ข้อมูลองค์ความรู้โดย
Web Master (IT)
ตำแหน่ง อาจารย์

เตือนภัย: สรุปสถานการณ์ SMEs สาขาอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล

ประเภททางด้าน IT หลัก :   Data Management & Analysis
ประเภททางด้าน IT ย่อย :   Knowledge Management
  ลงข้อมูลเมื่อ 14:37:28 07/07/2010
  Page View (2190) แบ่งปัน

เครื่องจักรกล เป็นปัจจัยสำคัญในการผลิตสินค้าอุตสาหกรรมเกือบทุกประเภท และสร้างความเชื่อมโยงกับสาขาการผลิตอื่นๆ อีกมาก ในการผลิตเครื่องจักรกล ต้องการอุตสาหกรรมสนับสนุนหลายประเภท ทั้งชิ้นงานหล่อ งานอบชุบโลหะด้วยความร้อน ชิ้นส่วนและอุปกรณ์ทางด้านกลไฟฟ้าและอื่น ๆ อุตสาหกรรมเครื่องจักรกล เป็นอุตสาหกรรมต่อเนื่องจากอุตสาหกรรมโลหะการ (Metal Working)ได้แก่ Metal Casting, Pressing/Stamping, Forging Machining ,Sheet Work & Welding, Heat Treatment, Mold & Die Working แล้วนํามาประกอบเป็นเครื่องจักรกลต่างๆ  โดยผลิตภัณฑ์ที่สําคัญในหมวดนี้ ได้แก่ เครื่องจักรกลอุตสาหกรรม  เครื่องมือกล (Machine Tools) และเครื่องจักรกลการเกษตร เพื่อใช้ในการผลิตสินค้าด้านการเกษตร บริการขนส่ง และการก่อสร้าง เป็นต้น ส่วนสินค้าอีกประเภทที่มีความน่าสนใจคือ 
กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลที่ควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ หรือเครื่องจักร CNC ซึ่งมีบทบาทสําคัญในกระบวนการผลิตอุตสาหกรรมที่ต้องการความละเอียดและแม่นยําของชิ้นส่วนสูง

ทั้งนี้ อุตสาหกรรมเครื่องจักรกลสามารถดำเนินการผลิตได้ ทั้งในลักษณะกิจการขนาดเล็กและใหญ่ ทั้งในลักษณะใช้แรงงานเป็นหลักและใช้เครื่องจักรกลเป็นหลัก ขึ้นอยู่กับประเภทของเครื่องจักรกล ดังนั้นอุตสาหกรรมนี้ จึงมีบทบาทสำคัญในการทำให้ฐานการผลิตของประเทศไทย มีความมั่นคงและช่วยในการกระจายรายได้  อย่างไรก็ตาม การผลิตเครื่องจักรกลต้องอาศัยการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนการสั่งสมความรู้ประสบการณ์ และการปรับปรุงขั้นตอนการผลิตเพื่อให้ได้มาตรฐานสากล โดยเท่าที่ผ่านมา การพัฒนาการผลิตของอุตสาหกรรมนี้เป็นไปอย่างรวดเร็ว โดยการนำเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ ด้วยการสนับสนุนจากความก้าวหน้าทางด้านการออกแบบ จึงทำให้เครื่องจักรและเครื่องมือกลมีความเที่ยงตรงแม่นยำและมีคุณภาพดีขึ้น อันมีผลโดยตรงต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมสมัยใหม่ ดังนั้นหากมีการเร่งพัฒนาอุตสาหกรรมนี้ให้เจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว ก็จะเป็นฐานที่สำคัญในการผลิตสาขาต่าง ๆ ต่อไปในอนาคต

ปัจจุบัน ประเทศไทยยังอาศัยการนำเข้าเครื่องจักรกลและส่วนประกอบจากต่างประเทศอยู่มาก โดยในปี 2536  มีมูลค่านำเข้า 173,860 ล้านบาท จนกระทั่งในปี 2542 ซึ่งเป็นช่วงหลังวิกฤติทางเศรษฐกิจ มูลค่านำเข้าลดลงเหลือ 154,442 ล้านบาท หลังจากนั้น ในปี 2547 ไทยนำเข้าเพิ่มขึ้นมากกว่าสองเท่าตัว คิดเป็นมูลค่า  385,207 ล้านบาท จนถึงปี 2548 มูลค่าการนําเข้า เพิ่มขึ้นถึงประมาณ 450,188 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการขยายตัวร้อยละ 16.9 จัดเป็นสินค้านําเข้าอันดับ 2 ของประเทศ ในจํานวนนี้ เป็นการนําเข้าสินค้าเครื่องจักรที่ใช้ในอุตสาหกรรมและส่วนประกอบเป็นหลัก โดยมีมูลค่าการนําเข้าถึงประมาณ 318,000 ล้านบาท นําเข้าเครื่องจักรที่ใช้ในการเกษตร มูลค่าประมาณ 3,484 ล้านบาท และนําเข้าแทรกเตอร์และส่วนประกอบ มูลค่า 7,345 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการขยายตัวร้อยละ 18.4, 14.9 และ 47..9  ตามลําดับ ส่วนใหญ่นำเข้าจากประเทศญี่ปุ่น เยอรมนี สหรัฐอเมริกา ไต้หวัน และจีน

อย่างไรก็ตาม ไทยมีการส่งออกเครื่องจักรกลและส่วนประกอบอยู่บ้าง และมีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มขึ้นโดยตลอด แต่มีมูลค่าค่อนข้างต่ำ เมื่อเทียบกับการนำเข้า ทำให้ประเทศไทยขาดดุลการค้าในหมวดนี้มาโดยตลอด และมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นทุกปี โดยในปี 2536 มีมูลค่าส่งออก 18,010 ล้านบาท และเพิ่มเป็น 31,908 ล้านบาทในปี 2543  แต่ยังขาดดุลการค้าถึง 193,214 ล้านบาท จนในปี 2547 มูลค่าส่งออกเพิ่มขึ้นกว่าสองเท่าเป็น 67,156 ล้านบาท

ในขณะที่การขาดดุลเพิ่มสูงขึ้นถึง 318,052 ล้านบาท ในปี 2549  สินค้ากลุ่มเครื่องจักรกลและส่วนประกอบ จัดเป็นสินค้าส่งออกอันดับที่ 16 ของไทย มีมูลค่าการส่งออกประมาณ 101,222 ล้านบาท มีอัตราการขยายตัวร้อยละ 18.6  ทั้งนี้ ตลาดส่งออกสำคัญของไทยได้แก่ ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา มาเลเซีย และสิงคโปร์ เป็นต้น

2. จำนวนวิสาหกิจ และการจ้างงาน

ประมวลโดย: SAW สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม สสว.

จากการวิเคราะห์จำนวนผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล พบว่าในปี 2549 มีจำนวนวิสาหกิจรวมทั้งสิ้น 8,584  ราย แบ่งเป็น SMEs จำนวน 8,530 ราย และขนาดใหญ่ จำนวน 53 ราย เปรียบเทียบกับจำนวนวิสาหกิจในปี 2548 พบว่าในภาพรวม อัตราการเติบโตของจำนวนผู้ประกอบการเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.46 โดยจำนวน SMEs เติบโตร้อยละ 6.49 ในขณะที่วิสาหกิจขนาดใหญ่ขยายตัวเพียงร้อยละ 1.92  สำหรับแนวโน้มของอุตสาหกรรมในปี พ.ศ. 2550 คาดว่าจะมีจำนวนผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล เพิ่มขึ้นเป็น 9,507 ราย หรือเติบโตร้อยละ 10.75  โดย SMEs เพิ่มขึ้นเป็น 9,448 รายส่วนผู้ประกอบรายใหญ่จะเพิ่มประมาณ 57 ราย

ประมวลโดย: SAW สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม สสว.

ในด้านจำนวนการจ้างงาน พบว่าในปีพ.ศ. 2549 อุตสาหกรรมเครื่องจักรกล มีจำนวนการจ้างงานรวมทั้งสิ้น 132,482 คน ซึ่งเป็นการจ้างงานโดย SMEs 90,752 คน และจ้างโดยกิจการขนาดใหญ่อีก 41,730 คน โดยภาพรวมมีการขยายตัวเล็กน้อยเพียงร้อยละ 0.42 จากปีพ.ศ. 2548 โดย SMEs มีอัตราการจ้างงานเพิ่มขึ้น 0.55% ส่วนวิสาหกิจรายใหญ่มีอัตราการจ้างงานเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.16 และเมื่อวิเคราะห์แนวโน้มในปี 2550 คาดว่า อุตสาหกรรมจะมีจำนวนการจ้างงานเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.44 หรือประมาณ 138,366 ราย โดยผู้ประกอบการ SMEs จะมีการจ้างงานประมาณ 94,897 ราย และผู้ประกอบการขนาดใหญ่ จะมีการจ้างงานประมาณ 43,469 ราย

3. มูลค่าการตลาดด้านรายได้

ประมวลโดย: SAW สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม สสว.

เมื่อพิจารณามูลค่ายอดขายของอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล  พบว่า SMEs  มีมูลค่ายอดขายในปี 2549 จำนวน 65,343 ล้านบาท หรือทรงตัวต่อเนื่องจากปี 2548 ในขณะที่อุตสาหกรรมภาพรวมปรับตัวสูงขึ้นเล็กน้อยประมาณร้อยละ 0.27 โดยมีมูลค่ายอดขายทั้งสิ้น 142,644 ล้านบาท 
แสดงว่าผู้ประกอบการSMEsในอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล มีความสามารถในการสร้างยอดขายได้ น้อยกว่า ภาพรวมของอุตสาหกรรมเล็กน้อย สำหรับในปี 2550 คาดว่าภาพรวมของอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล จะมีมูลค่ายอดขายเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 0.13 ในขณะที่มูลค่ายอดขายของผู้ประกอบการ SMEs จะเติบโตในอัตราเดียวกัน


หมายเหตุ:  ผลการวิเคราะห์ทั้งหมดข้างต้น เป็นการคาดการณ์อนาคตที่อิงความคิดเห็นของนักวิเคราะห์ อันเป็นผลมาจากการหารือภายในองค์กรเท่านั้น โดยไม่อนุญาตในองค์กรภายนอกนำไปใช้อ้างอิงเพื่อประกอบการตัดสินใจใดๆทั้งสิ้น หรือหากปรากฎว่ามีการนำไปใช้ต่อ  ผู้วิเคราะห์ (วต.) และหน่วยงานต้นสังกัด (สสว.) จะไม่รับผิดชอบต่อผลของการนำไปใช้ในทุกกรณี


ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อได้ที่

โครงการศึกษาวิเคราะห์และเตือนภัย SMEs รายสาขา (SAW)*  สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
โทร. 0-2278-8800 ต่อ 466 หรือ สสว. Call Center โทร. 0-2686 – 9111 เว็บไซต์  http://www.sme.go.th/

ที่มา : http://cms.sme.go.th/cms/c/journal_articles/view_article_content?article_id=SMARTSMES-31082007-2องค์ความรู้ที่มีผู้อ่านมากสุด
รายละเอียดของระบบ e-Purchasing Online ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
รายละเอียดของระบบ e-Purchasing Online ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

โดย... Web Master (IT)

เรียนรู้เรื่อง เมนบอร์ด (Mainboard, mother board)
แผงวงจรหลัก เป็นหัวใจสำคัญที่สุดที่อยู่ภายในเครื่อง เมื่อเปิดฝาเครื่องออกมาจะเป็นแผงวงจรขนาดใหญ่วางนอนอยู่ นั่นคือส่วนที่เรียกว่า "เมนบอร์ด"

โดย... Web Master (IT)

AutoCAD คืออะไร
AutoCAD (Computer Aided Drefting/Dedign, CAD) เป็นซอฟต์แวร์ช่วยออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์ ที่สามารถรองรับการทำงานทั้งใน 2 มิติ และ 3 มิติ

โดย... Web Master (IT)

ทำความรู้จักกับ IIG (International Internet Gateway ) & NIX(National Internet Exchange )
การใช้งานอินเตอร์เน็ตของเราทุกคน จำเป็นต้องผ่านระบบการให้ บริการของ IIG และ NIX เพราะว่า เป็นเหมือนเส้นทางหลักของศูนย์กลางโครงข่าย ของประเทศไทย ทั้งภายในและ ภายนอกประเทศ ที่จากเดิมเราจะทราบกันอยู่แล้วว่า บริการทั้งสองประเภทนี้จะมีผู้ให้บริการ แบบผูกขาดอยู่เพียงรายเดียวเท่านั้น คือ การสื่อสารแห่งประเทศไทย เพียงเท่านั้น แต่ ณ ปัจจุบันนี้ได้มีหน่วยงานที่เข้ามา กำกับดูแลในเรื่องของโทรคมนาคมของเมืองไทยอย่างเป็น รูปธรรมมากยิ่งขึ้น จึงก่อให้เกิดการแข่งขันอย่างเสรี และปัจจุบัน ทาง กทช. ผู้เป็นหน่วยงานหลัก ของ การกำกับดูแลได้เปิดอนุญาตให้กลุ่มบริษัทเอกชนทั่วไป สามารถขอรับใบอนุญาต การให้ บริการทั้งสองประเภทได้ เพื่อให้เกิดการแข่งขันกันอย่างเป็นธรรม และก่อให้ เกิดประโยชน์สูงสุด แก่ผู้บริโภคกันเลยละครับ

โดย... Web Master (IT)

ความรู้เรื่อง...การ์ดจอ
การ์ดจอ (Video Card) การ์ดแสดงผล หรือ กราฟฟิกการ์ด (Graphic card) เป็น แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ที่ทำหน้าที่ในการนำข้อมูลที่ได้จากการประมวลผลของซีพียูมาแสดงบนจอภาพ ทำให้ผู้ใช้ สามารถควบคุมการทำงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจอภาพจะเป็นส่วนที่รับข้อมูลจากการ์ดแสดงผลอีกทีหนึ่ง การ์ดกราฟฟิกทีได้รับความนิยมและใช้กันแพร่หลายในอยู่ปัจจุบัน เป็นการ์ดกราฟฟิกที่มี GPU เป็นตัวประมวลผล

โดย... Web Master (IT)

Windows XP Service Pack 3 Overview
ภาพรวม Windows XP Service Pack 3 จะประกอบด้วย security updates hotfix และ patch ต่างๆ ที่ไมโครซอฟท์ปล่อยหลังออก SP2 เป็นต้นมาไม่มีการเปลี่ยนแปลงในเชิงฟังก์ชั่นและการทำงานที่สำคัญ แต่จะอัพเดตองค์ประกอบต่างๆ อย่าง Microsoft Management Console (MMC) 3.0 และ Microsoft Core XML Services 6.0 (MSXML6) เป็นเวอร์ชั่นปัจจุบัน สิ่งที่น่าสนใจประการหนึ่งคือ ไมโครซอฟท์ไม่ได้รวมเอา Windows Internet Explorer 7 เข้ามาไว้ใน SP3 แต่จะใส่มาเฉพาะส่วนที่เป็นอัพเดตและ fix เท่านั้น คล้ายกับว่าไมโครซอฟท์ตั้งใจจะไม่บีบให้ลูกค้าต้องเปลี่ยนจาก IE6 มาใช้ IE7 ใครที่ต้องการอยู่กับ IE6 (ด้วยเหตุผลใดก็ตาม) ก็จะยังสามารถใช้ IE6 ได้ สำหรับใครที่เปลี่ยนไปเป็น IE7 แล้วจะมีอัพเดตมาให้เช่นเดียวกัน

โดย... Web Master (IT)

การประยุกต์ใช้ DATA WAREHOUSEING
มีการประมาณการณ์เอาไว้ว่า ถ้าไม่มีการนำเอาระบบ Data Warehouse มาประยุกต์ใช้ในองค์กร จะมีคน เพียง 10 เปอร์เซ็นต์เท่านั้นที่จะสามารถใช้งานระบบสารสนเทศได้ตามความต้องการ และนั่นก็คือจำนวนคนที่มีระดับความรู้ ทาง IT เพียงพอที่จะสร้าง Query ขึ้นด้วยตนเองเพื่อสนองความต้องการด้านข้อมูลของตน นอกจากนั้นแล้ว ระบบ EIS (Executive Information System) และ DSS (Decision Support System) ก็มักจะทำงานได้ไม่ตรงกับที่ต้องการ เพราะข้อมูล ดิบจากฐานข้อมูลประจำวันนั้น เข้าถึงยาก หรือไม่ก็ทำความเข้าใจได้ไม่ง่ายนัก ยิ่งไปกว่านั้น การอนุญาตให้ผู้ใช้ระดับสูง สามารถเข้าถึงและค้นหาฐานข้อมูลได้โดยตรงอาจจะส่งผลต่อประสิทธิภาพของงานข้อมูล รวมไปถึงความเป็นระเบียบ (Data Integrity) ของฐานข้อมูลด้วย

โดย... Web Master (IT)

เอนไซม์ กับการประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร
เป็นที่ยอมรับกันว่าความสำเร็จของการขยายตัวของธุรกิจที่กำลังทำอยู่นั้น ส่วนหนึ่งมาจากการวางแผนการในการขยายตลาดเป้าหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ประกอบการผู้ผลิตอาหารในปัจจุบันนี้ที่อยู่ในภาวะการณ์แข่งขันที่สูงมากแต่ในทำนองเดียวกันผู้ประกอบการจะต้องไม่ละเลยในการที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยใช้องค์ความรู้ต่างๆ ที่มีใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนากระบวนการผลิต

โดย... Web Master (IT)

นวัตกรรมรถบรรทุกขนาดใหญ่ B-double รถกึ่งพ่วงบรรทุกแบบพิเศษ
ในยุคที่ประสิทธิภาพและต้นทุนการขนส่งเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องพัฒนาร่วมกันอย่างเร่งด่วน โดยเฉพาะเมื่อต้นทุนหลักของการขนส่งคือน้ำมันเชื้อเพลิงมีสัดส่วนสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ก๊าซธรรมชาติและไบโอดีเซลกลายเป็นประเด็นสำคัญที่ผู้ประกอบการขนส่งต้องศึกษาและพัฒนากองรถมาทดลองและใช้กันแน่นอน การพัฒนารถไฟและการขนส่งทางลำน้ำให้สามารถขนส่งสินค้าในเส้นทางหลักได้มากขึ้น มีบริการที่แน่นอนและสามารถเชื่อมต่อกับการขนส่งด้วยรถบรรทุกได้สะดวกรวดเร็ว เป็นเรื่องที่ทุกฝ่ายปรารถนา เพราะคาดหมายว่าจะทำให้การขนส่งได้ประสิทธิภาพที่ดีกว่าด้วยต้นทุนที่ต่ำกว่าการขนส่งด้วยรถบรรทุก ประเด็นเรื่องการขนส่งในปริมาณมากๆ ต่อเที่ยว มักจะยกประเด็นในเรื่องการประหยัดพลังงาน การลดปริมาณมลพิษจากน้ำมัน และการประหยัดค่าจ้างแรงงานของพนักงานขับรถ โดยทั้งหมดคิดหารเฉลี่ยจากจำนวนหน่วยสินค้าและระยะทางขนส่งต่อเที่ยวนั้นๆ หลายครั้งที่รถบรรทุกถูกวางตำแหน่งให้ทำหน้าที่ขนส่งและกระจายสินค้าในระยะทางรัศมีสั้นๆ รอบๆ สถานีหรือต้นทางปลายทางที่เป็น hub

โดย... Web Master (IT)

การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ (Object Oriented Programming: OOP)
ในปัจจุบันภาษาในการเขียนโปรแกรมเพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศที่ใช้ในองค์กรธุรกิจ มีมากมายหลายภาษาให้เลือก การเรียนรู้ภาษาเขียนโปรแกรมหรือการมีความรู้ในหลาย ๆ ภาษาถือเป็นสิ่งที่ดี แต่ไม่ได้หมายความว่าเราจำเป็นต้องเขียนโปรแกรมให้ได้ทุก ๆ ภาษา แต่สามารถเลือกบางภาษาที่เรามีความถนัดหรือเลือกที่จะเริ่มต้นกับภาษาใด ภาษาหนึ่งได้ ซึ่งการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุถือได้ว่าได้รับความนิยมในปัจจุบันรวมถึงแนวโน้มในอนาคต ซึ่ง Java ก็เป็นหนึ่งในการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ ที่มีพื้นฐานมาจากภาษา C และคิดว่าน่าจะเป็นอีกภาษาหนึ่งที่น่าศึกษาและน่าเรียนรู้ เพราะเทคโนโลยีของ Java ถือว่ากำลังร้อนแรงในแวดวงของ Software

โดย... Web Master (IT)