ข้อมูลองค์ความรู้โดย
Web Master (IT)
ตำแหน่ง อาจารย์

อุตสาหกรรมไม้แปรรูป อัด อบ อัดน้ำยา

ประเภททางด้าน IT หลัก :   Data Management & Analysis
ประเภททางด้าน IT ย่อย :   Knowledge Management
  ลงข้อมูลเมื่อ 11:13:37 07/07/2010
  Page View (2917) แบ่งปัน

ความรู้เกี่ยวกับอุตสาหกรรมไม้แปรรูป อัดอบน้ำยาไม้
 อุตสาหกรรมไม้ยางพาราประกอบด้วยผู้เกี่ยวข้อง 3 กลุ่ม อุตสาหกรรมต้นน้ำ คือกลุ่มเกษตรกร ผู้ปลูกไม้ยางพารา อุตสาหกรรมกลางน้ำ คือ กลุ่มธุรกิจไม้ยางพาราแปรรูป และอุตสาหกรรมปลายน้ำ คือกลุ่มเฟอร์นิเจอร์ อุตสาหกรรมเครื่องเรือนและผลิตภัณฑ์จากไม้ยางพารา

Pic04

จุดเสี่ยง ลักษณะความเสี่ยง ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น วิธีการจัดการ
1. การลงกองไม้ 1.1 การถูกท่อนไม้หล่นทับ หรือกระแทก เศษไม้ทิ่ม แทง - พนักงานได้รับบาดเจ็บจากการถูกท่อนไม้ กระแทกหรือทับอวัยวะต่างๆ เช่นมือ แขน ขาและเท้า เป็นต้น - ใช้รถยกในการเคลื่อนย้ายท่อนไม้
- พนักงานสวมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายโดยเฉพาะถุงมือและรองเท้านิรภัย
1.2 การทำงานกลางแจ้ง ได้รับความร้อนและ รังสีอัลตราไวโอเล็ต - พนักงานสูญเสียน้ำทำให้ เป็นลม ผิวหนังได้รับรังสี ทำให้เกิดผื่นแดง - จัดพื้นที่กองไม้ในที่ร่ม โดยการบริหารจัดการให้มีพื้นที่เพียงพอเพื่อลดการกองไม้กลางแจ้ง
- กรณีทำงานกลางแจ้งพนักงานควรสวมเสื้อผ้าป้องกันแสง และอาจใช้ครีมทาป้องกันรังสีอัลตราไวโอเล็ต
2. การเลื่อยแปรรูปไม้ 2.1 เสียงดัง - พนักงานสูญเสียการได้ยิน จากการได้รับเสียงนานๆ 2.1.1 พนักงานที่เข้ามาทำงานบริเวณนี้ควรสวมอุปกรณ์ลดเสียง
2.1.2 ให้มีการตรวจสอบสมรรถภาพการได้ยิน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
2.1.3 มีป้ายเตือนให้พนักงาน สวมใส่อุปกรณ์ลดเสียง
2.2 ฝุ่นฟุ้งกระจาย - พนักงานหายใจเอาฝุ่นเข้าไปทำให้เกิดการระคายเคืองในระบบทางเดินหายใจ - ให้พนักงานสวมหน้ากากกรองฝุ่น
- ติดตั้ง Hood ดูดฝุ่นในตำแหน่งที่ เหมาะสม
2.3 ได้รับอุบัติเหตุจากการสัมผัสใบเลื่อย - พนักงานได้รับบาดเจ็บที่ มือและแขนจากการ สัมผัสกับใบเลื่อย - ทำการ์ดครอบใบเลื่อยให้โผล่เฉพาะบริเวณที่ใช้ตัด ไม้
- ใช้ไม้ขนาดเหมาะสมดันไม้เข้าสู่เครื่องเลื่อย เพื่อหลีกเลี่ยงการใช้มือ
2.4 ใบเลื่อยสายพานขาด - ใบเลื่อยสายพานขาดกระเด็นออกมาสัมผัสกับร่างกายทำให้ได้รับบาดเจ็บรุนแรง - มีการตรวจสอบใบเลื่อยเพื่อหารอยร้าวหากพบให้เปลี่ยนใหม่ทันที
2.5 การปวดเมื่อยจากการ ยกของหนักเป็นเวลานาน - พนักงานได้รับบาดเจ็บบริเวณกล้ามเนื้อหลัง แขน และไหล่เมื่อต้องยก ไม้ขนาดใหญ่และหนัก เป็นเวลานานๆ - กรณีไม้ท่อนให้ใช้รถยกยก ไม้ให้ได้ระดับเดียวกับโต๊ะเลื่อย แล้วใช้ลูกกลิ้งช่วยลำเลียง
- ปรับระดับพื้นที่พนักงานยืนให้เหมาะสมโดยให้ไม้ อยู่ในระดับต่ำกว่าข้อศอกเล็กน้อย
3. การลำเลียงไม้ไปยังกระบวนการต่างๆ 3.1 อุบัติเหตุจากรถยกชน - พนักงานได้รับบาดเจ็บจากการถูกรถชน หรือทรัพย์สินเสียหาย - กำหนดเส้นทางเดินรถ นอกจากนั้นควรมีสัญญาณเสียง และแสง ขณะรถเคลื่อนที่
3.2 พื้นที่และเส้นทางเดินรถ ยกไม่เรียบ เป็นหลุมบ่อ หรือมี สิ่งกีดขวาง - เมื่อรถยกผ่านเส้นทางจะต้องหลบหลีก อาจเกิดเสียหลักจนชน คน สิ่งของ หรือของที่ยกมาตกออกจากรถได้ - ปรับสภาพพื้นทางเดินภายในโรงงานให้ สม่ำเสมอ กัน
- กำหนดเส้นทางเดินรถและ จุดวางอุปกรณ์ต่างๆให้ชัดเจน
4. การอัดน้ำยาไม้ 4.1 การระเบิดหรือยุบตัวของกระบอกอัดน้ำยา - ถังอัดน้ำยาได้รับความเสียหาย และอาจเกิดอันตรายแก่พนักงานที่ปฏิบัติงานในบริเวณใกล้เคียง - ตรวจสอบเกลียว ข้อต่อ และตัวล๊อคต่างๆของ กระบอกอัดน้ำยาอย่างสม่ำเสมอ
- ติดตั้งลิ้นนิรภัยที่กระบอกอัดน้ำยาไม้
4.2 พนักงานสัมผัสกับน้ำยา - ได้รับอันตรายต่อสุขภาพจากสารเคมีที่สัมผัส - พนักงานที่ควบคุม ต้องได้รับการอบรมวิธีการใช้ และความเสี่ยงในการทำงานกับสารเคมี
- พนักงานที่ต้องสัมผัสกับน้ำยา หรือไม้ที่อัดน้ำยาแล้ว ควรสวมถุงมือ
5. หม้อน้ำ 5.1 หลอดแก้วดูระดับน้ำวาล์วและท่อต่อเข้าหลอดแก้วอุดตัน - ทำให้ระดับน้ำที่หลอดแก้ว ไม่ถูกต้องหรือการส่งสัญญาณ แจ้งระดับน้ำไม่ถูกต้อง ทำให้น้ำ แห้งและอาจเกิดการระเบิดได้ - ตรวจสอบการทำงานของระดับน้ำใน หลอดแก้ว หรือเปรียบเทียบกับหลอดแก้ว อีกอันว่าไม่แตกต่างกัน
5.2 ลิ้นนิรภัยชำรุด - หากแรงดันของหม้อน้ำสูงเกินไปและลิ้นนิรภัยไม่ทำงาน อาจส่งผลให้เกิดการระเบิดเป็นอันตรายต่อพนักงาน ทรัพย์สิน และชุมชน - ตรวจสอบการทำงานและบำรุงรักษาลิ้นนิรภัยตามระยะเวลาที่กำหนด หากพบว่าชำรุดให้เปลี่ยนใหม่ทันที
5.3 น้ำที่ใช้สำหรับหม้อน้ำมีคุณสมบัติไม่เหมาะสม - ส่งผลให้เกิดตะกรันในหม้อน้ำ ซึ่งเป็นสาเหตุให้ เกิดการระเบิด - กำหนดให้มีการตรวจสอบ คุณภาพน้ำที่ป้อนเข้าหม้อน้ำ และตรวจสอบการเกิดตะกรันในหม้อน้ำเป็นระยะ
5.4เครื่องควบคุมระดับน้ำชำรุด - หากเครื่องควบคุมระดับน้ำ ชำรุด ทำให้ไม่สามารถควบคุม ระดับน้ำในหม้อน้ำ อาจส่งผล ให้เกิดการระเบิด เนื่องจากน้ำ แห้ง - ตรวจสอบการทำงานและบำรุงรักษาเครื่องควบคุมระดับน้ำตามระยะเวลาที่กำหนด หากพบว่าชำรุดให้เปลี่ยนใหม่ทันที
5.5 ปั๊มน้ำเลี้ยงหม้อน้ำรั่วหรือทำความดันไม่ได้ตามเกณฑ์ - ส่งผลให้น้ำในหม้อน้ำแห้งอาจเกิดการระเบิดเป็นอันตรายต่อพนักงาน ทรัพย์สิน และชุมชน - ตรวจสอบหาการรั่วและมีการบำรุง รักษาปั๊มน้ำตามระยะเวลาที่กำหนด หากพบว่าชำรุดให้ซ่อมแซมหรือเปลี่ยนใหม่ทันที
5.6 เกจวัดความดัน/สวิทซ์ควบคุมความดันชำรุด - ทำให้ไม่ทราบค่าความดันในหม้อน้ำและไม่สามารถควบคุมความดันของไอน้ำในหม้อน้ำอาจทำให้ความดันสูงเกินและถ้าลิ้นนิรภัยไม่ทำงานอาจทำให้ระเบิด - มีการปรับเทียบความแม่นยำเกจวัดความดัน/ สวิทซ์ควบคุมความดันทุกปี
- ตรวจสอบค่าที่อ่านได้จากเกจวัดความดันและค่าควบคุมของสวิทซ์ควบคุมความดันตรงกัน
5.7 ท่อหรือท่อน้ำในหม้อน้ำแตกหรือรั่ว - ทำให้เกิดความดันในห้องเผาไหม้สูงและอุณหภูมิในห้องเผาไหม้ลดลง การเผาไหม้เชื้อเพลิงทำได้ ยาก อาจนำไปสู่การเกิดระเบิดที่รุนแรง - ตรวจสอบระบบควบคุมระดับน้ำและ สัญญาณแสงหรือเสียงเตือนเป็นประจำ
- ตรวจสอบการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงในเตาว่ามีการลุกไหม้ผิดปกติหรือไม่ ถ้ามีให้ทำการหยุดซ่อม
5.8 ฝุ่นและเขม่าควัน - พนักงานอาจได้รับฝุ่นและเขม่าควันทำให้เกิดการระคายเคืองในระบบทางเดินหายใจ - พนักงานสวมหน้ากากกรองฝุ่นขณะปฏิบัติงาน
- มีป้ายเตือนให้พนักงานสวมใส่หน้ากากกรองฝุ่น
- จุดนั่งพักควรห่างจากบริเวณที่มีฝุ่นฟุ้งกระจาย
6. การอบไม้และการ จัดเก็บไม้ 6.1 การกองไม้สูงทำให้ไม้หล่นทับ - พนักงานอาจได้รับอุบัติเหตุจากการถูกท่อนไม้หล่นทับขณะที่ขนย้าย - จัดกองไม้ในห้องอบให้มีความสูงพอเหมาะ
- ใช้วัสดุรัดไม้ในกรณีที่กองไม้อยู่สูง
6.2 ความร้อนจากห้องอบไม้ - พนักงานได้รับความร้อนในกรณีที่เข้าไปปฏิบัติงานในห้องอบไม้ - เปิดประตูให้มีการระบายอากาศก่อนเข้าไปปฏิบัติงาน
- ใช้พัดลมช่วยระบายอากาศ
7. การจัดเก็บไม้แปรรูป 7.1 การเกิดเพลิงไหม้ - ไม้แปรรูปเป็นวัตถุที่ติดไฟได้อาจเกิดไฟไหม้จากประกายไฟหรือความร้อนได้ง่าย - บริเวณที่เก็บไม้ควรเป็นอาคารที่ทำจากวัสดุที่ไม่ติดไฟได้ง่าย
- มีอุปกรณ์ตรวจจับควัน
- มีน้ำยาดับเพลิงที่เหมาะสมในการใช้ดับเพลิงที่เกิดจากไม้ไหม้
8. อัคคีภัย 8.1 ไฟฟ้าลัดวงจร - ไฟฟ้าลัดวงจรทำให้เกิดความร้อนแล้วลุกลามไปยังจุดที่มีเชื้อเพลิงทำให้เกิดเพลิงไหม้ - ตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าสม่ำเสมอ
- ไม่มีฝุ่นเกาะบริเวณฝาปิดและขอบ ยางกันฝุ่นของอุปกรณ์ไฟฟ้า
8.2 ลูกไฟจากหม้อน้ำหรือปล่องหม้อน้ำฟุ้งกระจาย - ลูกไฟจากหม้อน้ำมีความ ร้อนสูงเพียงพอที่จะทำให้ ฝุ่นไม้, เศษไม้ลุกติดไฟได้ - ตรวจสอบบริเวณที่เก็บฝุ่น ไม้ เช่นไซโล,และกองไม้สม่ำเสมอ
9. ระบบไฟฟ้า 9.1 ไฟฟ้าลัดวงจร - เกิดไฟไหม้ 9.1.1 วัสดุอุปกรณ์และส่วนประกอบต่างๆของระบบไฟฟ้าต้องเป็นไปตามมาตรฐาน
9.1.2 มีการตรวจสอบระบบไฟฟ้าในโรงงานและรับรองความปลอดภัยของ ระบบไฟฟ้าเป็นประจำทุกปี
9.1.3 ในบริเวณที่มีฝุ่นปริมาณมาก ระบบไฟฟ้าควรเป็นแบบป้องกันฝุ่น
มลพิษ จุดที่เกิด ลักษณะ ปริมาณ อัตราการเกิดต่อตันผลผลิต การกำจัด การแก้ไข ที่ต้นทาง
1. อากาศเสีย ลานกองไม้และบริเวณทั่วไปในโรงงาน ฝุ่นไม้และเศษไม้จากการจัดเตรียมและลำเลียงวัตถุดิบ 40 ตัน/วัน 0.4 ตัน ? รวบรวมไปเป็นเชื้อเพลิง -
โต๊ะเลื่อยไม้ ฝุ่นไม้จากการเลื่อยแปรรูปไม้โดยใช้เลื่อยสายพาน ? ติดตั้งท่อดูดอากาศที่โต๊ะเลื่อยไม้ และต่อไปยังระบบไซโคลน ออกแบบให้ท่อดูดอากาศสามารถดูดฝุ่นที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
หม้อน้ำ ฝุ่นละอองและเขม่าควันจากการใช้ฟืนเป็นเชื้อเพลิง ? ดักจับฝุ่นโดยใช้ไซโคลน -
บริเวณโรง งาน ฝุ่นไม้ เศษไม้ และขี้เลื่อยทั้งที่เกิดขึ้นในโรงงาน และที่รวบรวมได้จาก ไซโคลน ? รวบรวมไปเป็นเชื้อเพลิง
? ส่วนที่เหลือจากการเป็นเชื้อเพลิงสามารถขายให้กับผู้ประกอบกิจการประเภทอื่นได้
-
2. กากของ เสีย กระบอกอัดน้ำยา ตะกอนของน้ำยาที่ใช้อัด เนื้อไม้ 2 ลิตร/วัน 0.02 ลิตร ? ทิ้งในบ่อเก็บตะกอนแล้วนำไปฝังกลบเมื่อมีปริมาณมากพอ -

หมายเหตุ : ประมาณการสำหรับโรงงานขนาด 100 ตัน/วัน

ในกระบวนการผลิตของอุตสาหกรรมแปรรูป อัดอบน้ำยาไม้ยางพารา ส่วนใหญ่เป็นระบบปิด โดยจะมีพนักงานเข้ามาตรวจสอบการทำงานของเครื่องจักรเป็นระยะๆ มีเครื่องจักรที่สำคัญคือ เลื่อยสายพาน กระบอกอัดน้ำยาไม้ ห้องอบไม้ และหม้อน้ำ นอกจากนี้ ในการผลิตไม้ยางพาราแปรรูปจะมีการรับวัตถุดิบคือ ไม้ยางพาราท่อน และสารเคมีที่ใช้ในการกระบวนการ เช่นน้ำยาที่ใช้รักษาเนื้อไม้ ดังนั้น จุดเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อพนักงานและทรัพย์สิน ของอุตสาหกรรมแปรรูป อัดอบน้ำยาไม้ยางพารา สามารถสรุปได้ดังนี้
 
มลพิษทางเสียงที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่จะเกิดในขั้นตอนการเลื่อยไม้ การแก้ปัญหาคือควรมีการใช้ PPE (Personal Protective Equipment) เช่น ปลั๊กอุดหู เพื่อป้องกันการผลกระทบจากเสียงดังและไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพพนักงาน
สำหรับระบบป้องกันอัคคีภัยของโรงงานนั้น ควรมีระบบป้องกันภายในอาคารและภายนอกอาคารโดยมีรายละเอียดดังนี้

 

  • ภายในอาคาร ควรมีการติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิงไว้บริเวณอาคาร และส่วนการผลิตควรติดตั้งระบบ Sprinkle และมีถังเคมีดับเพลิงมือถือกระจายรอบอาคาร
  • ภายนอกอาคาร ติดตั้งระบบจ่ายน้ำดับเพลิง (Fire Hydrant) ไว้ตามจุดต่างๆ เช่น บริเวณลานกองไม้ ห้องอบไม้ และบริเวณที่เก็บไม้แปรรูป

ที่มา : http://palletplus.info/ไม้-ไม้แปรรูป-ไม้อัดอบ-ไ/องค์ความรู้ที่มีผู้อ่านมากสุด
รายละเอียดของระบบ e-Purchasing Online ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
รายละเอียดของระบบ e-Purchasing Online ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

โดย... Web Master (IT)

เรียนรู้เรื่อง เมนบอร์ด (Mainboard, mother board)
แผงวงจรหลัก เป็นหัวใจสำคัญที่สุดที่อยู่ภายในเครื่อง เมื่อเปิดฝาเครื่องออกมาจะเป็นแผงวงจรขนาดใหญ่วางนอนอยู่ นั่นคือส่วนที่เรียกว่า "เมนบอร์ด"

โดย... Web Master (IT)

AutoCAD คืออะไร
AutoCAD (Computer Aided Drefting/Dedign, CAD) เป็นซอฟต์แวร์ช่วยออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์ ที่สามารถรองรับการทำงานทั้งใน 2 มิติ และ 3 มิติ

โดย... Web Master (IT)

ทำความรู้จักกับ IIG (International Internet Gateway ) & NIX(National Internet Exchange )
การใช้งานอินเตอร์เน็ตของเราทุกคน จำเป็นต้องผ่านระบบการให้ บริการของ IIG และ NIX เพราะว่า เป็นเหมือนเส้นทางหลักของศูนย์กลางโครงข่าย ของประเทศไทย ทั้งภายในและ ภายนอกประเทศ ที่จากเดิมเราจะทราบกันอยู่แล้วว่า บริการทั้งสองประเภทนี้จะมีผู้ให้บริการ แบบผูกขาดอยู่เพียงรายเดียวเท่านั้น คือ การสื่อสารแห่งประเทศไทย เพียงเท่านั้น แต่ ณ ปัจจุบันนี้ได้มีหน่วยงานที่เข้ามา กำกับดูแลในเรื่องของโทรคมนาคมของเมืองไทยอย่างเป็น รูปธรรมมากยิ่งขึ้น จึงก่อให้เกิดการแข่งขันอย่างเสรี และปัจจุบัน ทาง กทช. ผู้เป็นหน่วยงานหลัก ของ การกำกับดูแลได้เปิดอนุญาตให้กลุ่มบริษัทเอกชนทั่วไป สามารถขอรับใบอนุญาต การให้ บริการทั้งสองประเภทได้ เพื่อให้เกิดการแข่งขันกันอย่างเป็นธรรม และก่อให้ เกิดประโยชน์สูงสุด แก่ผู้บริโภคกันเลยละครับ

โดย... Web Master (IT)

ความรู้เรื่อง...การ์ดจอ
การ์ดจอ (Video Card) การ์ดแสดงผล หรือ กราฟฟิกการ์ด (Graphic card) เป็น แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ที่ทำหน้าที่ในการนำข้อมูลที่ได้จากการประมวลผลของซีพียูมาแสดงบนจอภาพ ทำให้ผู้ใช้ สามารถควบคุมการทำงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจอภาพจะเป็นส่วนที่รับข้อมูลจากการ์ดแสดงผลอีกทีหนึ่ง การ์ดกราฟฟิกทีได้รับความนิยมและใช้กันแพร่หลายในอยู่ปัจจุบัน เป็นการ์ดกราฟฟิกที่มี GPU เป็นตัวประมวลผล

โดย... Web Master (IT)

Windows XP Service Pack 3 Overview
ภาพรวม Windows XP Service Pack 3 จะประกอบด้วย security updates hotfix และ patch ต่างๆ ที่ไมโครซอฟท์ปล่อยหลังออก SP2 เป็นต้นมาไม่มีการเปลี่ยนแปลงในเชิงฟังก์ชั่นและการทำงานที่สำคัญ แต่จะอัพเดตองค์ประกอบต่างๆ อย่าง Microsoft Management Console (MMC) 3.0 และ Microsoft Core XML Services 6.0 (MSXML6) เป็นเวอร์ชั่นปัจจุบัน สิ่งที่น่าสนใจประการหนึ่งคือ ไมโครซอฟท์ไม่ได้รวมเอา Windows Internet Explorer 7 เข้ามาไว้ใน SP3 แต่จะใส่มาเฉพาะส่วนที่เป็นอัพเดตและ fix เท่านั้น คล้ายกับว่าไมโครซอฟท์ตั้งใจจะไม่บีบให้ลูกค้าต้องเปลี่ยนจาก IE6 มาใช้ IE7 ใครที่ต้องการอยู่กับ IE6 (ด้วยเหตุผลใดก็ตาม) ก็จะยังสามารถใช้ IE6 ได้ สำหรับใครที่เปลี่ยนไปเป็น IE7 แล้วจะมีอัพเดตมาให้เช่นเดียวกัน

โดย... Web Master (IT)

การประยุกต์ใช้ DATA WAREHOUSEING
มีการประมาณการณ์เอาไว้ว่า ถ้าไม่มีการนำเอาระบบ Data Warehouse มาประยุกต์ใช้ในองค์กร จะมีคน เพียง 10 เปอร์เซ็นต์เท่านั้นที่จะสามารถใช้งานระบบสารสนเทศได้ตามความต้องการ และนั่นก็คือจำนวนคนที่มีระดับความรู้ ทาง IT เพียงพอที่จะสร้าง Query ขึ้นด้วยตนเองเพื่อสนองความต้องการด้านข้อมูลของตน นอกจากนั้นแล้ว ระบบ EIS (Executive Information System) และ DSS (Decision Support System) ก็มักจะทำงานได้ไม่ตรงกับที่ต้องการ เพราะข้อมูล ดิบจากฐานข้อมูลประจำวันนั้น เข้าถึงยาก หรือไม่ก็ทำความเข้าใจได้ไม่ง่ายนัก ยิ่งไปกว่านั้น การอนุญาตให้ผู้ใช้ระดับสูง สามารถเข้าถึงและค้นหาฐานข้อมูลได้โดยตรงอาจจะส่งผลต่อประสิทธิภาพของงานข้อมูล รวมไปถึงความเป็นระเบียบ (Data Integrity) ของฐานข้อมูลด้วย

โดย... Web Master (IT)

นวัตกรรมรถบรรทุกขนาดใหญ่ B-double รถกึ่งพ่วงบรรทุกแบบพิเศษ
ในยุคที่ประสิทธิภาพและต้นทุนการขนส่งเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องพัฒนาร่วมกันอย่างเร่งด่วน โดยเฉพาะเมื่อต้นทุนหลักของการขนส่งคือน้ำมันเชื้อเพลิงมีสัดส่วนสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ก๊าซธรรมชาติและไบโอดีเซลกลายเป็นประเด็นสำคัญที่ผู้ประกอบการขนส่งต้องศึกษาและพัฒนากองรถมาทดลองและใช้กันแน่นอน การพัฒนารถไฟและการขนส่งทางลำน้ำให้สามารถขนส่งสินค้าในเส้นทางหลักได้มากขึ้น มีบริการที่แน่นอนและสามารถเชื่อมต่อกับการขนส่งด้วยรถบรรทุกได้สะดวกรวดเร็ว เป็นเรื่องที่ทุกฝ่ายปรารถนา เพราะคาดหมายว่าจะทำให้การขนส่งได้ประสิทธิภาพที่ดีกว่าด้วยต้นทุนที่ต่ำกว่าการขนส่งด้วยรถบรรทุก ประเด็นเรื่องการขนส่งในปริมาณมากๆ ต่อเที่ยว มักจะยกประเด็นในเรื่องการประหยัดพลังงาน การลดปริมาณมลพิษจากน้ำมัน และการประหยัดค่าจ้างแรงงานของพนักงานขับรถ โดยทั้งหมดคิดหารเฉลี่ยจากจำนวนหน่วยสินค้าและระยะทางขนส่งต่อเที่ยวนั้นๆ หลายครั้งที่รถบรรทุกถูกวางตำแหน่งให้ทำหน้าที่ขนส่งและกระจายสินค้าในระยะทางรัศมีสั้นๆ รอบๆ สถานีหรือต้นทางปลายทางที่เป็น hub

โดย... Web Master (IT)

เอนไซม์ กับการประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร
เป็นที่ยอมรับกันว่าความสำเร็จของการขยายตัวของธุรกิจที่กำลังทำอยู่นั้น ส่วนหนึ่งมาจากการวางแผนการในการขยายตลาดเป้าหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ประกอบการผู้ผลิตอาหารในปัจจุบันนี้ที่อยู่ในภาวะการณ์แข่งขันที่สูงมากแต่ในทำนองเดียวกันผู้ประกอบการจะต้องไม่ละเลยในการที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยใช้องค์ความรู้ต่างๆ ที่มีใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนากระบวนการผลิต

โดย... Web Master (IT)

การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ (Object Oriented Programming: OOP)
ในปัจจุบันภาษาในการเขียนโปรแกรมเพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศที่ใช้ในองค์กรธุรกิจ มีมากมายหลายภาษาให้เลือก การเรียนรู้ภาษาเขียนโปรแกรมหรือการมีความรู้ในหลาย ๆ ภาษาถือเป็นสิ่งที่ดี แต่ไม่ได้หมายความว่าเราจำเป็นต้องเขียนโปรแกรมให้ได้ทุก ๆ ภาษา แต่สามารถเลือกบางภาษาที่เรามีความถนัดหรือเลือกที่จะเริ่มต้นกับภาษาใด ภาษาหนึ่งได้ ซึ่งการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุถือได้ว่าได้รับความนิยมในปัจจุบันรวมถึงแนวโน้มในอนาคต ซึ่ง Java ก็เป็นหนึ่งในการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ ที่มีพื้นฐานมาจากภาษา C และคิดว่าน่าจะเป็นอีกภาษาหนึ่งที่น่าศึกษาและน่าเรียนรู้ เพราะเทคโนโลยีของ Java ถือว่ากำลังร้อนแรงในแวดวงของ Software

โดย... Web Master (IT)