ข้อมูลองค์ความรู้โดย
วิไลวรรณ กุสุมาลย์
ตำแหน่ง ผู้จัดการ

ไฟล์เสียงที่ใช้ใน Flash

ประเภททางด้าน IT หลัก :   Graphics
ประเภททางด้าน IT ย่อย :   Animation
  ลงข้อมูลเมื่อ 09:05:36 27/05/2013
  Page View (2813) แบ่งปัน

ไฟล์เสียงที่ใช้ใน Flash

               Flash สามารถ Import เสียงได้หลายนามสกุล WAV Sound (*.wav), Mp3 Sound (*.mp3), AIFF Sound (*.aif), Sun Au (*.au) ทั้งนี้การนำเสียงมาใช้กับ Flash Movie ของเราต้องคำนึงถึงความเหมาะสมด้วย เช่น หากเราจะใช้เสียงประกอบในเว็บไซต์ เราก็ไม่ควรใช้เสียงที่มีขนาดใหญ่มากเพราะจะทำให้ Flash Movie ที่ได้มีขนาดใหญ่เป็นผลให้ผู้ใช้ต้องเสียเวลาโหลดนาน เป็นต้น นอกจากนั้นไฟล์เสียงยังใช้หน่วยความจำภายในเครื่องพอสมควร และเราต้องคำนึงถึงพื้นที่ฮาร์ดดิสก์ด้วย

ระบบเสียงใน Flash
               ระบบเสียงที่ใช้ใน Flash นั้นจะมีอยู่ ระบบ โดยทั้งสองระบบนี้จะมีลักษณะการใช้งานแตกต่างกัน ฉะนั้นเราจึงควรมีความเข้าใจว่าเสียงระบบใดเหมาะกับงานชนิดใด และใช้ในสภาพแวดล้อมใดบ้าง เช่น ไม่กินพื้นที่ฮาร์ดดิสก์มากเกินไปหรือเสียเวลาในการโหลดนานผ่านอินเทอร์เน็ต
              1. ระบบ Mono เป็นเสียงชนิดช่องสัญญาณเดียว เสียงที่ออกจากลำโพงจะมีลักษณะเดียวกันทั้ง 2 ข้าง โดยทั่วไปใช้เสียงแบบ 22 kHz 16 บิต ซึ่งเสียงแบบMono นี้ จะเหมาะกับที่มีลักษณะเสียงระดับเดียว เช่น เสียงพูด
              2. ระบบ Stereo เป็นเสียงชนิด 2 ช่องสัญญาณ เสียงที่ออกจากลำโพงจะมีลักษณะแตกต่างกันทั้ง ข้าง ตามทิศทางของเสียง และมีคุณภาพดีกว่า แต่จะใช้พื้นที่ในการเก็บมากกว่าแบบ Mono ถึง เท่า ซึ่งเสียงแบบ Stereo นี้ จะเหมาะกับที่มีลักษณะระดับเสียง เช่น เสียงดนตรี

การนำไฟล์เสียงเข้ามาใช้ใน Flash

การนำไฟล์เสียงเข้ามาใช้ใน Flash จะถูกเก็บไว้ใน Library ซึ่งทำให้เราสามารถใช้ไฟล์เสียงนั้นได้บ่อย โดยที่เราไม่ต้องไปเสียเวลากับการ Import ใหม่ ไฟล์เสียงที่ Flash สามารถImport ได้ มีหลายชนิด เช่น WAV Sound (*.wav), Mp3 Sound (*.mp3), AIFF Sound (*.aif), Sun Au (*.au) ซึ่งการ Import File เสียงทำได้ ดังนี้
              1.    เลือก File > Import จะปรากฏหน้าต่าง Import ขึ้น

              2.     เลือกไฟล์เสียงที่เราต้องการ แล้วคลิกเมาส์ปุ่ม Open ไฟล์เสียงของเราจะถูกเก็บไว้ใน Library โดยจะมีไอคอนเป็นรูปลำโพง


การจัดการเสียงด้วย Sound Properties

เราสามารถทดสอบไฟล์เสียงของเราได้ โดยการกด         ฟังเสียงและกด            หยุดเสียง หรือเราจะเข้าไปใน Sound Properties ได้ โดยการดับเบิ้ลคลิกรูปลำโพงที่อยู่หน้าไฟล์เสียงของเรา

               หน้าต่าง Sound Properties จะแสดงรายละเอียดต่าง ๆ ของไฟล์เสียงที่เรานำเข้ามาใช้งาน ได้แก่ ระดับความถี่ของเสียง ชื่อของไฟล์เสียง รายละเอียดและชนิดของไฟล์เสียง เป็นต้น ซึ่งมีรายละเอียดต่าง ๆ ดังนี้
                          Update
                    เมื่อเราทำการแก้ไขรายละเอียดต่าง ๆ ของไฟล์เสียง ให้คลิกเมาส์ที่ปุ่มนี้เพื่อให้การ เปลี่ยนแปลงนั้นมีผล
                          Import
                     การนำไฟล์เสียงเข้ามาใช้งานใน Flash
                          Test
                         การทดสอบฟังเสียง
                          Stop
                         หยุดเสียง
               compression 
คือ การลดขนาดของไฟล์เสียง ซึ่งจะทำให้ Flash Movie ของเรามีขนาดเล็กและนำไปใช้งานได้ง่ายขึ้น แต่การลดขนาดไฟล์เสียงนั้น จะมีผลทำให้คุณภาพของเสียงลดลงด้วย เรากำหนด Compression ได้ วิธี ดังนี้

Default คือ การตั้งค่าบีบอัดไฟล์ตามที่เรากำหนดไว้ใน Publish Setting

ADPCM เหมาะสำหรับการลดขนาดของไฟล์เสียงสั้น ๆ เช่น เสียงคลิกที่เกิดจากการกดปุ่ม หรือเสียงที่ประกอบที่แสดงออกมาเป็นช่วงสั้น ๆ 
                     Preprocessing 
ให้แปลงระบบเสียงจาก Stereo เป็น Mono
                     Sample Rate อัตราในการปรับระดับของ Bit Rate ซึ่งเป็นระดับในการควบคุมคุณภาพของเสียง ถ้าให้ค่า Bit Rate สูง คุณภาพของเสียงก็จะสูง แต่ขนาดของไฟล์ก็จะใหญ่ตามด้วย
               ADPCM Bits 
เป็นค่าของจำนวน Bit ที่ใช้ในการคูณกับค่าของ Sample Rate ซึ่งจะให้ค่าของ Bit Rate ออกมา หากกำหนดให้ค่า ADPCM Bits สูง คุณภาพของเสียงจะออกมาดี แต่ขนาดของไฟล์ก็จะใหญ่ตามไปด้วย

MP3 ใช้ในการลดขนาดของไฟล์ที่มีความยาวมาก ๆ เช่น เพลงประกอบ
                Bit Rate เป็นระดับในการควบคุมคุณภาพของเสียง
                Quality ปรับคุณภาพเสียง ซึ่งมีให้เลือก 3 ระดับ จะมีผลทำให้ลดเวลาในการโหลดไฟล์
                    -        Fast ใช้เวลาในการลดขนาดไฟล์เร็วและโหลดเร็ว แต่คุณภาพต่ำ
                    -       Medium ใช้เวลาในการลดขนาดไฟล์และโหลดปานกลาง คุณภาพเสียงปานกลาง
                    -       Best ใช้เวลาในการลดขนาดไฟล์ช้า และโหลดได้ช้า แต่คุณภาพเสียงจะคมชัดใกล้เคียงเสียงเดิม

RAW สามารถใช้ในการลดขนาดของไฟล์ได้ โดยการปรับระบบเสียงให้เป็นเสียงระบบ Stereo หรือ Mono โดยเสียงที่ดีจะอยู่ในระดับ 44 kHz
                          -   Preprocessing ให้แปลงเสียงจาก Stereo เป็น Mono
                          -   Sample Rate อัตราในการสุ่มปรับระดับของ Bit Rate ซึ่งเป็นระดับในการควบคุมคุณภาพของเสียง ถ้าให้ค่า Bit Rate สูงคุณภาพของเสียงก็จะสูงตาม แต่ขนาดไฟล์จะใหญ่ตามด้วย

Speech ใช้ในการปรับลดขนาดเสียงในลักษณะเสียงพูด โดยสามารถปรับได้หลายระดับ
-          Sample Rate ที่เหมาะสมกับเสียงพูดจะอยู่ที่ 22 kHz หากเราต้องการปรับให้ต่ำ

ข้อความที่อยู่บรรทัดสุดท้ายใน Sound Properties คือ คุณภาพและขนาดของเสียง หลังการลดขนาดของเสียง โดยจะแสดงจำนวน Bit Rate ,ระบบเสียง (Stereo หรือ Mono) , เปอร์เซ็นต์หลังจากบีบอัดแล้ว

การใส่เสียงใน Frame

               การใส่เสียงใน Frame เป็นการบอกว่าให้เล่นเสียงเมื่อมีการเปิด Flash Movie มาถึง Frame ที่เรากำหนด เช่น เราต้องการให้เสียงดังขึ้นใน Animation ของเรา  ซึ่งการใส่ไฟล์เสียงไว้ใน Frame นั้นจะต้องทำการ Insert Keyframe ลงไปใน Frame ที่เราต้องการให้เล่นเสียง จากนั้นจึงเป็นการกำหนดไฟล์เสียงที่จะให้เล่นที่Frame นั้น ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้
                 1.   สร้าง Animation หรือ เปิด Animation เดิมที่เราเคยสร้างไว้
                 2.   สร้าง Layer ขึ้นมาใหม่ โดยเลือก Insert à Layer หรือ คลิกเมาส์ที่            เพื่อกำหนดให้เล่นไฟล์เสียงใน Layer นี้
                 3.   เลือกช่อง Frame ที่ต้องการใส่เสียงใน Layer ที่เราสร้าง แล้วเลือก Insert à Keyframe หรือคลิกเมาส์ที่ปุ่มขวาใน Frame ที่ต้องการเลือก Insert Keyframe

4.   ทำการ Import ไฟล์เสียงเข้ามาใน Library ก่อน โดยเลือก File à Import แล้วเลือกไฟล์เสียงที่ต้องการ คลิกปุ่ม Open

5.  เมื่อเราทำการ Import เสียงเข้ามาแล้ว ให้เราทำการเพิ่มเสียงลงได้โดยไปที่หน้าต่าง ๆ Properties ที่ช่อง Sound คลิกเมาส์ที่ปุ่ม       แล้วเลือกเพลงที่เราต้องการ

6.   เราจะสังเกตได้ว่า ไฟล์เสียงถูกสั่งให้เล่นใน Frame ที่เรากำหนดไว้ ทดสอบโดยกด <Enter> หรือ Control >Test Movie หรือกด <Ctrl+Enter>การลบเสียงที่กำหนดไว้ใน Frame

เราสามารถสังเกตได้ว่า Frame ที่มีไฟล์เสียงอยู่นั้น จะมีรูป อยู่ที่ช่อง Frame ซึ่งเราสามารถลบเสียงที่กำหนดไว้ได้โดยวิธีดังต่อไปนี้
                    1.   เลือก Frame ที่มีเสียงที่เราต้องการลบออก
                    2.   เลือก Insert > Clear Keyframe หรือ คลิกเมาส์ปุ่มขวาเลือก Clear Keyframe สังเกตได้ว่าเสียงที่เราเพิ่มใน Frame หายไป

การใช้หน้าต่าง Properties กับเสียง
        เมื่อมีการ Import เสียงเข้ามา เสียงจะถูกเก็บไว้ที่หน้าต่าง Library ซึ่งเราสามารถลากไฟล์เสียงไปไว้ที่ Frame ที่ต้องการได้ หรือใช้หน้าต่าง Properties ในการเลือกเสียงเพื่อใส่ใน Frame ก็ได้ นอกจากนั้นเรายังกำหนดการวนรอบของเสียง ปรับแต่งเสียง และจัดการเสียงในรูปแบบต่าง ๆ ที่เราต้องการ

ารปรับแต่งเสียงด้วย Edit Envelope

        Edit Envelope เป็นหน้าต่างที่ใช้สำหรับการปรับแต่งเสียง และช่วยในการสร้างเอฟเฟ็คให้กับเสียง โดยเราสามารถกำหนดความดังและความค่อยของเสียงในแต่ละช่วงได้ หรือจะให้เสียงดังสลับแต่ละด้านของลำโพงก็ได้  ซึ่งเราสามารถที่จะทำการเปิดหน้าต่าง Edit Envelope ได้โดยการ คลิกเมาส์ที่ปุ่ม Edit ที่หน้าต่างProperties

                                Stop หยุดเสียงที่เล่น
                                Play เล่นเสียงโดยจะเป็นไปตามที่เราปรับแต่งเอาไว้
                                Zoom In ใช้ขยายภาพของความถี่เสียงทำให้เข้าไปแก้ไขรายละเอียดได้ง่ายขึ้น
                                Zoom Out ใช้ย่อภาพความถี่เสียง
                                Second เปลี่ยนหน่วยความยาวของเสียงที่แสดงเป็นวินาที
                                Frame เปลี่ยนหน่วยความยาวของเสียงที่แสดงเป็น Frame
                Effect เป็นการกำหนดเอ็ฟเฟ็คในการเล่นเสียง ซึ่งมีตัวเลือกต่าง ๆ ดังนี้
                                - Left Channel ให้เสียงออกลำโพงซ้าย

- Right Channel ให้เสียงออกลำโพงขวา

-          Fade Left to Right เป็นการไล่เสียงจากลำโพงซ้ายไปขวา

-          Fade Right to Left  เป็นการไล่เสียงจากลำโพงขวาไปซ้าย

-          Fade In ให้เสียงค่อย ๆ ดังขึ้นเรื่อย ๆ

-          Fade Out ให้เสียงค่อย ๆ เบาลงเรื่อย ๆ

Custom ให้เราปรับเสียงเอง ซึ่งเราสามารถปรับแต่งเสียงเองได้ไม่ยาก โดยเมื่อเราดับเบิ้ลคลิกที่หน้าต่างความถี่ จะมี (Time Control) เพิ่มขึ้นให้เราปรับแต่งเสียงได้

 

ที่มาจาก : http://file.portal.in.th
องค์ความรู้ที่มีผู้อ่านมากสุด
พื้นฐานการใช้โปรแกรม Flash
พื้นฐานการใช้โปรแกรม Flash

โดย... วิไลวรรณ กุสุมาลย์

การจัดและตกแต่งข้อความ
การใช้ข้อความใน Dreamweaver 8 สามารถเหมือนโปรแกรมที่เกี่ยวกับงานเอกสาร

โดย... วิไลวรรณ กุสุมาลย์

ลบพื้นหลังออก
ลบพื้นหลังออกภาพถ่าย

โดย... วิไลวรรณ กุสุมาลย์

หลักการพื้นฐานการสร้าง Animation
การสร้างภาพเคลื่อนไหวใน Flash ก็เหมือนกับเรากำกับละครเรื่องหนึ่ง ซึ่งคงจะต้องแบ่งออกเป็นแต่ละฉาก เพื่อให้ง่ายต่อการควบคุมดูแล ซึ่ง Scene เองก็เปรียบเสมือนกับฉากหนึ่งฉากที่เราสามารถนำมาประกอบเป็น Flash Movie ได้

โดย... วิไลวรรณ กุสุมาลย์

:: VIDEO CONFERRANCE ::
การดำเนินธุรกิจในปัจจุบันนี้ การติดต่อสื่อสารถือเป็นหัวใจสำคัญอย่างหนึ่ง ในองค์ประกอบที่จะนำไปสู่ความสำเร็จ ทำให้ระบบการติดต่อสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ และมีความรวดเร็วเป็นตัวแปรสำคัญอย่างหนึ่ง ในการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจและในการติดต่อทางธุรกิจสิ่งหนึ่งที่จะขาดไปเสียมิได้คือ การประชุม แต่การประชุมก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้เราต้องเสียเวลาและพลาดโอกาสต่างๆ ที่สำคัญ เนื่องจากต้องมีการเดินทางจากที่ต่างๆ เพื่อมาประชุมกัน ณ สถานที่ที่กำหนดที่ใดที่หนึ่ง ซึ่งในการเดินทางนั้นจะต้องเสียเวลา ค่าใช้จ่ายและยังเกิดความเสี่ยงในการเดินทางขึ้นอีกด้วย ดังนั้นเพื่อเป็นการแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นและเพื่อเป็นการสร้างโอกาสทางธุรกิจให้เพิ่มมากขึ้น จึงมีความจำเป็นในการนำอุปกรณ์สื่อสารเข้ามาใช้ประโยชน

โดย... วิไลวรรณ กุสุมาลย์