ข้อมูลองค์ความรู้โดย
Web Master (IT)
ตำแหน่ง อาจารย์

นวัตกรรมรถบรรทุกขนาดใหญ่ B-double รถกึ่งพ่วงบรรทุกแบบพิเศษ

ประเภททางด้าน IT หลัก :   Data Management & Analysis
ประเภททางด้าน IT ย่อย :   Knowledge Management
  ลงข้อมูลเมื่อ 16:58:33 07/07/2010
  Page View (8463) แบ่งปัน

นวัตกรรมรถบรรทุกขนาดใหญ่ B-double รถกึ่งพ่วงบรรทุกแบบพิเศษ
Source: iTransport

ในยุคที่ประสิทธิภาพและต้นทุนการขนส่งเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องพัฒนาร่วมกันอย่างเร่งด่วน โดยเฉพาะเมื่อต้นทุนหลักของการขนส่งคือน้ำมันเชื้อเพลิงมีสัดส่วนสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ก๊าซธรรมชาติและไบโอดีเซลกลายเป็นประเด็นสำคัญที่ผู้ประกอบการขนส่งต้องศึกษาและพัฒนากองรถมาทดลองและใช้กันแน่นอน
การพัฒนารถไฟและการขนส่งทางลำน้ำให้สามารถขนส่งสินค้าในเส้นทางหลักได้มากขึ้น มีบริการที่แน่นอนและสามารถเชื่อมต่อกับการขนส่งด้วยรถบรรทุกได้สะดวกรวดเร็ว เป็นเรื่องที่ทุกฝ่ายปรารถนา เพราะคาดหมายว่าจะทำให้การขนส่งได้ประสิทธิภาพที่ดีกว่าด้วยต้นทุนที่ต่ำกว่าการขนส่งด้วยรถบรรทุก ประเด็นเรื่องการขนส่งในปริมาณมากๆ ต่อเที่ยว มักจะยกประเด็นในเรื่องการประหยัดพลังงาน การลดปริมาณมลพิษจากน้ำมัน และการประหยัดค่าจ้างแรงงานของพนักงานขับรถ โดยทั้งหมดคิดหารเฉลี่ยจากจำนวนหน่วยสินค้าและระยะทางขนส่งต่อเที่ยวนั้นๆ หลายครั้งที่รถบรรทุกถูกวางตำแหน่งให้ทำหน้าที่ขนส่งและกระจายสินค้าในระยะทางรัศมีสั้นๆ รอบๆ สถานีหรือต้นทางปลายทางที่เป็น hub

อย่างไรก็ตามในระหว่างที่รอ hub และการพัฒนาบริการและเส้นทางหลักที่ควรจะเป็นรถไฟและลำน้ำ ในหลายๆ ประเทศก็ยังให้ความสำคัญกับการขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุกในเส้นทางหลักหรือระยะทางไกล ซึ่งรถบรรทุกในเส้นทางหลักนี้ควรต้องเป็นรถบรรทุกขนาดใหญ่มากกว่า 10 ล้อขึ้นไป เพื่อลดจำนวนรถบรรทุกที่ต้องวิ่งบนท้องถนนและลดปัญหาขาดแคลนพนักงานขับรถด้วย นวัตกรรมรถบรรทุกขนาดใหญ่ที่พึ่งมีการแนะนำให้รู้จักในบ้านเราคือ รถกึ่งพ่วงบรรทุกแบบพิเศษ หรือรถ B-double ซึ่งได้มีการทดลองและอนุญาตให้ใช้แล้วในปัจจุบัน

รถกึ่งพ่วง (semi-trailer) โดยปกติประกอบด้วยรถหัวลาก 3 เพลา และตัวกึ่งพ่วงสำหรับวางสินค้าเทียบเท่าตู้ขนาด 40 ฟุต ความยาวโดยรวมทั้ง 2 ตัวประมาณ 18 เมตร แต่ถ้าเป็นรถ B-double จะเพิ่มตัวกึ่งพ่วงแบบพิเศษไว้ตรงกลางที่ออกแบบส่วนหางให้สามารถพ่วงตัวกึ่งพ่วงปกติได้ ตัวกึ่งพ่วงแบบพิเศษนี้จะบรรทุกสินค้าเทียบเท่าตู้ขนาด 20 ฟุต นั่นหมายถึงว่าการขนส่งสินค้าด้วยรถ B-double จะขนได้เที่ยวละ 2 ตู้ (1 ตู้ 40 ฟุต+1 ตู้ 20 ฟุต) โดยน้ำหนักรวมสำหรับรถ 7 เพลา (หัวลาก 3 เพลา+กึ่งพ่วง 2 ตัวๆ ละ 2 เพลา) สูงสุดได้ถึง 65 ตัน ถ้าเป็นรถ 9 เพลาจะได้ถึง 76 ตัน จากเดิม 45 ตันกรณีรถกึ่งพ่วงปกติ ทั้งนี้ความยาวโดยรวมทั้งหมดของรถ B-double ต้องไม่เกิน 25 เมตร

มาตรฐานของรถ B-double อาจแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ ในกลุ่มประเทศยุโรปหลายประเทศได้มีการนำรถ B-double มาทดลองใช้ด้วยเช่นกัน เช่น ประเทศสวีเดน ฟินแลนด์ เนเธอร์แลนด์ อังกฤษ ซึ่งในกลุ่มประเทศยุโรปกำหนดมาตรฐานความยาวสูงสุดที่ 25.25 เมตร ที่น้ำหนักบรรทุกรวม 60 ตัน

หลายคนอาจมีคำถามว่า ทำไมเรียก B-double จริงๆ แล้วรถประเภทนี้ได้มีการพัฒนาขึ้นที่ประเทศออสเตรเลียก่อน และมีหลากหลายรูปแบบมากกว่าที่นำมาทดลองใช้ในประเทศต่างๆ คำว่า B-double มาจากการที่เรียกรถหัวลากว่าเป็นตัว A และเรียกตัวหางหรือตัวกึ่งพ่วงว่าเป็นตัว B เมื่อมีตัวกึ่งพ่วง 2 ตัว จึงเรียกว่า B-double หากมีตัวกึ่งพ่วงต่อกันเพิ่มเป็น 3 ตัวก็เรียกว่า B-triple ถ้าเพิ่มเป็น 4 ตัวเรียก Double B-double

เดิมทีรถประเภทนี้เรียกกันว่า Road Train หรือ B-train ในยุโรปบางทีเรียก Eco Link หรือ EMS (European Modular System) ศัพท์ที่เป็นกลางๆ ให้ความหมายที่เข้าใจง่ายกว่าคือ Multi-Trailer-Combinations (MTCs) และ Larger Heavier Vehicles (LHVs) บางรัฐในประเทศออสเตรเลียกำหนดให้รถกึ่งพ่วงแบบพิเศษนี้ยาวสูงสุดได้ถึง 53.5 เมตร น้ำหนักรวมได้สูงสุดถึง 200 ตัน น้องๆ รถไฟเลยทีเดียว

สำหรับประเทศไทยได้มีการศึกษาทดลองใช้งานรถกึ่งพ่วงบรรทุกแบบพิเศษหรือรถ B-double ในปี 2547 ใน 3 เส้นทางหลักได้แก่ วังน้อย-เชียงใหม่ วังน้อย-อุดรธานี และวังน้อย-หาดใหญ่ โดยทำการทดสอบ 10 เที่ยว ในแต่ละเส้นทาง ดำเนินการศึกษาโดยสำนักวิศวกรรมและความปลอดภัย กรมการขนส่งทางบก บริษัท พนัสแอสเซมบลีย์ จำกัด และบริษัท ลินฟอกซ์ โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งมีการคำนวณค่าใช้จ่ายต่างๆ เปรียบเทียบกับรถกึ่งพ่วงธรรมดาและรถ 10 ล้อ และทดสอบความปลอดภัยในการใช้รถในสภาพการจราจรจริง ผลการทดสอบเป็นที่น่าพอใจ สายเหนือ รถ B-double ประหยัดค่าใช้จ่ายได้มากกว่ารถกึ่งพ่วง 20% และประหยัดมากว่ารถ 10 ล้อ 30% จุดคุ้มทุนอยู่ที่ 213 เที่ยว สายใต้ รถ B-double ประหยัดค่าใช้จ่ายได้มากกว่ารถกึ่งพ่วง 12% และประหยัดมากว่ารถ 10 ล้อ 22% จุดคุ้มทุนอยู่ที่ 160 เที่ยว สายอีสาน รถ B-double ประหยัดค่าใช้จ่ายได้มากกว่ารถกึ่งพ่วง 22% และประหยัดมากว่ารถ 10 ล้อ 29% จุดคุ้มทุนอยู่ที่ 282 เที่ยว

อย่างไรก็ตาม การที่เราจะใช้รถ B-double ขนาดต่างๆ ในการขนส่งนั้น รถหัวลากก็ต้องมีกำลังที่เพียงพอกับการลากจูงน้ำหนักที่มากขึ้นตามไปด้วย อัตรากำลังเครื่องยนต์ต้องไม่น้อยกว่า 5 KW/ton (ประมาณ 6.8 แรงม้า/ตัน) ซึ่งหมายถึงต้นทุนในการซื้อรถจะสูงมากด้วย นอกจากนี้ ภาครัฐยังกำหนดให้รถที่พ่วงต่อกันทุกคันในรถ B-double ต้องมีระบบรองรับน้ำหนักแบบถุงลม (air suspension) และมีระบบห้ามล้อแบบป้องกันการล็อคของล้อ (ABS) หรือระบบห้ามล้อแบบควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (EBS) พนักงานขับรถก็ต้องผ่านการอบรมและทดสอบความสามารถในการขับรถประเภทนี้ด้วย เส้นทางที่ใช้ในการวิ่งรถ B-double ต้องตรวจสอบด้วยว่าอนุญาตให้วิ่งบนทางหลวงเส้นใดบ้าง จุดใดที่สามารถหยุดพักรถได้ สถานีที่สามารถเติมเชื้อเพลิงได้ เป็นต้น

เพราะด้วยขบวนรถยาว 25 เมตร คงต้องคำนึงถึงความกว้างและความปลอดภัยในการเลี้ยวรถและการใช้ถนนร่วมกับรถประเภทต่างๆ ด้วย จุดต้นทางและปลายทางควรเป็นสถานีรถบรรทุกหรือจุดรวบรวมสินค้าของเมืองหลักในภูมิภาคต่างๆ แล้วจึงกระจายสินค้าเข้าเขตเมืองด้วยรถบรรทุกขนาดเล็กที่เหมาะสมต่อไป

การใช้รถกึ่งพ่วงแบบพิเศษ B-double จึงน่าจะเป็นทางเลือกที่ช่วยเกื้อกูลเส้นทางรถไฟที่ยังให้บริการขนส่งสินค้าได้ไม่เพียงพอต่อความต้องการ หากมีการพิจารณาสร้าง hub สำหรับการขนส่งสินค้าที่ชัดเจนในส่วนภูมิภาคก็จะทำให้มีโครงสร้างพื้นฐานที่เป็น node สำหรับสร้างเส้นทางหลักและจุดพักรถบรรทุกที่เป็นระบบระเบียบมากขึ้น สามารถตรวจสอบความปลอดภัยของตัวรถและดูแลสวัสดิภาพความเป็นอยู่ของพนักงานขับรถทำให้การบริหารจัดการระบบการขนส่งสินค้าสะดวกยิ่งขึ้น

ที่มา : http://warehouselogistic.igetweb.com/index.php?mo=3&art=451784องค์ความรู้ที่มีผู้อ่านมากสุด
รายละเอียดของระบบ e-Purchasing Online ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
รายละเอียดของระบบ e-Purchasing Online ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

โดย... Web Master (IT)

เรียนรู้เรื่อง เมนบอร์ด (Mainboard, mother board)
แผงวงจรหลัก เป็นหัวใจสำคัญที่สุดที่อยู่ภายในเครื่อง เมื่อเปิดฝาเครื่องออกมาจะเป็นแผงวงจรขนาดใหญ่วางนอนอยู่ นั่นคือส่วนที่เรียกว่า "เมนบอร์ด"

โดย... Web Master (IT)

AutoCAD คืออะไร
AutoCAD (Computer Aided Drefting/Dedign, CAD) เป็นซอฟต์แวร์ช่วยออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์ ที่สามารถรองรับการทำงานทั้งใน 2 มิติ และ 3 มิติ

โดย... Web Master (IT)

ทำความรู้จักกับ IIG (International Internet Gateway ) & NIX(National Internet Exchange )
การใช้งานอินเตอร์เน็ตของเราทุกคน จำเป็นต้องผ่านระบบการให้ บริการของ IIG และ NIX เพราะว่า เป็นเหมือนเส้นทางหลักของศูนย์กลางโครงข่าย ของประเทศไทย ทั้งภายในและ ภายนอกประเทศ ที่จากเดิมเราจะทราบกันอยู่แล้วว่า บริการทั้งสองประเภทนี้จะมีผู้ให้บริการ แบบผูกขาดอยู่เพียงรายเดียวเท่านั้น คือ การสื่อสารแห่งประเทศไทย เพียงเท่านั้น แต่ ณ ปัจจุบันนี้ได้มีหน่วยงานที่เข้ามา กำกับดูแลในเรื่องของโทรคมนาคมของเมืองไทยอย่างเป็น รูปธรรมมากยิ่งขึ้น จึงก่อให้เกิดการแข่งขันอย่างเสรี และปัจจุบัน ทาง กทช. ผู้เป็นหน่วยงานหลัก ของ การกำกับดูแลได้เปิดอนุญาตให้กลุ่มบริษัทเอกชนทั่วไป สามารถขอรับใบอนุญาต การให้ บริการทั้งสองประเภทได้ เพื่อให้เกิดการแข่งขันกันอย่างเป็นธรรม และก่อให้ เกิดประโยชน์สูงสุด แก่ผู้บริโภคกันเลยละครับ

โดย... Web Master (IT)

ความรู้เรื่อง...การ์ดจอ
การ์ดจอ (Video Card) การ์ดแสดงผล หรือ กราฟฟิกการ์ด (Graphic card) เป็น แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ที่ทำหน้าที่ในการนำข้อมูลที่ได้จากการประมวลผลของซีพียูมาแสดงบนจอภาพ ทำให้ผู้ใช้ สามารถควบคุมการทำงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจอภาพจะเป็นส่วนที่รับข้อมูลจากการ์ดแสดงผลอีกทีหนึ่ง การ์ดกราฟฟิกทีได้รับความนิยมและใช้กันแพร่หลายในอยู่ปัจจุบัน เป็นการ์ดกราฟฟิกที่มี GPU เป็นตัวประมวลผล

โดย... Web Master (IT)

Windows XP Service Pack 3 Overview
ภาพรวม Windows XP Service Pack 3 จะประกอบด้วย security updates hotfix และ patch ต่างๆ ที่ไมโครซอฟท์ปล่อยหลังออก SP2 เป็นต้นมาไม่มีการเปลี่ยนแปลงในเชิงฟังก์ชั่นและการทำงานที่สำคัญ แต่จะอัพเดตองค์ประกอบต่างๆ อย่าง Microsoft Management Console (MMC) 3.0 และ Microsoft Core XML Services 6.0 (MSXML6) เป็นเวอร์ชั่นปัจจุบัน สิ่งที่น่าสนใจประการหนึ่งคือ ไมโครซอฟท์ไม่ได้รวมเอา Windows Internet Explorer 7 เข้ามาไว้ใน SP3 แต่จะใส่มาเฉพาะส่วนที่เป็นอัพเดตและ fix เท่านั้น คล้ายกับว่าไมโครซอฟท์ตั้งใจจะไม่บีบให้ลูกค้าต้องเปลี่ยนจาก IE6 มาใช้ IE7 ใครที่ต้องการอยู่กับ IE6 (ด้วยเหตุผลใดก็ตาม) ก็จะยังสามารถใช้ IE6 ได้ สำหรับใครที่เปลี่ยนไปเป็น IE7 แล้วจะมีอัพเดตมาให้เช่นเดียวกัน

โดย... Web Master (IT)

การประยุกต์ใช้ DATA WAREHOUSEING
มีการประมาณการณ์เอาไว้ว่า ถ้าไม่มีการนำเอาระบบ Data Warehouse มาประยุกต์ใช้ในองค์กร จะมีคน เพียง 10 เปอร์เซ็นต์เท่านั้นที่จะสามารถใช้งานระบบสารสนเทศได้ตามความต้องการ และนั่นก็คือจำนวนคนที่มีระดับความรู้ ทาง IT เพียงพอที่จะสร้าง Query ขึ้นด้วยตนเองเพื่อสนองความต้องการด้านข้อมูลของตน นอกจากนั้นแล้ว ระบบ EIS (Executive Information System) และ DSS (Decision Support System) ก็มักจะทำงานได้ไม่ตรงกับที่ต้องการ เพราะข้อมูล ดิบจากฐานข้อมูลประจำวันนั้น เข้าถึงยาก หรือไม่ก็ทำความเข้าใจได้ไม่ง่ายนัก ยิ่งไปกว่านั้น การอนุญาตให้ผู้ใช้ระดับสูง สามารถเข้าถึงและค้นหาฐานข้อมูลได้โดยตรงอาจจะส่งผลต่อประสิทธิภาพของงานข้อมูล รวมไปถึงความเป็นระเบียบ (Data Integrity) ของฐานข้อมูลด้วย

โดย... Web Master (IT)

เอนไซม์ กับการประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร
เป็นที่ยอมรับกันว่าความสำเร็จของการขยายตัวของธุรกิจที่กำลังทำอยู่นั้น ส่วนหนึ่งมาจากการวางแผนการในการขยายตลาดเป้าหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ประกอบการผู้ผลิตอาหารในปัจจุบันนี้ที่อยู่ในภาวะการณ์แข่งขันที่สูงมากแต่ในทำนองเดียวกันผู้ประกอบการจะต้องไม่ละเลยในการที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยใช้องค์ความรู้ต่างๆ ที่มีใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนากระบวนการผลิต

โดย... Web Master (IT)

การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ (Object Oriented Programming: OOP)
ในปัจจุบันภาษาในการเขียนโปรแกรมเพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศที่ใช้ในองค์กรธุรกิจ มีมากมายหลายภาษาให้เลือก การเรียนรู้ภาษาเขียนโปรแกรมหรือการมีความรู้ในหลาย ๆ ภาษาถือเป็นสิ่งที่ดี แต่ไม่ได้หมายความว่าเราจำเป็นต้องเขียนโปรแกรมให้ได้ทุก ๆ ภาษา แต่สามารถเลือกบางภาษาที่เรามีความถนัดหรือเลือกที่จะเริ่มต้นกับภาษาใด ภาษาหนึ่งได้ ซึ่งการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุถือได้ว่าได้รับความนิยมในปัจจุบันรวมถึงแนวโน้มในอนาคต ซึ่ง Java ก็เป็นหนึ่งในการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ ที่มีพื้นฐานมาจากภาษา C และคิดว่าน่าจะเป็นอีกภาษาหนึ่งที่น่าศึกษาและน่าเรียนรู้ เพราะเทคโนโลยีของ Java ถือว่ากำลังร้อนแรงในแวดวงของ Software

โดย... Web Master (IT)

เรียนรู้เรื่อง CPU
CPU (Central Processing Unit) หรือ โปรเซสเซอร์ (Processor) คือ ส่วนหนึ่งของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีหน้าที่ควบคุมกา รทำงานของส่วนอื่นๆ โดยทั่วไปแล้ว ซีพียูจะประกอบไปด้วย หน่วยควบคุม (Control Unit), หน่วยประมวลผลคณิตศาสตร์และตรรกศาสตร์ (Arithmetic and Logic Unit; ALU) และหน่วยความจำ ได้แก่ รีจีสเตอร์ (Register), แคช (Cache), แรม (RAM) และรอม (ROM)

โดย... Web Master (IT)