ข้อมูลองค์ความรู้โดย
วิไลวรรณ กุสุมาลย์
ตำแหน่ง ผู้จัดการ

พื้นฐานการใช้โปรแกรม Flash

ประเภททางด้าน IT หลัก :   Graphics
ประเภททางด้าน IT ย่อย :   Animation
  ลงข้อมูลเมื่อ 09:42:20 27/05/2013
  Page View (2734) แบ่งปัน

ข้าสู่โปรแกรม Flash 
                เราสามารถเรียกใช้งานโปรแกรม Flash  ได้ด้วยวิธีการดังต่อไปนี้
                        1. คลิกเมาส์ที่ปุ่ม Start     
                        2  เลือกคำสั่ง Program > Macromedia  > Macromedia  Flash 8
                        3. จะปรากฏหน้าจอแรกของ Flash 8

หน้าตาและองค์ประกอบของ Flash
                     หน้าตาและองค์ประกอบของ Flash จะเป็น ดังรูป

แถบคำสั่ง (Menu Bar)

                เป็นแถบที่ใช้เก็บรวบรวมคำสั่งทั้งหมดของ Flash โดยใช้หัวข้อแบ่งเป็นกลุ่มและหมวดหมู่ ดังนี้

หมวด

คำอธิบาย

File

 

Edit

View

Insert

Modify

Text

Control


Window

Help

เป็นเมนูเก็บคำสั่งที่เกี่ยวกับการจัดการกับไฟล์ทั้งหมด เช่น การเปิด, ปิดบันทึกการปิดโปรแกรมการนำไฟล์อื่นเข้ามา และการแปลงไฟล์เพื่อออกไปใช้งาน

เป็นเมนูเก็บคำสั่งที่เกี่ยวกับการแก้ไข การจัดการวัตถุ เช่น Undo, Redo, Cut, Copy, Paste ฯลฯ

เป็นเมนูเก็บคำสั่งที่เกี่ยวกับการแสดงการมองวัตถุในรูปแบบต่าง ๆ 

เป็นเมนูเก็บคำสั่งที่เกี่ยวกับการเพิ่มเติมหรือแทรกคำสั่ง เป็นส่วนสำคัญที่ช่วยในการทำภาพเคลื่อนไหว

เป็นเมนูเก็บคำสั่งที่เกี่ยวกับการทำให้วัตถุมีคุณสมบัติใหม่ ๆ 

เป็นเมนูเก็บคำสั่งที่เกี่ยวกับการจัดการกับตัวอักษร เช่น Font, Size, Style ฯลฯ

เป็นเมนูเก็บคำสั่งที่เกี่ยวกับการควบคุมการแสดงของชิ้นงานที่เราสร้างขึ้น เช่น Play, Rewind, Stop, Forward, Backward เป็นต้น

เป็นเมนูเก็บคำสั่งที่เกี่ยวกับการแสดงหน้าต่างควบคุมต่าง ๆ

เป็นเมนูเก็บคำสั่งที่เกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือ ซึ่งอธิบายการใช้งานโปรแกรม

ล่องเครื่องมือ (Toolbox)

               เป็นกล่องสำหรับเก็บอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการทำงาน
Toolbox 
จะมีลักษณะเป็นไอคอนรูปภาพ สามารถเรียกใช้งานได้
ง่าย 
เพียงการ Click mouse 
ที่ไอคอนคำสั่งที่ต้องการเท่านั้น เรา
สามารถ
เรียกใช้เครื่องมือนี้ได้โดยใช้คำสั่ง Window 
Tools

การแบ่งกลุ่ม Toolbox

           »       กลุ่มคำสั่ง Selection เกี่ยวกับการเลือก
           »      กลุ่มคำสั่ง Edit เกี่ยวกับการวาดและตกแต่งภาพ
           »      กลุ่มคำสั่ง View เกี่ยวกับการมองภาพในรูปแบบต่าง ๆ
           »      กลุ่มคำสั่ง Colors ใช้ในการเลือกสีให้กับเส้นและสีพื้น
           »      กลุ่มคำสั่ง Options จะแสดงคำสั่งเพิ่มเติมของแต่ละคำสั่งที่เราเลือกใช้งาน

ส้นแบ่งเวลา (Timeline)

              Timeline เป็นเครื่องมือหนึ่งใน Flash จะปรากฏทุกครั้งเมื่อเปิดโปรแกรม ใช้สำหรับสร้างและปรับเปลี่ยนรายละเอียดของการเคลื่อนไหว โดยเอาตำแหน่งขององค์ประกอบที่เคลื่อนไหว (เราเรียกองค์ประกอบต่าง ๆ ว่าออบเจ็กต์หรือวัตถุมาจัดวางต่อกันทีละภาพในแต่ละช่วงเวลา (เรียกว่าเฟรม : Frame) เพื่อสร้างเป็นภาพเคลื่อนไหว โดยเราจะกำหนดเส้นเวลาให้สามารถเล่นภาพเคลื่อนไหวซ้ำ หรือเล่นแล้วหยุดก็ได้ สำหรับส่วนประกอบหลักของเส้นเวลามีดังนี้น้าต่างการทำงานหรือเวที (Stage)

 เป็นหน้าต่างในการทำงานของเรา หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเวที (Stage) ซึ่งเป็นพื้นที่ว่าง ๆ สำหรับการสร้างภาพเคลื่อนไหว (Animation) โดยให้เราเป็นผู้กำกับการแสดง เมื่อเราสร้างงานหรือวางวัตถุบน Stage เราจะเรียกภาพรวมนี้ว่า Scene

หน้าต่างควบคุมการแสดงผล (Panel)

ใน Flash 8 จะมีหน้าต่างหรือ Panel ที่รวบรวมเครื่องมือต่าง ๆ ที่ใช้งานกับวัตถุ โดยจะถูกจัดไว้ที่บริเวณด้านขวาของโปรแกรม ทำให้เราไม่ต้องเสียเวลาไปเปิดหาและมีการจัดเป็นหมวดหมู่ไว้แล้ว นอกจากนี้ยังสามารถที่จะยุบและขยายหน้าต่างเพื่อให้ใช้พื้นที่ได้เต็มที่ โดยมีหน้าต่างที่สำคัญ ดังนี้

Panel Color Mixer 

เป็นหน้าต่างที่ช่วยในการผสมสี ซึ่งใช้ Mode RGB สามารถเลือกสีที่เราต้องการ
»  ปรับสีแดงให้วัตถุ
»  ปรับสีน้ำเงินให้วัตถ
ุ»    G ปรับสีเขียวให้วัตถุ

Panel Swatche

เป็นหน้าต่างที่จัดเรียงสีไว้และทำการไล่สี ทำให้เราสามารถเลือกสีใช้ได้ง่ายขึ้น


ที่มาจาก : http://file.portal.in.thองค์ความรู้ที่มีผู้อ่านมากสุด
ไฟล์เสียงที่ใช้ใน Flash
Flash สามารถ Import เสียงได้หลายนามสกุล WAV Sound (*.wav), Mp3 Sound (*.mp3), AIFF Sound (*.aif), Sun Au (*.au) ทั้งนี้การนำเสียงมาใช้กับ Flash Movie ของเราต้องคำนึงถึงความเหมาะสมด้วย เช่น หากเราจะใช้เสียงประกอบในเว็บไซต์ เราก็ไม่ควรใช้เสียงที่มีขนาดใหญ่มากเพราะจะทำให้ Flash Movie ที่ได้มีขนาดใหญ่เป็นผลให้ผู้ใช้ต้องเสียเวลาโหลดนาน เป็นต้น นอกจากนั้นไฟล์เสียงยังใช้หน่วยความจำภายในเครื่องพอสมควร และเราต้องคำนึงถึงพื้นที่ฮาร์ดดิสก์ด้วย

โดย... วิไลวรรณ กุสุมาลย์

การจัดและตกแต่งข้อความ
การใช้ข้อความใน Dreamweaver 8 สามารถเหมือนโปรแกรมที่เกี่ยวกับงานเอกสาร

โดย... วิไลวรรณ กุสุมาลย์

ลบพื้นหลังออก
ลบพื้นหลังออกภาพถ่าย

โดย... วิไลวรรณ กุสุมาลย์

หลักการพื้นฐานการสร้าง Animation
การสร้างภาพเคลื่อนไหวใน Flash ก็เหมือนกับเรากำกับละครเรื่องหนึ่ง ซึ่งคงจะต้องแบ่งออกเป็นแต่ละฉาก เพื่อให้ง่ายต่อการควบคุมดูแล ซึ่ง Scene เองก็เปรียบเสมือนกับฉากหนึ่งฉากที่เราสามารถนำมาประกอบเป็น Flash Movie ได้

โดย... วิไลวรรณ กุสุมาลย์

:: VIDEO CONFERRANCE ::
การดำเนินธุรกิจในปัจจุบันนี้ การติดต่อสื่อสารถือเป็นหัวใจสำคัญอย่างหนึ่ง ในองค์ประกอบที่จะนำไปสู่ความสำเร็จ ทำให้ระบบการติดต่อสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ และมีความรวดเร็วเป็นตัวแปรสำคัญอย่างหนึ่ง ในการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจและในการติดต่อทางธุรกิจสิ่งหนึ่งที่จะขาดไปเสียมิได้คือ การประชุม แต่การประชุมก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้เราต้องเสียเวลาและพลาดโอกาสต่างๆ ที่สำคัญ เนื่องจากต้องมีการเดินทางจากที่ต่างๆ เพื่อมาประชุมกัน ณ สถานที่ที่กำหนดที่ใดที่หนึ่ง ซึ่งในการเดินทางนั้นจะต้องเสียเวลา ค่าใช้จ่ายและยังเกิดความเสี่ยงในการเดินทางขึ้นอีกด้วย ดังนั้นเพื่อเป็นการแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นและเพื่อเป็นการสร้างโอกาสทางธุรกิจให้เพิ่มมากขึ้น จึงมีความจำเป็นในการนำอุปกรณ์สื่อสารเข้ามาใช้ประโยชน

โดย... วิไลวรรณ กุสุมาลย์