ข้อมูลองค์ความรู้โดย
ศิริวรรณ ติรเลิศ
ตำแหน่ง Executive Director

Perpetual Inventory Method vs. Periodic Inventory Method

ประเภทอุตสาหกรรม :   อิเล็กโทรนิคส์, เหล็ก, สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม, โรงแรมและรีสอร์ท, ไม้และเฟอร์นิเจอร์, ไฟฟ้า, พลาสติก, พลังงาน, ผลิตอาหาร, ชิ้นส่วนยานยนต์, จิวเวอรี่และเครื่องประดับ, เครื่องหนัง, เครื่องจักรกล, ค้าปลีก / ค้าส่ง

ประเภททางด้าน IT หลัก :   Enterprise Back Office
ประเภททางด้าน IT ย่อย :   ERP
  ลงข้อมูลเมื่อ 17:02:44 11/07/2010
  Page View (3298) แบ่งปัน

 

Perpetual vs. Periodic Inventory System Journal Entries

A. The Sale and Purchase of Products

 

Perpetual inventory systems show all changes in inventory in the "Inventory" account. Purchase accounts are not used in a perpetual inventory system.

 

 

Periodic inventory systems keep the inventory balance at the same value that it was at the beginning of the year. At year end, the inventory balance is adjusted to a physical count. To account for inventory purchases in a periodic inventory system, an account called "Purchases" is used rather than debiting "Inventory".

 

  Example: (Unit cost is held constant to avoid the necessity of a using
        a cost flow assumption)

          Beginning inventory   100 units @ $6 = $ 600
          Purchases           900 units @ $6 = $5,400
          Sales               600 units @ $12 = $7,200
          Ending inventory      400 units @ $6 = $2,400


     Perpetual Inventory System    |  Periodic Inventory System
   ----------------------------------------------------------------------
   1. Beginning inventory 100 units at $600
   ----------------------------------------------------------------------
     Inventory account shows     | Inventory account shows
     $600 in inventory.       | $600 in inventory.
   ----------------------------------------------------------------------
   2. Purchase of 900 units at $6 per unit
   ----------------------------------------------------------------------
     Inventory      5,400   | Purchases      5,400
       Acc. Payable      5,400|   Acc. Payable      5,400
   ----------------------------------------------------------------------
   3. Sale of 600 units at a selling price of $12 per unit
   ----------------------------------------------------------------------
     Acc. Receivable   7,200   | Acc. Receivable   7,200
       Sales          7,200|   Sales         7,200
                     |
     Cost of Goods Sold  3,600   | No entry
       Inventory        3,600|
   ----------------------------------------------------------------------
   4. End-of-period entry for inventory adjustment
   ----------------------------------------------------------------------
     No entry needed.        | Inventory      1,800
     The ending balance of inventory |  Cost of Goods Sold 3,600
     shows $2,400.          |  Purchases        5,400
   ----------------------------------------------------------------------
   Note: The periodic inventory adjustment in transaction 4 adjusts
      inventory to the physical count, closes out any purchase accounts,
      and runs any difference through cost of goods sold.

B. Cost of Goods Sold in a Periodic Inventory System

 

Perpetual inventory systems record cost of goods sold and keep inventory at its current balance throughout the year. Therefore, there is no need to do a year-end inventory adjustment unless the perpetual records disagree with the inventory count. In addition, a separate cost of goods sold calculation is unnecessary since cost of goods sold is recorded whenever inventory is sold.

 

 

The inventory account in a periodic inventory system keeps its beginning balance until the end of period adjustment to the physical inventory count. Therefore, a separate cost of goods sold calculation is necessary. The following calculation shows the calculation for the preceding example.

 

          Beginning Inventory         600
          Net Purchases            5,400
                           -------
          Goods Available for Sale      6,000
          Ending Inventory           2,400
                           -------
          Cost of Goods Sold         3,600
                           =======

C. Purchase Returns and Allowances and Purchase Discounts

 

"Purchases" has a normal debit balance since it replaces the debit to "Inventory". It has two contra accounts known as "Purchase Discounts" (Purch. Disc.) and "Purchase Returns and Allowances" (Purch. R&A) that reduce it to determine "Net Purchases". The balance of these two contra accounts is a credit because "Purchases" is a debit. Remember that contra accounts always have a normal balance that is opposite to what they are contra to. Purchase-type accounts are temporary accounts (i.e., they are closed at year end) and only appear in a periodic inventory system. They simply serve to replace the corresponding inventory portion of an entry that exists in a perpetual inventory system. The following entries illustrate purchase returns and discounts in perpetual and periodic inventory systems:

 

      Perpetual Inventory System  |  Periodic Inventory System
   -----------------------------------------------------------------------
   1. Ace Company returned $600 of damaged merchandise and received a
     price reduction allowance of $100 on the portion of the merchandise
     they retained.
   -----------------------------------------------------------------------
     Acc. Payable   700     |  Acc. Payable   700
       Inventory     700   |   Purch. R&A      700
   -----------------------------------------------------------------------
   2. In a previous transaction, Ace purchased merchandise on account at
     a cost of $1,000. The credit terms were 2/10, n/30. Ace paid for
     the merchandise within the discount period.
   -----------------------------------------------------------------------
     Acc. Payable  1,000     |  Acc. Payable  1,000
       Inventory       20  |    Purch. Disc.     20
       Cash         980  |    Cash         980
   -----------------------------------------------------------------------

D. Sales Returns and Allowances and Sales Discounts

 

Sales has two contra accounts known as "Sales Discounts" (Sales Disc.) and "Sales Returns and Allowances" (Sales R&A) that reduce it. The normal balance for these two contra accounts is a debit. Sales and its contra accounts may appear with either a perpetual or periodic inventory system. The following entries illustrate the accounts in perpetual and periodic inventory systems. The entries assume the gross method.

 

      Perpetual Inventory System  |  Periodic Inventory System
   -----------------------------------------------------------------------
   1. Sam Company received $600 of damaged merchandise from their customer
     Ace. They also gave Ace a $100 allowance for some of the damaged
     merchandise that Ace retained. The original cost of the merchandise
     returned to Sam was $400.
   -----------------------------------------------------------------------
     Sales R&A       700   |  Sales R&A      700
       Acc. Receivable     700 |    Acc. Receivable    700
                     |
     Inventory       400   |  No entry
       Cost of Goods Sold   400 |
   -----------------------------------------------------------------------
   2. Sam received a customer payment for a prior sale on account of $1,000
     subject to credit terms of 2/10, n/30. The customer made payment
     within the discount period.
   -----------------------------------------------------------------------
     Cash         980   |  Cash        980
     Sales Disc.      20   |  Sales Disc.     20
       Acc. Receivable    1,000|    Acc. Receivable   1,000
   -----------------------------------------------------------------------

 

Sales on the income statement should be shown net of its contra accounts. For example, if a company has $980,000 in sales, $3,400 in sales returns and allowances, and $2,200 in sales discounts; net sales would be $974,400.

 

 

 

 

 

 

ที่มา http://www.jsu.edu/ccba/องค์ความรู้ที่มีผู้อ่านมากสุด
บริหารงานองค์กรอย่างมืออาชีพด้วยระบบซอฟท์แวร์ ERP
ERP คืออะไร และทำไมจึงมีความจำเป็นและสำคัญสำหรับองค์กรที่จะต้องมีการใช้ระบบ ERP

โดย... ศิริวรรณ ติรเลิศ

ขั้นตอน 8 ขั้นสำหรับการเริ่มต้นทำธุรกิจที่บ้าน
ต่อ ไปนี้ คือ ขั้นตอน 8 ขั้นที่ได้รับการพิสูจน์รับรองแล้วว่าจะเป็นประโยชน์มากสำหรับการเริ่มต้นทำ ธุรกิจของคุณและดำเนินธุรกิจจนถึงบรรลุความสำเร็จ

โดย... ศิริวรรณ ติรเลิศ

เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับความปลอดภัยของ MySQL Server
ข้อควรรู้เกี่ยวกับการตั้งค่าการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลสำหรับ ผู้ที่ใช้งาน MySQL Server

โดย... ศิริวรรณ ติรเลิศ

ขนาดขององค์กรกับการเลือกใช้ ERP
4+1 Basic Cost Factors for ERP Implementation 1. Hardware & Infrastructure 2. Software 3. Implementation 4. Customization 5. Maintenance

โดย... ศิริวรรณ ติรเลิศ

เมื่อไฟร์วอลล์ไม่ใช่คำตอบสุดท้ายของ security
จุดประสงค์ของบทความนี้คือ ต้องการให้ผู้ดูแลระบบในองค์กรได้ตระหนักว่าไฟร์วอลล์ไม่ใช่ทางเลือกสำเร็จรูปของ computer network security เสมอไป และต้องการกระตุ้นให้ผู้ดูแลระบบได้นำวิธีการป้องกันอื่นๆ มาประยุกต์ใช้ในองค์กรของตนต่อไป

โดย... ศิริวรรณ ติรเลิศ

การรักษาลูกค้าอย่างเดียวไม่เพียงพอ
การที่ลูกค้าจากเราไปยังมีปัญหาน้อยกว่า การที่ลูกค้าเปลี่ยนพฤติกรรมไปซื้อสินค้าของคู่แข่ง วิธีการใหม่ในการทำความเข้าใจลูกค้าและศึกษาถึงพฤติกรรมของลูกค้าแบบใหม่นี้ จะสามารถทำให้เราเข้าใจถึงพลังของอำนาจในการทำให้ลูกค้ามีความจงรักภักดีกับ ตราสินค้าเราได้

โดย... ศิริวรรณ ติรเลิศ

10 วิธีกู้วิกฤตธุรกิจ
Focus ทำเฉพาะสิ่งที่บริษัททำได้ดีที่สุด การทำธุรกิจหลายประเภทที่ไม่เอื้อประโยชน์ต่อกัน ก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายที่สูง ในสภาวะปัจจุบันหลายธุรกิจมียอดขายลดลง กำไรน้อยหรือขาดทุนอยู่ นักธุรกิจจึงจำเป็นต้องลดขนาดของธุรกิจและเลือกทำเฉพาะธุรกิจที่บริษัททำได้ ดีที่สุด โดยพิจารณาถึงความถนัดความสามารถในการแข่งขัน และแนวโน้มของธุรกิจในอนาคตเป็นหลัก

โดย... ศิริวรรณ ติรเลิศ

"อย่าแค่สร้างสิ่งล่อใจ...สร้างแบรนด์...ธรรมชาติของ สินค้าหรือบริการที่ลูกค้าต้องการต่างหากน่าใส่ใจกั
หลัง จากที่ลูกค้ารู้จักธุรกิจเราแล้ว ก็จะนำไปสู่การซื้อสินค้า การซื้อสินค้าจากสินค้าที่ยังไม่รู้จักดี ก็ย่อมต้องมีความเสี่ยงเป็นธรรมดา แต่บางทีความรู้สึกของผู้ซื้อก็ยังมีเวลาให้พิสูจน์ตัวเอง ในบางกรณี เช่น ร้านอาหารใหม่ความเสี่ยงจะต่ำ เพราะคนขายของใหม่ขึ้นอยู่กับเวลาในการลงทุน กำลังและเงิน และผู้ซื้อยังไม่รู้สึกตำหนิสูงเพราะยังใหม่อยู่ เหตุนี้แผนการตลาดจะต้องปรับให้เหมาะสมกับอัตราการรับรู้อัตราเสี่ยง จึงต้องสร้างสิ่งล่อใจมีดังนี้ เพื่อลดความเสี่ยง เช่น ที่ถือว่าเป็นยอดฮิตจากการสำรวจมาแล้ว แต่ก็ไม่แค่เท่านี้ สิ่งเด็ดดีเพิ่มเติมอยู่ท้ายบทความนี้แน่นอน

โดย... ศิริวรรณ ติรเลิศ

ข้อมูลไม่ถูกต้อง ผลต่อการวางแผนสต๊อก
Inventory Management - Best Practices หัวใจธุรกิจ ชี้วัดกำไร ขาดทุน

โดย... ศิริวรรณ ติรเลิศ

วิธีการรักษาลูกค้าปัจจุบันให้อยู่กับเราตลอดไป
ธุรกิจทุกวันนี้กว่าจะ เติบโตมาได้ก็ทำเอาผู้บริหารเหงื่อตกกันไปตามกัน เรามารู้จักวิธีการรักษาลูกค้าให้อยู่กับเรา หลักการที่ทุกบริษัทพยายามทำกันคือ ขยายตลาดหาลูกค้าใหม่ให้ได้จำนวนมาก ๆ โดยไม่ได้คำนึงถึงวิธีการรักษาลูกค้าที่เราหามาได้แทบตายให้อยู่กับเรานาน ๆ วันนี้จึงมีเรื่องมาเล่าบอกกันถึงวิธีการที่จะรักษาให้คงอยู่กับเรานาน ๆ ค่ะ

โดย... ศิริวรรณ ติรเลิศ