ข้อมูลองค์ความรู้โดย
Web Master (IT)
ตำแหน่ง อาจารย์

Data warehouses กับการจัดการธุรกิจปัจจุบัน

ประเภททางด้าน IT หลัก :   Data Management & Analysis
ประเภททางด้าน IT ย่อย :   Data Warehouse
  ลงข้อมูลเมื่อ 16:01:55 08/07/2010
  Page View (1521) แบ่งปัน

คลังข้อมูล (Data Warehouses)

                Data Warehouses  หมายถึง  หลักการหรือวิธีการรวบรวมระบบสารสนเทศเพื่อการประมวลผลรายการข้อมูลที่เกิดขึ้นในแต่ละสายงาน  มารวมเป็นหน่วยเดียวกันให้เป็น  ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ขององค์กรหรือหน่วยงานหนึ่งๆ ซึ่งเก็บรวบรวมข้อมูลจากฐานข้อมูลระบบงานประจำวัน  หรือเรียกอีกอย่างว่า  ฐานข้อมูลปฏิบัติการและฐานข้อมูลอื่นภายนอกองค์กร เป็นส่วนที่ผลิตข้อมูลจาก OLTP  (Online Transaction Processing)  โดยข้อมูลในคลังข้อมูลจะถูกนำมาใช้เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจบริหารงานของผู้บริหาร  โดยเฉพาะการเป็นข้อมูลพื้นฐานให้กับระบบงานเพื่อการบริหารงานอื่น  เช่น  ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ  และระบบจัดการลูกค้า  เป็นต้น  

                คลังข้อมูล  ยังมีนิยามรวมไปถึงการเข้าถึงข้อมูลในแหล่งข้อมูลหลายๆ แหล่งเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่ต้องการ  เพื่อประกอบการตัดสินใจ แต่อย่างไรก็ตามเป้าหมายสูงสุดของการสร้างคลังข้อมูล  ก็เพื่อรวบรวมข้อมูลทั้งหมดขององค์กรเข้าไว้ด้วยกันให้เป็นหนึ่งเดียว   เพื่อให้ผู้ใช้สามารถสืบค้นและดึงข้อมูลมาใช้สร้างรายงานและวิเคราะห์ข้อมูลๆ ได้อย่างง่ายดาย  แต่คลังข้อมูล  ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์  หรือระบบสำเร็จรูป  แต่คลังข้อมูลเป็นหลักการ  วิธีการ  และแนวทางการแก้ปัญหา  ทั้งนี้  ลักษณะงานขององค์กรแต่ละประเภทจะแตกต่างกัน  จึงเป็นการยากที่จะหาระบบหรือ  Software  ที่สามารถเข้ากับองค์กรทั้งหลายได้  ดังนั้น  การพัฒนาคลังข้อมูล  ต้องการความรู้ที่ชัดเจน  เกี่ยวกับกิจกรรมของธุรกิจองค์กร เพื่อสามารถเข้าใจภาพรวมขององค์กรได้อย่างชัดเจน และเอื้ออำนวยต่อการสร้างผลลัพธ์ที่มีประโยชน์ต่อการตัดสินใจในอนาคตได้  ดังนั้น คลังข้อมูลจึงเป็นสภาพแวดล้อมของระบบสนับสนุนการตัดสินใจได้เป็นอย่างดี  ในการจัดเก็บข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่แตกต่างกันแล้วนำเข้าสู่กระบวนการการจัดการข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลของระบบสนับสนุนการตัดสินใจ  ซึ่งหลักการวิเคราะห์ข้อมูลอาจใช้ OLAP หรือ Data Mining ก็ได้    คำจำกัดความของ  คลังข้อมูล  ของบิลล์  อินมอน  บิดาแห่งคลังข้อมูล  หมายถึง  แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการตัดสินใจของผู้บริหาร  โดยข้อมูลมีการเก็บในลักษณะที่รวบรวม  (Integrated)  ถูกจัดเก็บไว้เป็นเรื่องๆ (Subject -Oriented)  แปรผันตามมิติเวลา (Time Variant)  และข้อมูลเหล่านี้ไม่มีการเปลี่ยนแปลง (Nonvolatile)

 

คุณลักษณะของคลังข้อมูล 

                1.  Subject –Oriented  หรือ การแบ่งโครงสร้างตามเนื้อหา

ข้อมูลในคลังข้อมูลจะถูกจัดกลุ่มให้เหมาะสมกับการสืบค้น  เพื่อมุ่งเน้นไปที่ทำงานหรือกระบวนการแต่ละอย่างโดยเฉพาะ  ส่วนใหญ่จะจัดตามประเด็นหลักขององค์กร เช่น ลูกค้า  สินค้าและยอดขาย  เป็นต้น  แต่ข้อมูลจะไม่ถูกตัดตามหน้าที่การงาน  เช่น  การควบคุมคลังสินค้า  เป็นต้น  เพื่อที่ใช้ข้อมูลเป็นส่วนของการช่วยสนับสนุนการตัดสินใจชองผู้จัดสินใจมากกว่าเหื่อเป็นการประมวลผลของโปรแกรมโปรแกรมหนึ่ง

                2.  Integrated  หรือการรวมเป็นหนึ่งเดียว

แหล่งข้อมูลสารสนเทศของคลังข้อมูลเป็นข้อมูลที่แตกต่างกันตามสายงาน คลังข้อมูลจึงต้องมีหน้าที่ในการจัดรูปแบบข้อมูลเหล่านั้นให้เป็นรูปเดียวกัน  และสร้างความสอดคล้องให้กับข้อมูล  ให้ข้อมูลมีมาตรฐานเดียวกัน เช่น  การกำหนดให้มีค่าตัวแปรของข้อมูลในเนื้อหาเดียวกันทั้งหมดก่อนที่จะนำเสนอผู้ใช้

                3.  Time Variant  หรือความสัมพันธ์กับเวลา

ข้อมูลในคลังจ้อมูลจะต้องจัดเก็บโดยกำหนดช่วงเวลาเอาไว้  โดยจะสัมพันธ์กับการดำเนินงานของธุรกิจนั้น  เพราะในการตัดสินใจในการบริหารจำเป็นต้องมีข้อมูลเปรียบเทียบในแต่ละช่วงเวลาต่างๆ  เพื่อให้เห็นความแตกต่าง  การใช้งานเช่นนี้ข้อมลจึงต้องมีความถูกต้องอยู่เสมอไม่ว่าจะอยู่ช่วงเวลาใดก็ตาม

                4.  Nonvolatile  หรือ ความเสถียรของข้อมูล

ข้อมูลในคลังข้อมูลจะไม่ถูกเปลี่ยนแปลงง่ายๆ ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มข้อมูล  หรือการปรับปรุงแก้ไขข้อมูลเดิมที่บรรจุอยู่แล้ว  แต่คลังข้อมูลจะไม่ได้รับการเปลี่ยนแปลงทันที  จะได้รับการปรับปรุงในภายหลัง  โดยการปรับปรุงดังกล่าวเป็นการเพิ่มเติมอยู่เรื่อยๆ ไม่ใช่เป็นการแทนที่ข้อมูลเก่า  จ้อมูลเก่าจะเปลี่ยนสถานะเป็นข้อมูลในอดีตไป  ดังนั้น  คลังข้อมูลจึงไม่ต้องทำการ Normalize  เหมือนกับข้อมูลในฐานจ้อมูลของระบบสารสนเทศทั่วไป

 

การวิเคราะห์ข้อมูล ในคลังข้อมูล (Data Warehouse)

                1. การประมวลผลเชิงวิเคราะห์แบบออนไลน์   หรือ โอแลป OLAP : Online  Analytical  Processing  เป็นเครื่องมือสำคัญในการประมวลข้อมูลทางคอมพิวเตอร์ ที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถวิเคราะห์ข้อมูลในมิติต่างๆและวิเคราะห์ข้อมูลจากฐานข้อมูลที่มีขนาดใหญ่ได้รวดเร็ว  การค้นคืนข้อมูลที่มีอยู่แล้วจากฐานข้อมูลเพื่อนำมาวิเคราะห์อย่างละเอียด ผู้ใช้ระบบ OLAP ส่วนใหญ่คือผู้บริหาร นักวิจัยตลาด นักสถิติ หรือ ผู้ใช้อื่นๆ ดังนั้นปัจจัยสำคัญสำหรับความสำเร็จของระบบ OLAP ก็คือระบบจะต้องทำงานได้รวดเร็ว สามารถค้นหาข้อมูลจากฐานข้อมูลขนาดใหญ่มาคำนวณได้อย่างครบถ้วน   ในขณะเดียวกันระบบก็จะต้องมีความมั่นคง ไม่ผิดพลาดได้ง่ายระหว่างการใช้งาน

                การติดตั้งระบบ  OLAP  ขี้นใช้งานโดยส่วนใหญ่จะเป็นเทคโนโลยีฐานข้อมูลแบบหลายมิติ  Multimensional Database ซึ่งจะทำให้ผู้ใช้ได้ข้อมูลเชิงวิเคราะห์ในมิติที่ต้องการได้  การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ OLAP ในลักษณะต่างๆ เช่น

                -  การหมุนมิติ  (Rotation)  คือสามารถดูข้อมูล  ได้หลายมุมมอง  ทำให้สามารถจัดการกับข้อมูลที่เก็บไว้ได้หลายวิธีและเห็นความสัมพันธ์ที่ข้ามมิติได้อย่างชัดเจน

                -  การเลือกช่วงข้อมูล  (Ranging)  สามารถเลือกดูข้อมูลตามขอบเขตที่เราต้องการได้  หรือเรียกดูเฉพาะส่วนใดส่วนหนึ่งที่เสนใจนำมาวิเคราะห์ได้

                -  การเลือกระดับชั้นข้อมูล  (Hierarchy)  ลักษณะของข้อมูลจัดแบ่งได้เป็นลำดับชั้นทำให้สามารถจัดระดับความลึกได้  การวิเคราะห์ข้อมูลสามารถทำได้ทั้งแบบ Drill-down และ Roll-down

 

                2.  การค้นหาข้อมูลในคลังข้อมูล  หรือที่เรียกว่า  Data Mining คือ การทำเหมืองข้อมูล   Data Mining  เป็นกระบวนการการสกัด (extract)  สารสนเทศขนาดใหญ่  เพื่อใช้ในการตัดสินใจทางธุรกิจ  อาจกล่าวได้ว่า  “ เหมืองข้อมูลเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยตรงจากฐานข้อมูลขนาดใหญ่ ”  หรือ “ เป็นเครื่องมือและ Application  ที่สามารถแสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติได้ ” 

                Data Mining เป็นเรื่องเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูลและการใช้เทคนิคทางซอฟต์แวร์หารูปแบบและความสัมพันธ์ที่ไม่ได้คาดคิดจากชุดข้อมูล  การทำ Data Mining สามารถให้ผลตอบแทนที่สูงมากแก่ธุรกิจที่ลงทุนในเรื่องคลังข้อมูลไม่ว่าจะแนธุรกิจ  ทางด้านการค้าขาย  การตลาด  การเงินการธนาคาร  การธนาคาร  เช่น  การเงินการธนาคาร  การประยุกต์ใช้ Data Mining การหารูปแบบการใช้บัตรเครดิตผิดวิธี, การหาลูกค้าที่ซื่อสัตย์, ทำนายลูกค้าที่มีโอกาสจะเปลี่ยนธนาคารผู้ออกบัตรเครดิตตามกลุ่มลูกค้าประเภทต่างๆ  เป็นต้น

                คลังข้อมูล Data  Warehouse เป็นการรวบรวมข้อมูลจากฐานข้อมูลของระบบงานปฏิบัติงานประจำวันขององค์กรแล้วนำมาแปลงข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบที่เหมาะสมและสะดวกในการใช้งาน  แล้วจึงนำข้อมูลนั้นเข้าไปเก็บในคลังข้อมูลลักษณะการใช้งาน  โดยหลัก ได้แก่  การวิเคราะห์ข้อมูลหลายมิติด้วย OLAP และการค้นหาความรู้ใหม่ที่ซ่อนอยู่ด้วย Data Mining 

                ข้อดีของคลังข้อมูล

1.  ให้ผลตอบแทนจากการลงทุนสูง  ถึงแม้การลงทุนจะสูงก็ตาม

2. ทำให้องค์กรเกิดความได้เปรียบคู่แข่งขันในแง่ของการได้ข้อมูล สารสนเทศที่มีมากกว่าและรวดเร็ว และแม่นยำ ทำให้ผู้บริหารสามารถนำมาใช้ในการวางแผนกลยุทธ์ที่บริหารจัดการธุรกิจก้าวล้ำกว่าคู่แข่ง

3.  เพิ่มประสิทธิภาพในการตัดสินใจของผู้ตัดสินใจ 

                ข้อเสียของคลังข้อมูล

1.  ขั้นตอนการกลั่นกรองและโหลดข้อมูลเข้าสู่คลังข้อมูลใช้เวลานาน

2. ใช้เวลานานในการพัฒนาคลังข้อมูล  และระบบคลังข้อมูลมีความซับซ้อนสูง

 

กรณีศึกษา นวัตกรรมใหม่ของระบบคลังข้อมูล ที่ช่วยเพิ่มมูลค่าทางธุรกิจแบบทวีคูณ

โดย เจสัน ชิฟแมน ผู้จัดการทั่วไป

เทราดาต้า (ประเทศไทย) ในเครือ เอ็นซีอาร์ คอร์ปอเรชั่น

ณ สาขาของธนาคารใหญ่แห่งหนึ่งของไทยที่มีสาขาอยู่ทั่วประเทศ ลูกค้ารายหนึ่งนำเงินก้อนใหญ่มาเข้าบัญชีเงินฝาก จากนั้นโอนเงินส่วนนี้ไปเพื่อใช้จ่ายหรือลงทุนในรูปแบบอื่นนอกเหนือจากที่เคยทำเป็นปกติผ่านสถาบันการเงินแห่งนี้ และสุดท้ายอาจโยกย้ายเงินก้อนดังกล่าวทั้งหมดไปฝากไว้ที่สถาบันการเงินอีกแห่งที่มีบริการด้านเงินฝากสะสมเพื่อใช้หลังเกษียณอายุราชการ แต่ด้วยความก้าวหน้าของ Event Detection Technology ธนาคารที่ลูกค้าคนนี้ใช้บริการอยู่มีเครื่องมือชนิดใหม่ที่จะช่วยเก็บรักษาข้อมูลการแยกประเภทลูกค้า และบันทึกยอดเงินฝาก รวมถึงวัตถุประสงค์ของการทำธุรกรรมในทุกขณะที่เกิดความเคลื่อนไหวในบัญชี  ทันทีที่ลูกค้ารายนี้ฝากเงินเข้าบัญชี ระบบไอทีจะทำการส่งข้อมูลธุรกรรมเข้าไปเก็บไว้ในคลังข้อมูล (data warehouse) ของธนาคารแทบจะทันทีที่เกิดการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากระบบมีกลไกที่เรียกว่า instant trigger สำหรับระบุรายการธุรกรรมที่มีจำนวนเงินมากผิดปกติ พร้อมขีดความสามารถในการวิเคราะห์อย่างละเอียดในส่วนของข้อมูลเกี่ยวกับประวัติการติดต่อกับธนาคารและเครดิตของลูกค้ารายนี้ รวมถึงประวัติส่วนตัว (เช่น สถานภาพ บุตรที่อยู่ในความอุปการะ) เพื่อนำข้อมูลทั้งหมดไปพัฒนาระบบ Business Intelligence (BI) ที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า และนำเสนอผลิตภัณพ์และบริการของธนาคารที่สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าคนดังกล่าวต่อไป

ระบบวิเคราะห์ข้อมูลของธนาคารจะแสดงรูปแบบการลงทุนที่เหมาะสมกับลูกค้า พร้อมข้อเสนอพิเศษ เช่น ยกเว้นค่าธรรมเนียมการจัดการใน 3 ปีแรก และอีกไม่กี่วินาทีคลังข้อมูลจะส่งรายละเอียดผลิตภัณฑ์และข้อเสนอทั้งหมดไปยังเจ้าหน้าที่ประจำสาขา ผู้ซึ่งจะเชิญลูกค้ามารับทราบข้อมูลการฝากเงินและชี้แจงข้อเสนอ เมื่อปิดการขายได้แล้ว เงินทั้งหมดก็จะยังหมุนเวียนอยู่ในธนาคาร ในส่วนมากที่สุด

ในแวดวงการเงินและการธนาคาร Event Detection Technology เป็นระบบที่ใช้ติดตามตรวจหาความเคลื่อนไหวในบัญชี (event-based service) ซึ่งจะช่วยวิเคราะห์และนำเสนอบริการให้กับลูกค้าได้อย่างทันท่วงที อีกทั้งยังเอื้อประโยชน์ในแง่การรักษาฐานลูกค้า (customer retention) การขยายฐานลูกค้า (new customer acquisition) และการทำการตลาดร่วมกัน (cross-marketing) รวมทั้ง ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีเกี่ยวกับคลังข้อมูลได้ช่วยให้หลายบริษัทบรรลุความมุ่งหวัง โดยเอื้อให้กระบวนการทั้งหลายสามารถดำเนินการได้บนแพลตฟอร์มเดียวกัน พร้อมกับการทำสำเนา (copy) ข้อมูลล่าสุดเพียงชุดเดียว

ดังนั้น การบูรณาการข้อมูล (integration of data) นับตั้งแต่ข้อมูลที่บันทึกเหตุการณ์ในอดีต (historic events) กับเหตุการณ์ ณ ปัจจุบัน (real-time events) ซึ่งล้วนเป็นคุณลักษณะของคลังข้อมูล หรือ Data Warehouse  ที่เป็นองค์ประกอบพื้นฐานของระบบ Business Intelligence (BI) ที่ล้ำสมัย ซึ่งกำลังเป็นแนวคิดที่กำลังได้รับความนิยมแพร่หลาย หลายต่อหลายบริษัทต่างตื่นตัวใช้ BI เป็นเครื่องมือสนับสนุนการตัดสินใจ และบรรดาธนาคารก็ตอบรับแนวคิดนี้เป็นอย่างดี อย่างไรก็ตาม ไม่ใช่ว่าทุกธนาคารจะได้ประโยชน์จากความก้าวหน้าของ Event Detection Technology จึงเป็นเหตุผลว่าทำไมบัดนี้ถึงเวลาแล้วที่ทุกธนาคารต้องพร้อมจะก้าวต่อไป

หากกล่าวถึงเศรษฐกิจภาคบริการของโลก งานบริการลูกค้าถือเป็นตัวตัดสินความแตกต่างของธนาคารและสถาบันการเงินที่กำลังแข่งขันกันอย่างดุเดือดในขณะนี้ การแสดงศักยภาพที่เหนือกว่าในด้านการบริการลูกค้า ด้วยการตอกย้ำความเป็นมืออาชีพให้ลูกค้าเห็นและจดจำอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ สิ่งที่ธนาคารสามารถตรวจหา (detect) ได้เป็นกิจวัตร ได้แก่

- ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นแบบปัจจุบันทันด่วนในส่วนของยอดคงเหลือในบัญชี

- คำถาม ข้อสงสัย คำร้องเรียน และข้อความอื่นๆ ที่ส่งมาจากลูกค้า

- ภาวะขาดทุนในตลาดหุ้น

- ค่าธรรมเนียมการชำระล่าช้า

แม้ปัจจุบันธนาคารของไทยส่วนใหญ่ยังไม่มีระบบ BI ที่สามารถอัพเดทข้อมูลได้ฉับไวแบบวินาทีต่อวินาที เนื่องจาก

-  ระบบของธนาคารส่วนใหญ่จะสามารถตรวจหา (detect) รายการที่มียอดถอนออกไปมากผิดปกติ แต่ธนาคารเหล่านี้ไม่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลดังกล่าวเข้ากับข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าได้รวดเร็วเกือบจะทันทีที่มีการทำรายการ (near-real time)

- การเชื่อมโยงข้อมูลประวัติและข้อมูล ณ ปัจจุบัน อาจมีการดำเนินการอยู่แล้ว แต่เสี่ยงต่อการเกิดข้อผิดพลาดของมนุษย์

- ระบบไม่เร็วพอที่จะอัพเดทข้อมูลการทำธุรกรรมทันที หรือไม่สามารถวิเคราะห์ หรือค้นหาแฟ้มประวัติลูกค้าได้อย่างทันท่วงที

การจัดการกับอุปสรรคต่างๆ ที่กล่าวมจะบรรลุผลสำเร็จด้าน Event Detection Technology ยุคใหม่ เกี่ยวข้องโดยตรงกับความก้าวหน้าล่าสุดของระบบคลังข้อมูล (data warehousing) จากแพลตฟอร์มที่เป็นหนึ่งเดียว คลังข้อมูลขององค์กรในปัจจุบันสามารถตรวจหาและโหลดข้อมูลธุรกรรมได้อย่างรวดเร็วในเสี้ยววินาที และแพลตฟอร์มเดียวกันนี้ยังสามารถทำงานร่วมกับแอพพลิเคชั่นใหม่ๆ ด้านการวิเคราะห์ข้อมูลได้อีกด้วย ไม่ว่าจะเป็น business activity monitoring software ที่ทำหน้าที่ติดตามและตรวจหาความเคลื่อนไหวในบัญชีอย่างต่อเนื่อง จากนั้นก็ทำการวิเคราะห์ในเชิงลึกและเสนอทางเลือกให้ลูกค้า โดยใช้ข้อมูลเชิงลึกจากระบบ BI (ที่อัพเดททันทีที่มีความเคลื่อนไหวในบัญชี) มาสนับสนุนการตัดสินใจที่เอื้อประโยชน์ทั้งแก่สถาบันการเงินและลูกค้า  การบูรณาการข้อมูล (integration of data) ระหว่างข้อมูลประวัติกับข้อมูลใหม่ ณ ปัจจุบัน นับเป็นองค์ประกอบพื้นฐานของระบบ Business Intelligence (BI) ขั้นสูง เนื่องจากมีธุรกิจจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ นำผลลัพธ์จากระบบดังกล่าวไปใช้ประกอบการตัดสินใจกำหนดทิศทางธุรกิจและการตลาด ทั้งนี้ ธุรกิจที่เริ่มใช้แนวคิดนี้แล้วในปัจจุบันจะเป็นองค์กรที่ได้ประโยชน์สูงสุดก่อนใคร ก่อนที่มันจะกลายเป็นเรื่องธรรมดาในอนาคตอันใกล้นี้

 

เหตุผลที่ทำให้คลังข้อมูลเกิดข้อผิดพลาด 

-  ผู้จัดการระดับสูงไม่มีเวลาทุ่มเทให้โครงการ  :  ไม่มีเอกเทศจากการจัดการระดับสูงในการคิดราคาของโครงการ  เป็นเหตุให้คลังข้อมูลสินค้าเสียหายจากการไม่เห็นความสำคัญ  ไม่ฝ่าฝืนที่จะช่วยธุรกิจนักบริหารฐานข้อมูล  แต่องค์กรหลายแห่งที่เป็นเช่นนั้น  บุคคลนี้ไม่มีอิทธิพลข้ามพื้นที่ธุรกิจที่แตกต่างและการจัดการด้านบนด้วย  และการไม่มีทิศทางระดับกล้าได้กล้าเสีย  เพิ่มเติม, มันซึ่งจำเป็นเพื่อได้มาคำมั่นสัญญาจากทีมการจัดการฝ่ายบริหารสำหรับเครื่องมือคลังสินค้าข้อมูล

-  การไม่ใส่ใจหรือวางแผนไม่เพียงพอ  :  องค์กรมากมายไม่สนใจการวางแผนสำหรับโครงสร้างพื้นฐาน  องค์กรมากมายไม่สนใจการวางแผนสำหรับโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งจะสนับสนุนการเปลี่ยนแปลง  จัดการเครื่องมือคลังสินค้าข้อมูล โครงสร้างพื้นฐานนี้ต้องการที่จะสนับสนุนไดนามิคและความต้องการแอปปลิเคชั่นที่ไม่รู้ในปัจจุบัน

-  การไม่มีความชำนาญภายในหรือผ่านผู้ให้บริการ  :  องค์กรต้องจดจำไม่ว่าพวกเขาชำนาญในการกระทำเครื่องมือคลังสินค้าข้อมูล  ถ้าความชำนาญไม่อยู่ภายในการจ้างที่ตื่นตัวหรือใช้การรวมระบบให้เป็นประโยชน์หรือการปรึกษาบริษัทก็จำเป็น

-  การตีราคาของทรัพยากรที่ต้องการสำหรับเครื่องมือต่ำไป

-  การเพิกเฉยเพื่อกระทำการวิเคราะห์ราคารวมของกรรทสิทธิ์

-  เทคโนโลยีผิดพลาด 

-  ความสนใจข้อมูลที่ไม่เพียงพอ

-  เทคโนโลยีผิดพลาด 

-  ความสามารถองค์ความรู้ที่มีผู้อ่านมากสุด
รายละเอียดของระบบ e-Purchasing Online ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
รายละเอียดของระบบ e-Purchasing Online ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

โดย... Web Master (IT)

เรียนรู้เรื่อง เมนบอร์ด (Mainboard, mother board)
แผงวงจรหลัก เป็นหัวใจสำคัญที่สุดที่อยู่ภายในเครื่อง เมื่อเปิดฝาเครื่องออกมาจะเป็นแผงวงจรขนาดใหญ่วางนอนอยู่ นั่นคือส่วนที่เรียกว่า "เมนบอร์ด"

โดย... Web Master (IT)

AutoCAD คืออะไร
AutoCAD (Computer Aided Drefting/Dedign, CAD) เป็นซอฟต์แวร์ช่วยออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์ ที่สามารถรองรับการทำงานทั้งใน 2 มิติ และ 3 มิติ

โดย... Web Master (IT)

ทำความรู้จักกับ IIG (International Internet Gateway ) & NIX(National Internet Exchange )
การใช้งานอินเตอร์เน็ตของเราทุกคน จำเป็นต้องผ่านระบบการให้ บริการของ IIG และ NIX เพราะว่า เป็นเหมือนเส้นทางหลักของศูนย์กลางโครงข่าย ของประเทศไทย ทั้งภายในและ ภายนอกประเทศ ที่จากเดิมเราจะทราบกันอยู่แล้วว่า บริการทั้งสองประเภทนี้จะมีผู้ให้บริการ แบบผูกขาดอยู่เพียงรายเดียวเท่านั้น คือ การสื่อสารแห่งประเทศไทย เพียงเท่านั้น แต่ ณ ปัจจุบันนี้ได้มีหน่วยงานที่เข้ามา กำกับดูแลในเรื่องของโทรคมนาคมของเมืองไทยอย่างเป็น รูปธรรมมากยิ่งขึ้น จึงก่อให้เกิดการแข่งขันอย่างเสรี และปัจจุบัน ทาง กทช. ผู้เป็นหน่วยงานหลัก ของ การกำกับดูแลได้เปิดอนุญาตให้กลุ่มบริษัทเอกชนทั่วไป สามารถขอรับใบอนุญาต การให้ บริการทั้งสองประเภทได้ เพื่อให้เกิดการแข่งขันกันอย่างเป็นธรรม และก่อให้ เกิดประโยชน์สูงสุด แก่ผู้บริโภคกันเลยละครับ

โดย... Web Master (IT)

ความรู้เรื่อง...การ์ดจอ
การ์ดจอ (Video Card) การ์ดแสดงผล หรือ กราฟฟิกการ์ด (Graphic card) เป็น แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ที่ทำหน้าที่ในการนำข้อมูลที่ได้จากการประมวลผลของซีพียูมาแสดงบนจอภาพ ทำให้ผู้ใช้ สามารถควบคุมการทำงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจอภาพจะเป็นส่วนที่รับข้อมูลจากการ์ดแสดงผลอีกทีหนึ่ง การ์ดกราฟฟิกทีได้รับความนิยมและใช้กันแพร่หลายในอยู่ปัจจุบัน เป็นการ์ดกราฟฟิกที่มี GPU เป็นตัวประมวลผล

โดย... Web Master (IT)

Windows XP Service Pack 3 Overview
ภาพรวม Windows XP Service Pack 3 จะประกอบด้วย security updates hotfix และ patch ต่างๆ ที่ไมโครซอฟท์ปล่อยหลังออก SP2 เป็นต้นมาไม่มีการเปลี่ยนแปลงในเชิงฟังก์ชั่นและการทำงานที่สำคัญ แต่จะอัพเดตองค์ประกอบต่างๆ อย่าง Microsoft Management Console (MMC) 3.0 และ Microsoft Core XML Services 6.0 (MSXML6) เป็นเวอร์ชั่นปัจจุบัน สิ่งที่น่าสนใจประการหนึ่งคือ ไมโครซอฟท์ไม่ได้รวมเอา Windows Internet Explorer 7 เข้ามาไว้ใน SP3 แต่จะใส่มาเฉพาะส่วนที่เป็นอัพเดตและ fix เท่านั้น คล้ายกับว่าไมโครซอฟท์ตั้งใจจะไม่บีบให้ลูกค้าต้องเปลี่ยนจาก IE6 มาใช้ IE7 ใครที่ต้องการอยู่กับ IE6 (ด้วยเหตุผลใดก็ตาม) ก็จะยังสามารถใช้ IE6 ได้ สำหรับใครที่เปลี่ยนไปเป็น IE7 แล้วจะมีอัพเดตมาให้เช่นเดียวกัน

โดย... Web Master (IT)

การประยุกต์ใช้ DATA WAREHOUSEING
มีการประมาณการณ์เอาไว้ว่า ถ้าไม่มีการนำเอาระบบ Data Warehouse มาประยุกต์ใช้ในองค์กร จะมีคน เพียง 10 เปอร์เซ็นต์เท่านั้นที่จะสามารถใช้งานระบบสารสนเทศได้ตามความต้องการ และนั่นก็คือจำนวนคนที่มีระดับความรู้ ทาง IT เพียงพอที่จะสร้าง Query ขึ้นด้วยตนเองเพื่อสนองความต้องการด้านข้อมูลของตน นอกจากนั้นแล้ว ระบบ EIS (Executive Information System) และ DSS (Decision Support System) ก็มักจะทำงานได้ไม่ตรงกับที่ต้องการ เพราะข้อมูล ดิบจากฐานข้อมูลประจำวันนั้น เข้าถึงยาก หรือไม่ก็ทำความเข้าใจได้ไม่ง่ายนัก ยิ่งไปกว่านั้น การอนุญาตให้ผู้ใช้ระดับสูง สามารถเข้าถึงและค้นหาฐานข้อมูลได้โดยตรงอาจจะส่งผลต่อประสิทธิภาพของงานข้อมูล รวมไปถึงความเป็นระเบียบ (Data Integrity) ของฐานข้อมูลด้วย

โดย... Web Master (IT)

นวัตกรรมรถบรรทุกขนาดใหญ่ B-double รถกึ่งพ่วงบรรทุกแบบพิเศษ
ในยุคที่ประสิทธิภาพและต้นทุนการขนส่งเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องพัฒนาร่วมกันอย่างเร่งด่วน โดยเฉพาะเมื่อต้นทุนหลักของการขนส่งคือน้ำมันเชื้อเพลิงมีสัดส่วนสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ก๊าซธรรมชาติและไบโอดีเซลกลายเป็นประเด็นสำคัญที่ผู้ประกอบการขนส่งต้องศึกษาและพัฒนากองรถมาทดลองและใช้กันแน่นอน การพัฒนารถไฟและการขนส่งทางลำน้ำให้สามารถขนส่งสินค้าในเส้นทางหลักได้มากขึ้น มีบริการที่แน่นอนและสามารถเชื่อมต่อกับการขนส่งด้วยรถบรรทุกได้สะดวกรวดเร็ว เป็นเรื่องที่ทุกฝ่ายปรารถนา เพราะคาดหมายว่าจะทำให้การขนส่งได้ประสิทธิภาพที่ดีกว่าด้วยต้นทุนที่ต่ำกว่าการขนส่งด้วยรถบรรทุก ประเด็นเรื่องการขนส่งในปริมาณมากๆ ต่อเที่ยว มักจะยกประเด็นในเรื่องการประหยัดพลังงาน การลดปริมาณมลพิษจากน้ำมัน และการประหยัดค่าจ้างแรงงานของพนักงานขับรถ โดยทั้งหมดคิดหารเฉลี่ยจากจำนวนหน่วยสินค้าและระยะทางขนส่งต่อเที่ยวนั้นๆ หลายครั้งที่รถบรรทุกถูกวางตำแหน่งให้ทำหน้าที่ขนส่งและกระจายสินค้าในระยะทางรัศมีสั้นๆ รอบๆ สถานีหรือต้นทางปลายทางที่เป็น hub

โดย... Web Master (IT)

เอนไซม์ กับการประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร
เป็นที่ยอมรับกันว่าความสำเร็จของการขยายตัวของธุรกิจที่กำลังทำอยู่นั้น ส่วนหนึ่งมาจากการวางแผนการในการขยายตลาดเป้าหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ประกอบการผู้ผลิตอาหารในปัจจุบันนี้ที่อยู่ในภาวะการณ์แข่งขันที่สูงมากแต่ในทำนองเดียวกันผู้ประกอบการจะต้องไม่ละเลยในการที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยใช้องค์ความรู้ต่างๆ ที่มีใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนากระบวนการผลิต

โดย... Web Master (IT)

การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ (Object Oriented Programming: OOP)
ในปัจจุบันภาษาในการเขียนโปรแกรมเพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศที่ใช้ในองค์กรธุรกิจ มีมากมายหลายภาษาให้เลือก การเรียนรู้ภาษาเขียนโปรแกรมหรือการมีความรู้ในหลาย ๆ ภาษาถือเป็นสิ่งที่ดี แต่ไม่ได้หมายความว่าเราจำเป็นต้องเขียนโปรแกรมให้ได้ทุก ๆ ภาษา แต่สามารถเลือกบางภาษาที่เรามีความถนัดหรือเลือกที่จะเริ่มต้นกับภาษาใด ภาษาหนึ่งได้ ซึ่งการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุถือได้ว่าได้รับความนิยมในปัจจุบันรวมถึงแนวโน้มในอนาคต ซึ่ง Java ก็เป็นหนึ่งในการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ ที่มีพื้นฐานมาจากภาษา C และคิดว่าน่าจะเป็นอีกภาษาหนึ่งที่น่าศึกษาและน่าเรียนรู้ เพราะเทคโนโลยีของ Java ถือว่ากำลังร้อนแรงในแวดวงของ Software

โดย... Web Master (IT)