ข้อมูลองค์ความรู้โดย
รศ.อนุชา หิรัญวัฒน์
ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์

ระบบไฮดรอลิกส์ในงานอุตสาหกรรม

ประเภททางด้าน IT หลัก :   Enterprise Back Office
ประเภททางด้าน IT ย่อย :   PeopleSoft
  ลงข้อมูลเมื่อ 17:44:58 23/04/2010
  Page View (4289) แบ่งปัน

            คำว่า “ ไฮดรอลิกส์”  (Hydraulics)  เป็นคำที่เกิดมาจากการผสมกันของภาษากรีก ระหว่างคำว่า “Hydor”  ซึ่งมีความหมายว่า  น้ำ (Water)  และคำว่า “Aulis”   ซึ่งมีความหมายว่า ท่อทาง (Pipe)  ดังนั้นในอดีตเมื่อรวมคำทั้งสองเข้าด้วยกันแล้วคำว่า “ ระบบไฮดรอลิกส์”  (Hydraulics system)  จึงหมายถึง  ระบบการทำงานที่ใช้น้ำเป็นสารตัวกลางในการส่งถ่ายกำลังงานผ่านระบบท่อทางเท่านั้น    แต่ในปัจจุบันคำว่า “ ระบบไฮดรอลิกส์”  หมายถึง  ระบบการทำงานที่ใช้ของเหลวทุกชนิดเป็นสารตัวกลางในการส่งถ่ายกำลังงานผ่านระบบท่อทาง เพื่อไปทำให้เกิดแรงและการเคลื่อนที่   ตัวอย่างการใช้งานระบบไฮดรอลิกส์ได้แก่   ระบบเบรกในรถยนต์  เครื่องอัดขึ้นรูปชิ้นงาน  รถแทรกเตอร์   แม่แรงไฮดรอลิกส์ เป็นต้น

            ระบบไฮดรอลิกส์จะมีข้อได้เปรียบเมื่อเทียบกับระบบนิวแมติกส์ก็คือ  ระบบจะมีขนาดที่เล็กกว่าในขณะที่สามารถสร้างกำลังงานในการออกแรงทำงานได้มากกว่า    การทำงานจะมีความถูกต้องแม่นยำมากกว่าระบบที่ใช้ลมอัด ทั้งนี้เนื่องจากใช้สารตัวกลางในการส่งถ่ายกำลังงานเป็นของเหลวจึงไม่มีการอัดตัว

          ระบบไฮดรอลิกส์มักถูกประยุกต์นำมาใช้ในงานอุตสาหกรรมต่างๆ ดังตัวอย่างต่อไปนี้องค์ความรู้ที่มีผู้อ่านมากสุด
ระบบจำลองเสมือนสำหรับฝึกทักษะการควบคุมด้วย PLC
ในปัจจุบันนี้บริษัทผู้ผลิตโปรแกรมสำเร็จรูปได้มีการพัฒนาสร้างระบบการทำงาน จำลองในรูปแบบ 3 มิติซึ่งทำงานอยู่บนคอมพิวเตอร์ขึ้นมา และได้มีการเชื่อมต่อข้อมูลกับ PLC จริง

โดย... รศ.อนุชา หิรัญวัฒน์

หุ่นยนต์แบบเคลื่อนที่ได้ (Mobile Robot)
โครงสร้างของหุ่นยนต์แบบเคลื่อนที่ได้จะประกอบไปด้วยกลไกที่ใช้สำหรับขับ เคลื่อนตัวหุ่นยนต์ไปยังบริเวณสถานที่ทำงานที่ต้องการ เช่น การขับเคลื่อนด้วยล้อหมุน การขับเคลื่อนด้วยล้อสายพาน หรือกลไกที่มีลักษณะคล้ายกับขา

โดย... รศ.อนุชา หิรัญวัฒน์

ระบบนิวแมติกส์ในงานอุตสาหกรรม
ระบบนิวแมติกส์จะหมายถึง ระบบที่ใช้อากาศอัดส่งไปตามท่อทาง เพื่อเป็นตัวกลางในการส่งถ่ายกำลังของไหลให้เป็นพลังงานกล เช่น การทำให้กระบอกสูบลม หรือมอเตอร์ลมทำงาน ตัวอย่างของการประยุกต์นำไปใช้งาน ได้แก่ งานบรรจุหีบห่อสินค้า งานขนถ่ายลำเลียงวัสดุ เครื่องมือกลที่ใช้พลังงานลมชับเคลื่อน การจับยึดเพื่อเจาะชิ้นงาน การประทับตราลงบนตัวชิ้นงาน เป็นต้น

โดย... รศ.อนุชา หิรัญวัฒน์