ข้อมูลองค์ความรู้โดย
Web Master (IT)
ตำแหน่ง อาจารย์

สมาคมเครื่องหนังไทย จับมือสสว.เพิ่มขีดความสามารถเอกชนผลักดันสู่ตลาดส่งออก

ประเภททางด้าน IT หลัก :   Data Management & Analysis
ประเภททางด้าน IT ย่อย :   Knowledge Management
  ลงข้อมูลเมื่อ 14:02:51 07/07/2010
  Page View (3424) แบ่งปัน

สมาคมเครื่องหนังไทย ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) สังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม จัดโครงการ “เพิ่มขีดความสามารถในกระบวนการผลิตและพัฒนาการออกแบบเพื่อยกระดับมาตรฐานและคุณภาพสินค้าเครื่องหนังไทย” ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ – กรกฎาคม 2553 มุ่งผลักดันสินค้าเครื่องหนังแบรนด์ไทยสู่ตลาดโลกมากยิ่งขึ้น ตั้งเป้ายอดส่งออกเติบโตในปี 2553 8%                                                                         

.

นายภักดิ์ ทองส้ม รองผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) กล่าวว่า “โครงการเพิ่มขีดความสามารถในกระบวนการผลิตและพัฒนาการออกแบบเพื่อยกระดับมาตรฐานและคุณภาพสินค้าเครื่องหนังไทย” เป็นหนึ่งในโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการส่งเสริม SMEs ซึ่งคณะกรรมการบริหาร สสว. ชุดปัจจุบันได้เห็นความสำคัญและมอบหมายให้ สสว. ดำเนินการ 

.

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างโอกาสให้ ผู้ประกอบการเครื่องหนังรายย่อยและกลุ่มอุตสาหกรรมสนับสนุน ได้ยกระดับมาตรฐานของตนเอง โดยการพัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพสูงขึ้น เพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ส่งออก ทั้งยังเตรียมความพร้อมให้กับสินค้าแบรนด์ไทย ก่อนออกไปแข่งขันกับแบรนด์ใหญ่ๆ จากต่างประเทศ ในตลาดโลก นอกจากนี้กิจกรรมต่างๆ ภายใต้โครงการยังเป็นประโยชน์ต่อบุคคลทั่วไปที่สนใจในอุตสาหกรรมเครื่องหนังอีกด้วย

.

“สิ่งที่ผู้ประกอบการธุรกิจเครื่องหนังของเมืองไทยจำเป็นจะต้องมีการพัฒนาอย่างเร่งด่วน ก็คือด้านเทคโนโลยีในการออกแบบและการผลิต เพราะไม่เพียงแต่จะช่วยในเรื่องความคิดสร้างสรรค์ และการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเท่านั้น ยังจะช่วยลดต้นทุนแรงงาน ซึ่งจะช่วยให้สินค้าแบรนด์ไทยมีความแตกต่าง สามารถแข่งขันในตลาดโลกได้คล่องตัวยิ่งขึ้น” นายภักดิ์ กล่าวต่อ

.

ทางด้านนางเนาวรัตน์ ทรงสวัสดิ์ชัย นายกสมาคมเครื่องหนังไทย กล่าวถึงโครงการดังกล่าวคือความต่อเนื่องจากแผน roadmap ที่ทางสมาคมฯ ได้จัดทำขึ้นตั้งแต่ปี 2550 โดยกำหนดวิสัยทัศน์ว่า “BUY QUALITY & DESIGN – BUY THAI” หรือ “ซื้อคุณภาพ ซื้อดีไซน์ – ซื้อสินค้าเครื่องหนังไทย” และเพื่อเป็นการรองรับกับวิสัยทัศน์ดังกล่าว

.

ทางสมาคมฯ ได้หันมาเน้นการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่สินค้า แทนการแข่งขันกับตลาด Mass ซึ่งการจะไปถึงจุดหมายนั้น อุตสาหกรรมเครื่องหนังยังขาดการพัฒนาเทคนิคการผลิต และแรงงานที่มีผีมือ โดยเฉพาะบุคคลากรนักออกแบบและนักพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีความชำนาญเฉพาะทางอยู่ 

.

“โครงการนี้คือความร่วมมือระดับทวิภาคีระหว่างภาครัฐ ได้แก่ สสว. และภาคเอกชน คือ สมาคมเครื่องหนังไทย เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในกระบวนการผลิตและกระบวนการทำงาน ซึ่งจะนำไปสู่การลดต้นทุนการประกอบการ รวมถึงพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการในด้านการออกแบบ ให้ตรงกับความต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศ”

.

“นอกจากนี้ โครงการฯ ยังมุ่งยกระดับมาตรฐานและคุณภาพของสินค้าเครื่องหนังไทย ให้มีคุณภาพทัดเทียมกับสินค้าแบรนด์ต่างประเทศ และยังเป็นการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานของไทย ให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น ทั้งยังเป็นการสร้างแรงงานใหม่และส่งเสริมการจ้างงานอย่างต่อเนื่อง” นางเนาวรัตน์ กล่าวต่อ

.

ปัจจุบัน สมาคมเครื่องหนังไทยมีสมาชิกตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ รวมทั้งสิ้น 180 ราย ประกอบด้วยผู้ประกอบการที่ผลิตวัตถุดิบ จำนวน 8 ราย ผู้ประกอบการผลิตกระเป๋าหนังและผ้า จำนวน 103 ราย และผู้ค้าส่ง ค้าปลีก จำนวน 69 ราย ในอุตสาหกรรมกระเป๋าและเครื่องหนัง มีจำนวนแรงงานประมาณ 200,000 คน 

.

ภายใต้โครงการ “เพิ่มขีดความสามารถในกระบวนการผลิตและพัฒนาการออกแบบเพื่อยกระดับมาตรฐานและคุณภาพสินค้าเครื่องหนังไทย” ทางสมาคมเครื่องหนังไทยจะจัดกิจกรรมที่หลากหลาย        

.

โดยเน้นให้ความรู้ที่ผู้ประกอบการสามารถนำไปปฏิบัติและประยุกต์ใช้ได้จริง ทั้งงานประชุมเพื่อพัฒนาธุรกิจ งานสัมมนา เวิร์คช็อป ไปจนถึงการให้คำปรึกษาเชิงลึกกับโรงงาน ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและการลดต้นทุน การพัฒนารูปแบบสินค้าและเทคนิคการผลิต เทคโนโลยีการออกแบบสมัยใหม่จากประเทศอิตาลี 

.

“ทางสมาคมฯ ยังได้เชิญผู้เชี่ยวชาญทั้งจากสถาบันศึกษาชั้นนำในประเทศและจากหน่วยงานต่างประเทศมาให้คำแนะนำเชิงลึก เกี่ยวกับเทคนิคการผลิตและการออกแบบ รวมถึงการพัฒนาเรื่อง Productivity ซึ่งสินค้าจะได้พัฒนาให้สามารถขายได้ มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น” นางเนาวรัตน์ กล่าว

.

สำหรับผู้ประกอบการที่สามารถเข้าร่วมโครงการดังกล่าว จะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้พื้นฐานทางด้านเทคนิคการผลิต และการออกแบบผลิตภัณฑ์ มีเป้าหมายในการก้าวไปเป็นผู้ส่งออกสินค้า โดยมีความพร้อมในการพัฒนาเทคโนโลยีและกระบวนการผลิต มีการจำหน่ายสินค้าภายใต้แบรนด์สินค้าของตนเอง และพร้อมที่จะทำการตลาดและสร้างแบรนด์ของสินค้าของตนเองอย่างจริงจัง 

.

เกี่ยวกับเรื่องความเคลื่อนไหวของอุตสาหกรรมเครื่องหนังไทยในช่วงที่ผ่านมา นางเนาวรัตน์ เปิดเผยว่าตัวเลขการส่งออกของสินค้าไทยในปี 2552 มีการปรับตัวลดลงจากในปี 2551 19.70% โดยมีมูลค่ารวมอยู่ที่ราว 47,000 ล้านบาท เมื่อเทียบกับ 58,500 ล้านบาทในปี 2551 เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจถดถอยทั่วโลก                    

.

แต่คาดว่ายอดส่งออกในปี 2553 นี้ น่าจะดีขึ้น และเติบโตขึ้นประมาณ 8% เนื่องจากในช่วง 2 เดือนแรกของปีนี้ มีการตอบรับจากลูกค้าดีขึ้น สำหรับการขายสินค้าเครื่องหนังในประเทศ มูลค่ารวมในตลาดปีนี้ น่าจะอยู่ที่ประมาณ 30,000 ล้านบาท

.

นางเนาวรัตน์ กล่าวต่อว่า ปัจจุบัน สินค้าเครื่องหนังของไทยถูกส่งออกไปจำหน่ายในหลายประเทศทั่วโลก กลุ่มประเทศลูกค้าหลัก ได้แก่ สหรัฐอเมริกา เดนมาร์ก ฮ่องกง จีน สหราชอาณาจักร ญี่ปุ่น และเวียดนาม ส่วนตลาดเป้าหมายที่ต้องการเจาะเข้าไปในเร็วๆ นี้ ได้แก่ อินเดีย บังคลาเทศ และกลุ่มประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียน ได้แก่ พม่า ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย มาเลเซีย 

.

“สินค้าเครื่องหนังของไทยมีจุดเด่นตรงที่การออกแบบที่เป็นเอกลัษณ์ มีความแตกต่างของแบรนด์อย่างชัดเจน ผู้ประกอบการเองนอกจากจะมีฝีมือดีแล้ว ยังมีความยืดหยุ่นสูง ทั้งในเรื่องการรับออร์เดอร์ที่สามารถรับผลิตสินค้าในจำนวนจำกัดได้ และสามารถส่งสินค้าในเวลาที่รวดเร็ว รูปแบบดีไซน์ของสินค้ายังมีความหลากหลาย                     

.

คู่แข่งของเราไม่ใช่จีนและเวียดนาม ฐานลูกค้าเป็นคนละกลุ่มกัน สินค้าของไทยจะโดดเด่นในตลาดเฉพาะกลุ่ม หรือ Niche Market ต่างจากจีนและเวียดนาม ในทางกลับกัน เราเป็นคู่ค้าที่ดีกับอิตาลี ซึ่งเป็นผู้นำด้านเครื่องหนังมานาน สมาคมฯ ได้จัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องให้แก่สมาชิกได้เรียนรู้เทคนิคในด้านต่างๆ จากพันธมิตรชาวอิตาลี” 

.

“ที่ผ่านมา สมาคมฯ พยายามผลักดันให้ผู้ประกอบการทำการตลาดในเชิงรุกเพิ่มขึ้น โดยเข้าร่วมงานแสดงสินค้าในระดับนานาชาติมากขึ้น อย่างเช่นงาน Mipel Fair ในอิตาลี ซึ่งเป็นงานแสดงสินค้าเครื่องหนังที่มีผู้ซื้อจากทั่วโลกให้ความสนใจ เข้ามาสั่งซื้อสินค้า โดยเฉพาะสินค้าประเภทแฟชั่น

.

ขณะเดียวกัน ทางสมาคมฯ ก็ได้มีการจัด งานสัปดาห์เครื่องหนังไทยขึ้นทุกปี เพื่อประชาสัมพันธ์ให้คนไทยยอมรับสินค้าไทยมากยิ่งขึ้น ซึ่งทิศทางการขายภายในประเทศน่าจะมีแนวโน้มที่ดีขึ้น และหากได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องจากภาครัฐ ในเรื่องการรณรงค์กระตุ้นให้คนไทยสนับสนุนสินค้าไทยมากขึ้น เครื่องหนังแบรนด์ไทยน่าจะมีอนาคตที่สดในยิ่งขึ้น” นางเนาวรัตน์ กล่าวทิ้งท้าย

ที่มา : http://www.thailandindustry.com/home/news_preview.php?id=10613&section=18องค์ความรู้ที่มีผู้อ่านมากสุด
รายละเอียดของระบบ e-Purchasing Online ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
รายละเอียดของระบบ e-Purchasing Online ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

โดย... Web Master (IT)

เรียนรู้เรื่อง เมนบอร์ด (Mainboard, mother board)
แผงวงจรหลัก เป็นหัวใจสำคัญที่สุดที่อยู่ภายในเครื่อง เมื่อเปิดฝาเครื่องออกมาจะเป็นแผงวงจรขนาดใหญ่วางนอนอยู่ นั่นคือส่วนที่เรียกว่า "เมนบอร์ด"

โดย... Web Master (IT)

AutoCAD คืออะไร
AutoCAD (Computer Aided Drefting/Dedign, CAD) เป็นซอฟต์แวร์ช่วยออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์ ที่สามารถรองรับการทำงานทั้งใน 2 มิติ และ 3 มิติ

โดย... Web Master (IT)

ทำความรู้จักกับ IIG (International Internet Gateway ) & NIX(National Internet Exchange )
การใช้งานอินเตอร์เน็ตของเราทุกคน จำเป็นต้องผ่านระบบการให้ บริการของ IIG และ NIX เพราะว่า เป็นเหมือนเส้นทางหลักของศูนย์กลางโครงข่าย ของประเทศไทย ทั้งภายในและ ภายนอกประเทศ ที่จากเดิมเราจะทราบกันอยู่แล้วว่า บริการทั้งสองประเภทนี้จะมีผู้ให้บริการ แบบผูกขาดอยู่เพียงรายเดียวเท่านั้น คือ การสื่อสารแห่งประเทศไทย เพียงเท่านั้น แต่ ณ ปัจจุบันนี้ได้มีหน่วยงานที่เข้ามา กำกับดูแลในเรื่องของโทรคมนาคมของเมืองไทยอย่างเป็น รูปธรรมมากยิ่งขึ้น จึงก่อให้เกิดการแข่งขันอย่างเสรี และปัจจุบัน ทาง กทช. ผู้เป็นหน่วยงานหลัก ของ การกำกับดูแลได้เปิดอนุญาตให้กลุ่มบริษัทเอกชนทั่วไป สามารถขอรับใบอนุญาต การให้ บริการทั้งสองประเภทได้ เพื่อให้เกิดการแข่งขันกันอย่างเป็นธรรม และก่อให้ เกิดประโยชน์สูงสุด แก่ผู้บริโภคกันเลยละครับ

โดย... Web Master (IT)

ความรู้เรื่อง...การ์ดจอ
การ์ดจอ (Video Card) การ์ดแสดงผล หรือ กราฟฟิกการ์ด (Graphic card) เป็น แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ที่ทำหน้าที่ในการนำข้อมูลที่ได้จากการประมวลผลของซีพียูมาแสดงบนจอภาพ ทำให้ผู้ใช้ สามารถควบคุมการทำงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจอภาพจะเป็นส่วนที่รับข้อมูลจากการ์ดแสดงผลอีกทีหนึ่ง การ์ดกราฟฟิกทีได้รับความนิยมและใช้กันแพร่หลายในอยู่ปัจจุบัน เป็นการ์ดกราฟฟิกที่มี GPU เป็นตัวประมวลผล

โดย... Web Master (IT)

Windows XP Service Pack 3 Overview
ภาพรวม Windows XP Service Pack 3 จะประกอบด้วย security updates hotfix และ patch ต่างๆ ที่ไมโครซอฟท์ปล่อยหลังออก SP2 เป็นต้นมาไม่มีการเปลี่ยนแปลงในเชิงฟังก์ชั่นและการทำงานที่สำคัญ แต่จะอัพเดตองค์ประกอบต่างๆ อย่าง Microsoft Management Console (MMC) 3.0 และ Microsoft Core XML Services 6.0 (MSXML6) เป็นเวอร์ชั่นปัจจุบัน สิ่งที่น่าสนใจประการหนึ่งคือ ไมโครซอฟท์ไม่ได้รวมเอา Windows Internet Explorer 7 เข้ามาไว้ใน SP3 แต่จะใส่มาเฉพาะส่วนที่เป็นอัพเดตและ fix เท่านั้น คล้ายกับว่าไมโครซอฟท์ตั้งใจจะไม่บีบให้ลูกค้าต้องเปลี่ยนจาก IE6 มาใช้ IE7 ใครที่ต้องการอยู่กับ IE6 (ด้วยเหตุผลใดก็ตาม) ก็จะยังสามารถใช้ IE6 ได้ สำหรับใครที่เปลี่ยนไปเป็น IE7 แล้วจะมีอัพเดตมาให้เช่นเดียวกัน

โดย... Web Master (IT)

การประยุกต์ใช้ DATA WAREHOUSEING
มีการประมาณการณ์เอาไว้ว่า ถ้าไม่มีการนำเอาระบบ Data Warehouse มาประยุกต์ใช้ในองค์กร จะมีคน เพียง 10 เปอร์เซ็นต์เท่านั้นที่จะสามารถใช้งานระบบสารสนเทศได้ตามความต้องการ และนั่นก็คือจำนวนคนที่มีระดับความรู้ ทาง IT เพียงพอที่จะสร้าง Query ขึ้นด้วยตนเองเพื่อสนองความต้องการด้านข้อมูลของตน นอกจากนั้นแล้ว ระบบ EIS (Executive Information System) และ DSS (Decision Support System) ก็มักจะทำงานได้ไม่ตรงกับที่ต้องการ เพราะข้อมูล ดิบจากฐานข้อมูลประจำวันนั้น เข้าถึงยาก หรือไม่ก็ทำความเข้าใจได้ไม่ง่ายนัก ยิ่งไปกว่านั้น การอนุญาตให้ผู้ใช้ระดับสูง สามารถเข้าถึงและค้นหาฐานข้อมูลได้โดยตรงอาจจะส่งผลต่อประสิทธิภาพของงานข้อมูล รวมไปถึงความเป็นระเบียบ (Data Integrity) ของฐานข้อมูลด้วย

โดย... Web Master (IT)

นวัตกรรมรถบรรทุกขนาดใหญ่ B-double รถกึ่งพ่วงบรรทุกแบบพิเศษ
ในยุคที่ประสิทธิภาพและต้นทุนการขนส่งเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องพัฒนาร่วมกันอย่างเร่งด่วน โดยเฉพาะเมื่อต้นทุนหลักของการขนส่งคือน้ำมันเชื้อเพลิงมีสัดส่วนสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ก๊าซธรรมชาติและไบโอดีเซลกลายเป็นประเด็นสำคัญที่ผู้ประกอบการขนส่งต้องศึกษาและพัฒนากองรถมาทดลองและใช้กันแน่นอน การพัฒนารถไฟและการขนส่งทางลำน้ำให้สามารถขนส่งสินค้าในเส้นทางหลักได้มากขึ้น มีบริการที่แน่นอนและสามารถเชื่อมต่อกับการขนส่งด้วยรถบรรทุกได้สะดวกรวดเร็ว เป็นเรื่องที่ทุกฝ่ายปรารถนา เพราะคาดหมายว่าจะทำให้การขนส่งได้ประสิทธิภาพที่ดีกว่าด้วยต้นทุนที่ต่ำกว่าการขนส่งด้วยรถบรรทุก ประเด็นเรื่องการขนส่งในปริมาณมากๆ ต่อเที่ยว มักจะยกประเด็นในเรื่องการประหยัดพลังงาน การลดปริมาณมลพิษจากน้ำมัน และการประหยัดค่าจ้างแรงงานของพนักงานขับรถ โดยทั้งหมดคิดหารเฉลี่ยจากจำนวนหน่วยสินค้าและระยะทางขนส่งต่อเที่ยวนั้นๆ หลายครั้งที่รถบรรทุกถูกวางตำแหน่งให้ทำหน้าที่ขนส่งและกระจายสินค้าในระยะทางรัศมีสั้นๆ รอบๆ สถานีหรือต้นทางปลายทางที่เป็น hub

โดย... Web Master (IT)

เอนไซม์ กับการประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร
เป็นที่ยอมรับกันว่าความสำเร็จของการขยายตัวของธุรกิจที่กำลังทำอยู่นั้น ส่วนหนึ่งมาจากการวางแผนการในการขยายตลาดเป้าหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ประกอบการผู้ผลิตอาหารในปัจจุบันนี้ที่อยู่ในภาวะการณ์แข่งขันที่สูงมากแต่ในทำนองเดียวกันผู้ประกอบการจะต้องไม่ละเลยในการที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยใช้องค์ความรู้ต่างๆ ที่มีใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนากระบวนการผลิต

โดย... Web Master (IT)

การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ (Object Oriented Programming: OOP)
ในปัจจุบันภาษาในการเขียนโปรแกรมเพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศที่ใช้ในองค์กรธุรกิจ มีมากมายหลายภาษาให้เลือก การเรียนรู้ภาษาเขียนโปรแกรมหรือการมีความรู้ในหลาย ๆ ภาษาถือเป็นสิ่งที่ดี แต่ไม่ได้หมายความว่าเราจำเป็นต้องเขียนโปรแกรมให้ได้ทุก ๆ ภาษา แต่สามารถเลือกบางภาษาที่เรามีความถนัดหรือเลือกที่จะเริ่มต้นกับภาษาใด ภาษาหนึ่งได้ ซึ่งการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุถือได้ว่าได้รับความนิยมในปัจจุบันรวมถึงแนวโน้มในอนาคต ซึ่ง Java ก็เป็นหนึ่งในการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ ที่มีพื้นฐานมาจากภาษา C และคิดว่าน่าจะเป็นอีกภาษาหนึ่งที่น่าศึกษาและน่าเรียนรู้ เพราะเทคโนโลยีของ Java ถือว่ากำลังร้อนแรงในแวดวงของ Software

โดย... Web Master (IT)