ข้อมูลองค์ความรู้โดย
รศ.ดร.ธีระพล เมธีกุล
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักวิจัย มจพ.

หลักการเขียนแบบภาพฉาย

ประเภททางด้าน IT หลัก :   Enterprise Back Office
ประเภททางด้าน IT ย่อย :   PeopleSoft
  ลงข้อมูลเมื่อ 09:50:35 23/04/2010
  Page View (6768) แบ่งปัน

ภาพฉายแบบมุมที่ 1 (First angle Projection) หรือระบบ ISO-Method E

เป็นภาพฉายที่นิยมใช้กันในกลุ่มประเทศยุโรป และทวีปเอเชีย เมื่อเส้นในแนวนอนตัดกับเส้นในแนวตั้งที่จุดกึ่งกลางจะแบ่งส่วนออกเป็นสี่ช่อง ซึ่งแต่ละช่องเป็นตำแหน่งของมุมต่าง ๆ ทั้งสี่มุม ซึ่งมุมที่อยู่มุมบนด้านขวาคือมุมที่ 1 วางชิ้นงานที่ต้องการเขียนภาพฉายลงในตำแหน่ง ดังแสดงในรูปฉายภาพชิ้นงานไปกระทบกับฉากรับภาพจะได้ภาพด้านแต่ละด้านรวมสามด้าน ได้แก่ ด้านหน้า ด้านบนและด้านข้างซ้าย ดังแสดงในรูป

เมื่อมองในแนวตั้งฉากกับระดับสายตาก็สามารถเขียนแบบเป็นภาพฉายแบบมุมที่ 1 จำนวนสามด้าน คือ ด้านหน้า ด้านข้างซ้าย และด้านบน ดังแสดงในรูปด้านซ้ายมือ และเมื่อเขียนออกมาทั้งหมดทุกด้านจะได้ภาพฉายทั้งหมดรวมหกด้าน ดังแสดงในรูปด้านขวามือ

การเขียนเส้นฉาย (Projection Line)

การเขียนภาพฉายทุกด้าน ในแต่ละด้านจะต้องมีความสัมพันธ์กันทั้งขนาดสัดส่วน และทิศทาง โดยการลากเส้นฉาย (เส้นเต็มบางร่างเบา ๆ ให้พอเห็นลาง ๆ) จากจุดตัดทุกจุดของภาพฉายโยงไปยังภาพฉายอีกด้านหนึ่ง ซึ่งจุดที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของภาพฉายด้านนี้ การเขียนภาพฉายจะใช้ภาพด้านหน้าเป็นด้านหลัก ฉายไปยังภาพด้านข้าง และภาพด้านบน ส่วนภาพด้านบนกับภาพด้านข้างก็สามารถใช้เส้นฉายเชื่อมโยงกันโดยใช้เส้นมุม 45 องศาเป็นเส้นเชื่อมโยงกัน ดังแสดงในรูป

การเขียนภาพฉายในแต่ละด้าน บางครั้งไม่สามารถเขียนภาพฉายด้านนั้น ๆ ให้เสร็จสิ้นทีเดียวได้ อาจจะต้องอาศัยการเชื่อมโยงจากด้านอื่นประกอบด้วยจึงจะเสร็จสมบูรณ์ กรณีที่ภาพด้านนั้นมีขอบของภาพถูกบังมองไม่เห็นจะเขียนเส้นขอบนั้นเป็นเส้นประ ดังแสดงที่ภาพด้านล่างของรูป

ตัวอย่างภาพฉายแบบมุมที่ 1องค์ความรู้ที่มีผู้อ่านมากสุด
CAD คือ
CAD คือ การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบและ เขียนแบบ

โดย... รศ.ดร.ธีระพล เมธีกุล

วิศวกรรมเครื่องกล
วิศวกรรมเครื่องกล เป็นวิชาเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้คณิตศาสตร์และกฎทางฟิสิกส์เพื่อการประดิษฐ์ การผลิต และการดูแลรักษาระบบเชิงกล

โดย... รศ.ดร.ธีระพล เมธีกุล

การเรนเดอร์ภาพด้วยคอมพิวเตอร์
การเรนเดอร์ภาพด้วยคอมพิวเตอร์ คือกระบวน การสร้างภาพสองมิติจากแบบจำลอง กราฟิกในระบบ

โดย... รศ.ดร.ธีระพล เมธีกุล

CAM คือ
การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการผลิต ซึ่งจะใช้ซอฟต์แวร์เพื่อควบคุมเครื่องจักร ให้สามารถสร้างชิ้นงานได้ตามที่ได้ออกแบบไว้

โดย... รศ.ดร.ธีระพล เมธีกุล

VisioCloudTM แอพลิเคชันสโตร์วีดีโอรายแรกของโลก
Netvizio เปิดตัว VisioCloudTM แอพลิเคชันสโตร์วีดีโอรายแรกของโลก ที่ทุ่มเทเพื่อผู้ประกอบการโทรคมนาคม กลุ่มสื่อสาร บริษัท และภาครัฐ

โดย... รศ.ดร.ธีระพล เมธีกุล