค์กร โดยไม่ต้องกังวลกับปัญหาพนักงานที่มีความรู้ ความสามารถไม่อยู่ในบริษัท หรือลาออก ทุกปัญหา หรือทุกความรู้ สามารถเก็บลงในระบบนี้ได้ทั้งหมด

โดย... นางสาวสุภาวดี เหมือนนาค

อดทน...ภูมิคุ้มกันเบื้องต้น
ความอดทนเป็นสิ่งสำคัญในการทำงาน

โดย... นางสาวสุภาวดี เหมือนนาค

ยานโทรหุ่นยนต์ใต้น้ำ - Underwater Tele-Robotic Vehicle (UTRV)
ยานใต้น้ำ หรือ Underwater Vehicles (UVs) โดยเท็จจริงแล้วนั้น ได้ถือกำเนิดขึ้นมาประมาณ ต้นยุคปี ค.ศ.1950 และได้รับการพัฒนาสืบทอดตลอดมา ตราบจนกระทั่งปัจจุบัน ความจำเป็นหรือประโยชน์ที่ได้รับจากการประยุกต์ใช้ยานใต้น้ำนั้น เริ่มต้นจากการที่มนุษย์เราต้องเผชิญกับอัตราเสี่ยงอันเนื่องมาจากการดำน้ำลงไปปฏิบัติภารกิจต่างๆ ใต้ท้องทะเล

โดย... นางสาวสุภาวดี เหมือนนาค

ลึกแต่ไม่ลับกับ Pixel Fonts
กราฟฟิคดีไซเนอร์หลายๆคนอาจจะเคยพบปัญหา เวลาใช้ฟอนท์ขนาดเล็กมากๆตอนพิมพ์ออกมาแล้งพบว่า ฟอนท์ช่างอ่านยากซะเหลือเกิน แม้ว่าคุณ จะกำหนดค่า Character ของอักษรให้เป็นแบบ anti-aliasing ก็แล้ว ตีลังกากดก็แล้ว ก็ยังไม่ชัดซะที วิธีแก้ที่ดีที่สุด คือ หันไปใช้ Pixel ฟอนท์ครับ เนื่องจากมันจะมีขอบของอักษรที่ตัดกันชัดเจนและสุดคม แต่การใช้ Pixel Fonts นั้นมีข้อคิดอะไรอีกมากมายทีเดียวให้คุณได้เรียนรู้ก่อนที่จะใช้มัน จะมีอะไรมั่งนั้นตาม

โดย... นางสาวสุภาวดี เหมือนนาค

Firefox add-on สวมรอยผู้ใช้ Facebook
รายงานข่าวล่าสุด โปรแกรมเสริมการทำงาน (aad-on) ที่แจกฟรีสำหรับ Firefox ตัวหนึ่งชื่อว่า Firesheep สามารถเข้าถึงโซเชียลเน็ตเวิร์ก และเว็บไซต์ต่างๆ ของผู้ใช้คนอื่นๆ ได้อย่างง่ายดาย โดยไม่ต้องขโมยรายละเอียด (username และ password) ที่ใช้ในการล็อกอินแต่อย่างใด โปรแกรมเสริมดังกล่าวทำให้ผู้ใช้ทั่วไปก็สามารถทำตัวเป็นแฮคเกอร์ได้ เหยื่อทีมีความเสี่ยงมากที่สุดได้แก่ผู้ใช้เน็ตสาธารณะที่ไม่มีการป้องกันดีพอ

โดย... นางสาวสุภาวดี เหมือนนาค

4 จี ของอังกฤษ
ออฟคอม หรือ กสทช. แห่งสหราชอาณาจักรได้ประกาศจะเสนอให้คำปรึกษาแนะนำการประมูลคลื่นความถี่ 4 จี สำหรับเครือข่ายไร้สายสำหรับยุคหน้า

โดย... นางสาวสุภาวดี เหมือนนาค