ข้อมูลองค์ความรู้โดย
Web Master (IT)
ตำแหน่ง อาจารย์

คุณลักษณะของระบบคอมพิวเตอร์สำหรับระบบเครือข่าย

ประเภททางด้าน IT หลัก :   Hardware
ประเภททางด้าน IT ย่อย :   Computers
  ลงข้อมูลเมื่อ 11:45:06 08/07/2010
  Page View (2019) แบ่งปัน

Hardware 

1. Server ทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ภายในระบบเครือข่ายทั้งระบบ หน้าที่ควบคุม การสื่อสารข้อมูล ควบคุมการใช้งานทรัพยากรต่างๆ ของระบบเครือข่าย ถือว่าเป็นเครื่องที่เป็นศูนย์กลางการประมวลผล ดังนั้น เซิร์ฟเวอร์มักจะเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพการทำงานสูงสุดของระบบเครือขายนั้น มีหน้าที่บริการจัดเก็บข้อมูลเรียกไฟล์เซิร์ฟเวอร์ (File Server) ให้บริการ และควบคุมเครื่องพิมพ์เรียกว่า (Print Server) และให้บริการควบคุมอุปกรณ์สื่อสารเรียกว่า (Communicator Server)

คุณลักษณะเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องServer

1.1. หน่วยประมวลผล (processor) ไม่น้อยกว่า Intel Xeon 3.0 GHz 2 หน่วย ทำงานที่ Front Side Bus ไม่ต่ำกว่า 800 MHz ต้องเป็นชนิดติดตั้ง ภายใน Rack ขนาด 19 นิ้ว ไม่เกิน 2 U
1.2. มี Cache Level 2 มีขนาดไม่น้อยกว่า 2 MB. ต่อหนึ่งหน่วยประมวลผล (Processor)
1.3. มีหน่วยความจำแบบ ECC DDR SDRAM ไม่น้อยกว่า 4 GB
1.4. HAID Disk จะต้องเป็นแบบ Hot Plug ความจุไม่น้อยกว่า 73.4 GB. จำนวนไม่น้อยหว่า 3 หน่วย 
1.5. ต้องมี DVD – ROM Drive
1.6. RAID Controller หรือ อุปกรณ์ในการจัดการ RAID เป็น Card แบบ PCI หรือ มาพร้อมกับเครื่อง และ สามารถรองรับการทำงานแบบ RAID 1,5,1+0 ได้
1.7. หน่วยจ่ายไฟฟ้า หรือ Power Supply ขนาดอย่างไม่น้อยกว่า 750 W เป็นแบบ Redundant Power Supply จำนวน 2 ชุด
1.8. มี Network เป็นแบบ 10/100/1000 มาให้พร้อมกับเครื่องอย่างน้อย 2 port
1.9. การ์ดแสดงผลจะต้องมีหน่วยความจำไม่น้อยกว่า 16 MB
1.10. ต้องมีระบบปฏิบัติการ windors 2003 server Standare Edition ที่มีสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน 1 Iicense
1.11. มีจอภาพ (Monitor) ขนาด 17 นิ้ว แบบ LCD และต้องมีเครื่องหมายทางการค้าเดียวกับตัวเครื่อง
แม่ข่าย
1.12. Monitor, Keyboard และ Mouse มีเครื่องขายการค้ากันกับเครื่องแม่ข่ายที่เสนอ
1.13. เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายรุ่นที่เสนอต้องผ่านการรับรองคุณภาพมาตรฐาน FCC,UL

2. เครื่องClientคอมพิวเตอร์
2.1. มีหน่วยประมวลผลกลางไม่น้อยกว่า Intel Core 2 Duo1.8 GHz E6300D FSB 1066 MHz หรือดีกว่า
2.2. หน่วยความจำหลัก (Main Memory) ต้องมีขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB. 
2.3. การ์ดแสดงผล จะต้องมีหน่วยความจำไม่น้อยกว่า 256 MB 
2.4. มี Floppy Disk Drive ขนาด 3.5 นิ้ว ความจุ 1.44 MB จำนวน 1 หน่วย
2.5. มี DVD – RW Drive
2.6. มี Hard Disk Drive ความจุ 160 GB Serial ATA และมีความเร็วรอบไม่ต่ำกว่า 2.700 รอบ
2.7. จอภาพมีคุณสมบัติเป็นจอภาพชนิด LCD ขนาดไม่น้อยกว่า 1280 X 1024 จุด
2.8. มี Optical Mouse แบบ USB ที่มียี่ห้อเดียวกันกับตัวเครื่อง
2.9. มี Keyboard แบบ USB หรือดีกว่า ที่มียี่ห้อเดียวกันกับตัวเครื่อง
2.10. มีการเชื่อมต่อกับระบบเครือข่าย (Network Controller) ซึ่งสนับสนุนความเร็ว 10/100/1000 Mbps โดยมี Interface เป็นแบบ RJ – 45
2.11. ต้องมีระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows XP Professional หรือดีกว่า ซึ่งการส่งมอบเครื่องคอมพิวเตอร์จะต้องส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิ์ในการใช้งานได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายลิขสิทธิ์ที่เกี่ยวข้อง พร้อมกับ Recovery CD และ Software Driver CD-ROM ที่เป็นไปตามมาตรฐานของผู้ผลิต
2.12. เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายรุ่นที่เสนอต้องผ่านการรับรองคุณภาพมาตรฐาน FCC,UL
2.13. ตัวเครื่องคอมพิวเตอร์ จอภาพ แป้นพิมพ์ และเมาส์ ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่อยู่ภายใต้เครื่องหมายการค้าเดียวกัน

3. Router
เป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่เชื่อมต่อระบบเครือข่ายหลายระบบเข้าด้วยกัน คล้ายกับบริดจ์ แต่มีส่วนการทำงานที่ซับซ้อนมากกว่าบริดจ์มาก โดยเราท์เตอร์จะมีเส้นทางการเชื่อมโยงระหว่าง แต่ละเครือข่ายเก็บไว้เป็นตารางเส้นทาง เรียกว่า Routing Table ทำให้เราท์เตอร์สามารถทำ หน้าให้เราท์เตอร์สามารถทำหน้าที่จัดหาเส้นทางและเลือกเส้นทางที่เหมาะสมที่สุดในการเดินทาง เพื่อการติดต่อระหว่างเครือข่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4. Cable Media Coaxial Cable หรือสาย Coaxสายโคแอกเซียลมีอัตราความเร็วในการส่งข้อมุลสูงถึง 50 - 70 เมกะบิตต่อวินาที สามารถส่งข้อมูลได้ระยะที่ไกลกว่า 
Software
1.ระบบปฏิบัติการของระบบLAN นอกจากจะทำหน้าที่โปรแกรมระบบปฏิบัติการของเครื่องเซิร์ฟเวอร์ของระบบแล้วยังทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของระบบเครือข่ายอีกด้วย ระบบปฏิบัติการที่สถานศึกษาใช้ในปัจจุบันเป็นWindows ของบริษัท Microsoft
2.แอบพลิเคชันของเครือข่าย คือ โปรแกรมประยุกต์ต่างๆ ที่สถานศึกษามีความจำเป็นต้องใช้งานประจำหรือเป็นโปรแกรมประยุกต์ใช้งานที่ต้องการแชร์ข้อมูลกับหน่วยข้อมูลกับหน่วยต่างๆ ภายในองค์กรเป็นชุด Office เช่น MS-Word, MS-Excel และ MS-Access เป็นต้น

Topology
โทโพโลยี หมายถึง รูปแบบการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เข้าด้วยกัน ให้เป็นเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ซึ่งในที่นี้จะกล่าวถึงโทโพโลยีที่สถานศึกษาใช้ในปัจจุบันนั่นก็คือโทโพโลยีแบบดาว (Star topology) มีรูปแบบเชื่อมโยงโดยนำหลายๆ งานมาเชื่อมโยงกับศูนย์กลางการสื่อสารโดยตรง ซึ่งอาจจะเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์กลางหรือหน่วยประมวลผลการสื่อสาร การติดต่อสื่อสารระหว่างสถานีงานสามารถกระทำได้โดยติดต่อผ่านศูนย์กลางการสื่อสารข้อมูล ซึ่งจะทำหน้าที่ตัดต่อวงจรให้สถานีงานเชื่อมโยงกันได้เหมือนชุมสายโทรศัพท์

ที่มา : http://www.vcharkarn.com/varticle/33195องค์ความรู้ที่มีผู้อ่านมากสุด
รายละเอียดของระบบ e-Purchasing Online ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
รายละเอียดของระบบ e-Purchasing Online ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

โดย... Web Master (IT)

เรียนรู้เรื่อง เมนบอร์ด (Mainboard, mother board)
แผงวงจรหลัก เป็นหัวใจสำคัญที่สุดที่อยู่ภายในเครื่อง เมื่อเปิดฝาเครื่องออกมาจะเป็นแผงวงจรขนาดใหญ่วางนอนอยู่ นั่นคือส่วนที่เรียกว่า "เมนบอร์ด"

โดย... Web Master (IT)

AutoCAD คืออะไร
AutoCAD (Computer Aided Drefting/Dedign, CAD) เป็นซอฟต์แวร์ช่วยออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์ ที่สามารถรองรับการทำงานทั้งใน 2 มิติ และ 3 มิติ

โดย... Web Master (IT)

ทำความรู้จักกับ IIG (International Internet Gateway ) & NIX(National Internet Exchange )
การใช้งานอินเตอร์เน็ตของเราทุกคน จำเป็นต้องผ่านระบบการให้ บริการของ IIG และ NIX เพราะว่า เป็นเหมือนเส้นทางหลักของศูนย์กลางโครงข่าย ของประเทศไทย ทั้งภายในและ ภายนอกประเทศ ที่จากเดิมเราจะทราบกันอยู่แล้วว่า บริการทั้งสองประเภทนี้จะมีผู้ให้บริการ แบบผูกขาดอยู่เพียงรายเดียวเท่านั้น คือ การสื่อสารแห่งประเทศไทย เพียงเท่านั้น แต่ ณ ปัจจุบันนี้ได้มีหน่วยงานที่เข้ามา กำกับดูแลในเรื่องของโทรคมนาคมของเมืองไทยอย่างเป็น รูปธรรมมากยิ่งขึ้น จึงก่อให้เกิดการแข่งขันอย่างเสรี และปัจจุบัน ทาง กทช. ผู้เป็นหน่วยงานหลัก ของ การกำกับดูแลได้เปิดอนุญาตให้กลุ่มบริษัทเอกชนทั่วไป สามารถขอรับใบอนุญาต การให้ บริการทั้งสองประเภทได้ เพื่อให้เกิดการแข่งขันกันอย่างเป็นธรรม และก่อให้ เกิดประโยชน์สูงสุด แก่ผู้บริโภคกันเลยละครับ

โดย... Web Master (IT)

ความรู้เรื่อง...การ์ดจอ
การ์ดจอ (Video Card) การ์ดแสดงผล หรือ กราฟฟิกการ์ด (Graphic card) เป็น แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ที่ทำหน้าที่ในการนำข้อมูลที่ได้จากการประมวลผลของซีพียูมาแสดงบนจอภาพ ทำให้ผู้ใช้ สามารถควบคุมการทำงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจอภาพจะเป็นส่วนที่รับข้อมูลจากการ์ดแสดงผลอีกทีหนึ่ง การ์ดกราฟฟิกทีได้รับความนิยมและใช้กันแพร่หลายในอยู่ปัจจุบัน เป็นการ์ดกราฟฟิกที่มี GPU เป็นตัวประมวลผล

โดย... Web Master (IT)

Windows XP Service Pack 3 Overview
ภาพรวม Windows XP Service Pack 3 จะประกอบด้วย security updates hotfix และ patch ต่างๆ ที่ไมโครซอฟท์ปล่อยหลังออก SP2 เป็นต้นมาไม่มีการเปลี่ยนแปลงในเชิงฟังก์ชั่นและการทำงานที่สำคัญ แต่จะอัพเดตองค์ประกอบต่างๆ อย่าง Microsoft Management Console (MMC) 3.0 และ Microsoft Core XML Services 6.0 (MSXML6) เป็นเวอร์ชั่นปัจจุบัน สิ่งที่น่าสนใจประการหนึ่งคือ ไมโครซอฟท์ไม่ได้รวมเอา Windows Internet Explorer 7 เข้ามาไว้ใน SP3 แต่จะใส่มาเฉพาะส่วนที่เป็นอัพเดตและ fix เท่านั้น คล้ายกับว่าไมโครซอฟท์ตั้งใจจะไม่บีบให้ลูกค้าต้องเปลี่ยนจาก IE6 มาใช้ IE7 ใครที่ต้องการอยู่กับ IE6 (ด้วยเหตุผลใดก็ตาม) ก็จะยังสามารถใช้ IE6 ได้ สำหรับใครที่เปลี่ยนไปเป็น IE7 แล้วจะมีอัพเดตมาให้เช่นเดียวกัน

โดย... Web Master (IT)

การประยุกต์ใช้ DATA WAREHOUSEING
มีการประมาณการณ์เอาไว้ว่า ถ้าไม่มีการนำเอาระบบ Data Warehouse มาประยุกต์ใช้ในองค์กร จะมีคน เพียง 10 เปอร์เซ็นต์เท่านั้นที่จะสามารถใช้งานระบบสารสนเทศได้ตามความต้องการ และนั่นก็คือจำนวนคนที่มีระดับความรู้ ทาง IT เพียงพอที่จะสร้าง Query ขึ้นด้วยตนเองเพื่อสนองความต้องการด้านข้อมูลของตน นอกจากนั้นแล้ว ระบบ EIS (Executive Information System) และ DSS (Decision Support System) ก็มักจะทำงานได้ไม่ตรงกับที่ต้องการ เพราะข้อมูล ดิบจากฐานข้อมูลประจำวันนั้น เข้าถึงยาก หรือไม่ก็ทำความเข้าใจได้ไม่ง่ายนัก ยิ่งไปกว่านั้น การอนุญาตให้ผู้ใช้ระดับสูง สามารถเข้าถึงและค้นหาฐานข้อมูลได้โดยตรงอาจจะส่งผลต่อประสิทธิภาพของงานข้อมูล รวมไปถึงความเป็นระเบียบ (Data Integrity) ของฐานข้อมูลด้วย

โดย... Web Master (IT)

นวัตกรรมรถบรรทุกขนาดใหญ่ B-double รถกึ่งพ่วงบรรทุกแบบพิเศษ
ในยุคที่ประสิทธิภาพและต้นทุนการขนส่งเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องพัฒนาร่วมกันอย่างเร่งด่วน โดยเฉพาะเมื่อต้นทุนหลักของการขนส่งคือน้ำมันเชื้อเพลิงมีสัดส่วนสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ก๊าซธรรมชาติและไบโอดีเซลกลายเป็นประเด็นสำคัญที่ผู้ประกอบการขนส่งต้องศึกษาและพัฒนากองรถมาทดลองและใช้กันแน่นอน การพัฒนารถไฟและการขนส่งทางลำน้ำให้สามารถขนส่งสินค้าในเส้นทางหลักได้มากขึ้น มีบริการที่แน่นอนและสามารถเชื่อมต่อกับการขนส่งด้วยรถบรรทุกได้สะดวกรวดเร็ว เป็นเรื่องที่ทุกฝ่ายปรารถนา เพราะคาดหมายว่าจะทำให้การขนส่งได้ประสิทธิภาพที่ดีกว่าด้วยต้นทุนที่ต่ำกว่าการขนส่งด้วยรถบรรทุก ประเด็นเรื่องการขนส่งในปริมาณมากๆ ต่อเที่ยว มักจะยกประเด็นในเรื่องการประหยัดพลังงาน การลดปริมาณมลพิษจากน้ำมัน และการประหยัดค่าจ้างแรงงานของพนักงานขับรถ โดยทั้งหมดคิดหารเฉลี่ยจากจำนวนหน่วยสินค้าและระยะทางขนส่งต่อเที่ยวนั้นๆ หลายครั้งที่รถบรรทุกถูกวางตำแหน่งให้ทำหน้าที่ขนส่งและกระจายสินค้าในระยะทางรัศมีสั้นๆ รอบๆ สถานีหรือต้นทางปลายทางที่เป็น hub

โดย... Web Master (IT)

การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ (Object Oriented Programming: OOP)
ในปัจจุบันภาษาในการเขียนโปรแกรมเพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศที่ใช้ในองค์กรธุรกิจ มีมากมายหลายภาษาให้เลือก การเรียนรู้ภาษาเขียนโปรแกรมหรือการมีความรู้ในหลาย ๆ ภาษาถือเป็นสิ่งที่ดี แต่ไม่ได้หมายความว่าเราจำเป็นต้องเขียนโปรแกรมให้ได้ทุก ๆ ภาษา แต่สามารถเลือกบางภาษาที่เรามีความถนัดหรือเลือกที่จะเริ่มต้นกับภาษาใด ภาษาหนึ่งได้ ซึ่งการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุถือได้ว่าได้รับความนิยมในปัจจุบันรวมถึงแนวโน้มในอนาคต ซึ่ง Java ก็เป็นหนึ่งในการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ ที่มีพื้นฐานมาจากภาษา C และคิดว่าน่าจะเป็นอีกภาษาหนึ่งที่น่าศึกษาและน่าเรียนรู้ เพราะเทคโนโลยีของ Java ถือว่ากำลังร้อนแรงในแวดวงของ Software

โดย... Web Master (IT)

เรียนรู้เรื่อง CPU
CPU (Central Processing Unit) หรือ โปรเซสเซอร์ (Processor) คือ ส่วนหนึ่งของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีหน้าที่ควบคุมกา รทำงานของส่วนอื่นๆ โดยทั่วไปแล้ว ซีพียูจะประกอบไปด้วย หน่วยควบคุม (Control Unit), หน่วยประมวลผลคณิตศาสตร์และตรรกศาสตร์ (Arithmetic and Logic Unit; ALU) และหน่วยความจำ ได้แก่ รีจีสเตอร์ (Register), แคช (Cache), แรม (RAM) และรอม (ROM)

โดย... Web Master (IT)