ข้อมูลองค์ความรู้โดย
Web Master (IT)
ตำแหน่ง อาจารย์

ขั้นตอนในการจัดทำเว็บไซต์

ประเภททางด้าน IT หลัก :   Networking & Infrastructure
ประเภททางด้าน IT ย่อย :   Wireless
  ลงข้อมูลเมื่อ 14:56:09 14/07/2010
  Page View (2374) แบ่งปัน

ศึกษาและวิเคราะห์ (Study & Analize)

เริ่มต้นการกระบวนการศึกษาหาข้อมูล (Learning) เกี่ยวกับบริษัท สินค้าหรือบริการที่จะจัดทำเว็บไซต์, กำหนดวัตถุประสงค์ (Website Objective) ของการจัดทำให้ชัดเจนว่าต้องการ จัดทำเพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่สินค้าหรือบริการออกไปยังกลุ่มเป้าหมาย (Web Publication) หรือเน้นในด้านการให้บริการภายในเว็บไซต์ (Web Services) หรือส่ง เสริมภาพลักษณ์ขององค์กรนั้น ๆ (Web Corporate or Web Presentation) วัตถุประสงค์จะเป็นส่วนช่วยในการกำหนดโครงสร้างของการจัดทำ, การเลือกใช้เทคโนโลยี หรือการออก แบบที่เกี่ยวข้อง, กำหนดกลุ่มเป้าหมายของเว็บไซต์ ว่าเป็นตลาดในประเทศหรือตลาดทั่วโลก, ความพร้อมของบุคคลากร ที่จะมาดูแลเว็บไซต์ และที่สำคัญคือ เนื้อหาและข้อมูลที่จะ ลงในเว็บไซต์ เหล่านี้เป็นต้น

วางแผนงาน (Planning)

วางแผนการจัดทำเว็บไซต์ คือ การกำหนดโครงสร้างของเว็บไซต์ (Site Map & Contents) เทคนิคที่ใช้ เช่น HTML, Dynamic HTML, Database Programming, Flash Presentation etc. กำหนดรายละเอียดในแต่ละส่วนงาน เช่น งานออกแบบ, งานโปรแกรม, งานประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ เป็นต้น กำหนดช่วงเวลาทำงาน (Time Frame) และการติดตามและวัดผลของ เว็บไซต์นั้น ๆ การวางแผน การจัดทำที่ดีจะส่งผลให้เว็บไซต์นั้นแล้วเสร็จตามกำหนด และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ รวมถึงใช้จ่ายงบประมาณได้อย่าง มีประสิทธิภาพ

ออกแบบ (Design)

เริ่มต้นจากการทำแบบร่าง (Demo Design) หน้าตาของเว็บไซต์ การจัดวางเมนูและตำแหน่ง (Menu & Navigator) โดยฝ่ายสร้างสรรค์ ถ้าหากเว็บไซต์มีโปรแกรมในส่วนอื่นด้วย ก็จะต้อง ทำการ Demo Design ในส่วนระบบโปรแกรมการใช้งานอย่างคร่าว ๆ เพื่อให้ลูกค้าได้รับ ทราบโครงสร้างและองค์ประกอบทุกส่วนของเว็บไซต์ เมื่อลูกค้าตกลงในโครงสร้างทั้งหมดแล้ว จึงคัดเลือกข้อมูลรูปภาพ, ข้อความและ องค์ประกอบอื่น ๆ ทั้งหมดที่จะนำเสนอในเว็บไซต์

จัดทำ (Production)

ในขั้นตอนการจัดทำนี้ ฝ่ายพัฒนาจะเริ่มนำแบบ และโครงสร้างของเว็บไซต์ทั้งหมดมาจัดสร้างเว็บไซต์จริง (Web Building) โดยเลือก ใช้เทคโนโลยีตามที่วางแผนไว้ และดำเนินงาน ไปตามกำหนดการต่าง ๆ โดยจะต้องมีการทดสอบทุกส่วนในแต่ละขั้นตอน เพื่อให้มี ความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของกลุ่มเป้าหมาย (all of environment) และทำการส่งให้ลูกค้า ตรวจแก้ไขเป็นขั้นตอนสุดท้าย

ติดตั้งและตรวจสอบ (Setup)

หลังจากผ่านขั้นตอนการตรวจสอบสมบูรณ์แล้ว ฝ่ายเทคนิคก็จะทำการติดตั้งเว็บไซต์ใน Server ของโดเมนเนมนั้น ๆ และจะทำการ ทดสอบออนไลน์อีกครั้งในทุกระบบ, การ browse, loading, program access etc. ทดสอบระบบรับ-ส่งอีเมลล์ เป็นต้น แล้วจึงเริ่ม เปิดใช้งานเว็บไซต์

ติดตามผล (Tracking & Analysis)

เมื่อเว็บไซต์เปิดใช้งานแล้ว เรามีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทำการแนะนำ และ ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ของเราให้กลุ่มเป้า หมายได้รู้จัก ซึ่งถือเป็นอีกขั้นตอนหนึ่งที่มีความสำคัญมาก และอาศัยวิธีการที่หลากหลายออกไป ตามแต่กลุ่มเป้าหมายของเว็บไซต์ นั้น ๆ เช่น Register Thai Web Directory, Submit to Major Search Engine, Introduction Mailing List, Banner Link Exchange และอื่น ๆ

จัดการดูแลและปรับปรุง (Maintenance & Management)

เว็บไซต์ทุกเว็บไซต์จะต้องมีการติดตามผลของเว็บไซต์นั้น ๆ โดยการติดตามจากโปรแกรม สถิติต่าง ๆ Statistic Tracking Program ซึ่งจะทำให้เราทราบถึงจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ ในแต่ละวันหรือช่วงเวลา, การเข้ามาของผู้เยี่ยมชมผ่านจากช่องทางใด, เว็บไซต์อะไร และมา จากที่ใด เหล่านี้เป็นต้น เพื่อนำมาเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์ เพื่อหาแนวทางในการ ปรับปรุงเว็บไซต์ในอันดับต่อ ๆ ไป เราควรดูแลเว็บไซต์อย่างสม่ำเสมอ โดยการเปลี่ยนแปลงและ update ข้อมูลของ เว็บไซต์อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายเกิดการ ติดตามในการเข้าเยี่ยมชม เว็บไซต์อย่างต่อเนื่อง

ที่มา : http://www.hostisc.com/eng/f_web/web_prepare.phpองค์ความรู้ที่มีผู้อ่านมากสุด
รายละเอียดของระบบ e-Purchasing Online ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
รายละเอียดของระบบ e-Purchasing Online ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

โดย... Web Master (IT)

เรียนรู้เรื่อง เมนบอร์ด (Mainboard, mother board)
แผงวงจรหลัก เป็นหัวใจสำคัญที่สุดที่อยู่ภายในเครื่อง เมื่อเปิดฝาเครื่องออกมาจะเป็นแผงวงจรขนาดใหญ่วางนอนอยู่ นั่นคือส่วนที่เรียกว่า "เมนบอร์ด"

โดย... Web Master (IT)

AutoCAD คืออะไร
AutoCAD (Computer Aided Drefting/Dedign, CAD) เป็นซอฟต์แวร์ช่วยออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์ ที่สามารถรองรับการทำงานทั้งใน 2 มิติ และ 3 มิติ

โดย... Web Master (IT)

ทำความรู้จักกับ IIG (International Internet Gateway ) & NIX(National Internet Exchange )
การใช้งานอินเตอร์เน็ตของเราทุกคน จำเป็นต้องผ่านระบบการให้ บริการของ IIG และ NIX เพราะว่า เป็นเหมือนเส้นทางหลักของศูนย์กลางโครงข่าย ของประเทศไทย ทั้งภายในและ ภายนอกประเทศ ที่จากเดิมเราจะทราบกันอยู่แล้วว่า บริการทั้งสองประเภทนี้จะมีผู้ให้บริการ แบบผูกขาดอยู่เพียงรายเดียวเท่านั้น คือ การสื่อสารแห่งประเทศไทย เพียงเท่านั้น แต่ ณ ปัจจุบันนี้ได้มีหน่วยงานที่เข้ามา กำกับดูแลในเรื่องของโทรคมนาคมของเมืองไทยอย่างเป็น รูปธรรมมากยิ่งขึ้น จึงก่อให้เกิดการแข่งขันอย่างเสรี และปัจจุบัน ทาง กทช. ผู้เป็นหน่วยงานหลัก ของ การกำกับดูแลได้เปิดอนุญาตให้กลุ่มบริษัทเอกชนทั่วไป สามารถขอรับใบอนุญาต การให้ บริการทั้งสองประเภทได้ เพื่อให้เกิดการแข่งขันกันอย่างเป็นธรรม และก่อให้ เกิดประโยชน์สูงสุด แก่ผู้บริโภคกันเลยละครับ

โดย... Web Master (IT)

ความรู้เรื่อง...การ์ดจอ
การ์ดจอ (Video Card) การ์ดแสดงผล หรือ กราฟฟิกการ์ด (Graphic card) เป็น แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ที่ทำหน้าที่ในการนำข้อมูลที่ได้จากการประมวลผลของซีพียูมาแสดงบนจอภาพ ทำให้ผู้ใช้ สามารถควบคุมการทำงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจอภาพจะเป็นส่วนที่รับข้อมูลจากการ์ดแสดงผลอีกทีหนึ่ง การ์ดกราฟฟิกทีได้รับความนิยมและใช้กันแพร่หลายในอยู่ปัจจุบัน เป็นการ์ดกราฟฟิกที่มี GPU เป็นตัวประมวลผล

โดย... Web Master (IT)

Windows XP Service Pack 3 Overview
ภาพรวม Windows XP Service Pack 3 จะประกอบด้วย security updates hotfix และ patch ต่างๆ ที่ไมโครซอฟท์ปล่อยหลังออก SP2 เป็นต้นมาไม่มีการเปลี่ยนแปลงในเชิงฟังก์ชั่นและการทำงานที่สำคัญ แต่จะอัพเดตองค์ประกอบต่างๆ อย่าง Microsoft Management Console (MMC) 3.0 และ Microsoft Core XML Services 6.0 (MSXML6) เป็นเวอร์ชั่นปัจจุบัน สิ่งที่น่าสนใจประการหนึ่งคือ ไมโครซอฟท์ไม่ได้รวมเอา Windows Internet Explorer 7 เข้ามาไว้ใน SP3 แต่จะใส่มาเฉพาะส่วนที่เป็นอัพเดตและ fix เท่านั้น คล้ายกับว่าไมโครซอฟท์ตั้งใจจะไม่บีบให้ลูกค้าต้องเปลี่ยนจาก IE6 มาใช้ IE7 ใครที่ต้องการอยู่กับ IE6 (ด้วยเหตุผลใดก็ตาม) ก็จะยังสามารถใช้ IE6 ได้ สำหรับใครที่เปลี่ยนไปเป็น IE7 แล้วจะมีอัพเดตมาให้เช่นเดียวกัน

โดย... Web Master (IT)

การประยุกต์ใช้ DATA WAREHOUSEING
มีการประมาณการณ์เอาไว้ว่า ถ้าไม่มีการนำเอาระบบ Data Warehouse มาประยุกต์ใช้ในองค์กร จะมีคน เพียง 10 เปอร์เซ็นต์เท่านั้นที่จะสามารถใช้งานระบบสารสนเทศได้ตามความต้องการ และนั่นก็คือจำนวนคนที่มีระดับความรู้ ทาง IT เพียงพอที่จะสร้าง Query ขึ้นด้วยตนเองเพื่อสนองความต้องการด้านข้อมูลของตน นอกจากนั้นแล้ว ระบบ EIS (Executive Information System) และ DSS (Decision Support System) ก็มักจะทำงานได้ไม่ตรงกับที่ต้องการ เพราะข้อมูล ดิบจากฐานข้อมูลประจำวันนั้น เข้าถึงยาก หรือไม่ก็ทำความเข้าใจได้ไม่ง่ายนัก ยิ่งไปกว่านั้น การอนุญาตให้ผู้ใช้ระดับสูง สามารถเข้าถึงและค้นหาฐานข้อมูลได้โดยตรงอาจจะส่งผลต่อประสิทธิภาพของงานข้อมูล รวมไปถึงความเป็นระเบียบ (Data Integrity) ของฐานข้อมูลด้วย

โดย... Web Master (IT)

นวัตกรรมรถบรรทุกขนาดใหญ่ B-double รถกึ่งพ่วงบรรทุกแบบพิเศษ
ในยุคที่ประสิทธิภาพและต้นทุนการขนส่งเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องพัฒนาร่วมกันอย่างเร่งด่วน โดยเฉพาะเมื่อต้นทุนหลักของการขนส่งคือน้ำมันเชื้อเพลิงมีสัดส่วนสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ก๊าซธรรมชาติและไบโอดีเซลกลายเป็นประเด็นสำคัญที่ผู้ประกอบการขนส่งต้องศึกษาและพัฒนากองรถมาทดลองและใช้กันแน่นอน การพัฒนารถไฟและการขนส่งทางลำน้ำให้สามารถขนส่งสินค้าในเส้นทางหลักได้มากขึ้น มีบริการที่แน่นอนและสามารถเชื่อมต่อกับการขนส่งด้วยรถบรรทุกได้สะดวกรวดเร็ว เป็นเรื่องที่ทุกฝ่ายปรารถนา เพราะคาดหมายว่าจะทำให้การขนส่งได้ประสิทธิภาพที่ดีกว่าด้วยต้นทุนที่ต่ำกว่าการขนส่งด้วยรถบรรทุก ประเด็นเรื่องการขนส่งในปริมาณมากๆ ต่อเที่ยว มักจะยกประเด็นในเรื่องการประหยัดพลังงาน การลดปริมาณมลพิษจากน้ำมัน และการประหยัดค่าจ้างแรงงานของพนักงานขับรถ โดยทั้งหมดคิดหารเฉลี่ยจากจำนวนหน่วยสินค้าและระยะทางขนส่งต่อเที่ยวนั้นๆ หลายครั้งที่รถบรรทุกถูกวางตำแหน่งให้ทำหน้าที่ขนส่งและกระจายสินค้าในระยะทางรัศมีสั้นๆ รอบๆ สถานีหรือต้นทางปลายทางที่เป็น hub

โดย... Web Master (IT)

การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ (Object Oriented Programming: OOP)
ในปัจจุบันภาษาในการเขียนโปรแกรมเพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศที่ใช้ในองค์กรธุรกิจ มีมากมายหลายภาษาให้เลือก การเรียนรู้ภาษาเขียนโปรแกรมหรือการมีความรู้ในหลาย ๆ ภาษาถือเป็นสิ่งที่ดี แต่ไม่ได้หมายความว่าเราจำเป็นต้องเขียนโปรแกรมให้ได้ทุก ๆ ภาษา แต่สามารถเลือกบางภาษาที่เรามีความถนัดหรือเลือกที่จะเริ่มต้นกับภาษาใด ภาษาหนึ่งได้ ซึ่งการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุถือได้ว่าได้รับความนิยมในปัจจุบันรวมถึงแนวโน้มในอนาคต ซึ่ง Java ก็เป็นหนึ่งในการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ ที่มีพื้นฐานมาจากภาษา C และคิดว่าน่าจะเป็นอีกภาษาหนึ่งที่น่าศึกษาและน่าเรียนรู้ เพราะเทคโนโลยีของ Java ถือว่ากำลังร้อนแรงในแวดวงของ Software

โดย... Web Master (IT)

เรียนรู้เรื่อง CPU
CPU (Central Processing Unit) หรือ โปรเซสเซอร์ (Processor) คือ ส่วนหนึ่งของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีหน้าที่ควบคุมกา รทำงานของส่วนอื่นๆ โดยทั่วไปแล้ว ซีพียูจะประกอบไปด้วย หน่วยควบคุม (Control Unit), หน่วยประมวลผลคณิตศาสตร์และตรรกศาสตร์ (Arithmetic and Logic Unit; ALU) และหน่วยความจำ ได้แก่ รีจีสเตอร์ (Register), แคช (Cache), แรม (RAM) และรอม (ROM)

โดย... Web Master (IT)